Взаємоз’вязок між економічними та фінансовими циклами

ВЗАЄМОЗ’ВЯЗОК МІЖ ЕКОНОМІЧНИМИ ТА ФІНАНСОВИМИ ЦИКЛАМИ

RELATIONSHIP FOR ECONOMIC AND FINANCIAL CYCLES

Олександр БАНДУРА
,
Київ

Oleksandr BANDURA,
Kyiv

На базі ресурсної моделі економічного циклу показується, що фінансові та економічні цикли мають однакову природу – прихований ресурсний дефіцит, і спільні критичні точки, що обумовлюються цією моделлю циклу. Черговий «удар» фінансової кризи (різке і суттєве падіння світових фінансових індексів) спостерігається через 3-4 місяці після проходження чергової критичної точки економічного циклу, згідно ресурсної моделі циклів.

Financial and economic cycles have a common initial driving force that is follows the resource model of economic cycles. The same critical points of the cycle, dated according the resource model, provide both recession and financial crises identification. Every financial crises shock (that is sharp and deep falling for main financial indexes) is observed in 3-4 months after the cycle critical point coming.
Детальніше
Особливості еволюції офшорних зон в умовах глобалізації економіки

ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ОФШОРНИХ ЗОН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

EVOLUTION FEATURES OF THE OFFSHORE AREAS IN GLOBALIZATION CONTEXT OF ECONOMY

Олена БАУЛА
,
кандидат економічних наук,
Луцький національний технічний університет

Olena BAULA,
PhD Economics,
Lutsk National Technical University

Анна САЧУК,
Луцький національний технічний університет

Anna SACHUK,
Lutsk National Technical University

У статті досліджено особливості еволюції офшорних зон в умовах глобалізації, визначено їх роль на сучасному етапі розвитку світової економіки, а також здійснено оцінку розвитку інвестиційних відносин між Україною та офшорами.

In this article it investigated the offshore areas’ features evolution in the context of globalization, their role is defined at the present stage of world economy and it is also evaluated the development of investment cooperation between Ukraine and offshore.
Детальніше
Програмно-цільове планування як механізм розв’язання проблем інноваційного розвитку економіки


ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

MANAGEMENT BY OBJECTIVES PLANNING AS THE MECHANISM OF SOLVING THE PROBLEMS OF INNOVATIVE ECONOMY DEVELOPMENT

Анатолій БУТЕНКО
,
доктор економічних наук,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Anatoliy BUTENKO,
PhD Eсonomics,
Institute for Market Problems and Economic & Ecological Researches, Ukraine National Academy of Sciences, Odessa

Євгенія ЛАЗАРЄВА,
доктор економічних наук,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Yevgeniya LAZAREVA,
PhD Eсonomics,
Institute for Market Problems and Economic & Ecological Researches, Ukraine National Academy of Sciences, Odessa

У статті досліджено організаційний супровід і методичне забезпечення реалізації програмно-цільового методу планування науково-технічної та інноваційної сфери економіки України. Запропоновано систему заходів щодо розробки, прийняття і сприяння реалізації цільових програм у цій сфері.

The organizational support and methodical maintenance of realization management by objectives method of planning the scientific, technical and innovative sphere of economy of Ukraine are investigated in the article. The system of actions for working out, acceptance and assistance in realization of target programs in this sphere is offered.
Детальніше
Особливості розвитку світової промисловості та їх вплив на формування екзогенних обмежень для виробництва в Україні


ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ЕКЗОГЕННИХ ОБМЕЖЕНЬ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

FEATURES OF WORLD INDUSTRY DEVELOPMENT AND THEIR INFLUENCE ON FORMATION THE EXTERNAL RESTRICTIONS FOR MANUFACTURE IN UKRAINE

Юрій КІНДЗЕРСЬКИЙ
,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Yuriy KINDZERSKIY,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Розкрито особливості розвитку світової промисловості в останні десятиліття. Акцентовано увагу на причинах зменшення її внеску у створення світового ВВП, наслідках транснаціоналізації світового виробництва та поглиблення міждержавної спеціалізації, чинниках швидкої індустріалізації країн, що розвиваються, та часткової деіндустріалізації країн Заходу й країн з перехідною економікою. Показано хибність курсу розвинених країн на випереджаюче нарощування фінансового капіталу порівняно з виробничим у світлі останньої світової фінансової кризи. Розкрито перспективи формування нового технологічного базису та структури світового виробництва на основі технологій 6-го ТУ. Висвітлено обставини загострення попиту на мінерально-сировинні ресурси в світі. На основі виявлених особливостей сформульовано низку екзогенних обмежень, що мають враховуватись у формуванні параметрів розвитку вітчизняної промисловості та промислової політики.

The features of world industry development of last decades are considered. The attention is focused on the reasons of reduction of its contribution to creation of world GDP, consequences of transnationalization of world production and deepening of interstate specialization, factors of fast industrialization of developing countries and partial deindustrialization of the West countries and the countries with transitive economy. The inaccuracy of a course of the developed countries on advancing escalating of the financial capital in comparison with industrial in a context of world financial crisis is shown. The prospects of formation of new technological basis and structure of world production are revealed. The circumstances of the demand worsening of a mineral-raw resource in the world are found out. On the basis of the revealed features it is formulated the external restrictions which should be to taken into consideration in formation the parameters of Ukrainian industry development and industrial policy.
Детальніше
Макроекономічний вплив фіскальної політики під час євроінтеграційного процесу


МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПІД ЧАС ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

MACROECONOMIC INFLUENCE OF FISCAL POLICY DURING THE EUROINTEGRATION PROCESS

Роман КОПИЧ
,
кандидат економічних наук,
Львівський національний університет імені Івана Франка

Roman KOPYCH,
PhD Economics,
Ivan Franko National University of L’viv

У статті проаналізовано взаємозв’язок дефіциту бюджету та головних макроекономічних показників країн Центральної та Східної Європи. Найбільш адекватним теоретичним інструментом, що здатен пояснити феномен швидкого зростання дефіциту бюджету напередодні вступу до Європейського Союзу, є модель міжчасової оптимізації споживання.
Для емпіричного дослідження впливу фіскальної політики на макроекономічні показники використано квартальні дані п`яти країн (Польща, Угорщина, Словенія, Чехія, Латвія) за період 1995–2009 років за допомогою методу векторної авторегресії (VAR/VEC), який дозволяє простежити у часі міжчасовий характер фіскальної політики. Зроблені емпіричні оцінки свідчать на користь моделі міжчасового споживання, оскільки спостерігається довгострокова сприятлива залежність економічного зростання загалом та інвестицій зокрема від дефіциту бюджету.

The article investigates the interconnection of budget deficits and main macroeconomic activities of Central European Countries (CEC). The most adequate theoretical instrument, which can explain the phenomena of quick budget’s deficit increasing on the threshold of EU integration, is the model of intertemporal consumption optimization.
Econometric estimation of fiscal policy effects was done for five CEC by the period of 1995–2009 using a structural Vector Autoregression approach. Empirical results showed that Poland is the ideal illustration of theoretically foreseen consequences of fiscal policy in the model of intertemporal optimization of consumption.
Детальніше
Світовий досвід та стратегічні орієнтири модернізації споживчої кооперації України


СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

GLOBAL EXPERIENCE AND STRATEGICAL GUIDES OF MODERNIZATION THE UKRAINIAN CONSUMER’S COOPERATIVE SOCIETY

Михайло ОКЛАНДЕР
,
доктор економічних наук,
Одеський державний економічний університет

Mykhaylo OKLANDER,
PhD Economics,
Odessa State Economical University

Олена ЧУКУРНА,
кандидат економічних наук,
Одеський державний економічний університет

Olena CHUKURNA,
PhD Economics,
Odessa State Economical University

У статті розглянуто світовий досвід кооперативного руху, принципи кооперації та особливості їх трансформації. Проаналізовано історію розвитку споживчої кооперації у різних країнах світу. Виявлено негативні чинники, які стримують розвиток споживчої кооперації України. Обґрунтовано стратегічні напрями модернізації споживчої кооперації в Україні.

The article describes the experience of the world cooperative movement, cooperative principles and features of their transformation. The history of consumer’s cooperative societies in the the world is analyzed. The negative factors constraining the development of consumer cooperatives in Ukraine are revealed. The strategic directions of modernization the сonsumer сooperatives in Ukraine are grounded.
Детальніше
«Зелений» вектор розвитку економіки України

«ЗЕЛЕНИЙ» ВЕКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
VECTOR OF GREEN ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

Тетяна ГАЛУШКІНА,

доктор економічних наук, завсектором прикладних проблем екологізації економіки регіону, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Tetyana GALUSHKINA,
PhD Economics, Head of the Sector of applied problems of ecological economy of the region, Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, NAS of Ukraine, Odessa

У статті розглянуто витоки та хронологію розвитку «зеленої» економіки. Досліджено міжнародні сценарії та сучасні трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні на шляху до переорієнтації «коричневої» економіки на «зелену».

The article considers trends and ways of creating «green» economy. Investigated stages of development of «green» economy and transformation processes taking place in Ukraine towards the reorientation of «brown» economy to «green».
Детальніше