The development of inter-budgetary relations on the basis of assessment of regions’ financial potential

THE DEVELOPMENT OF INTER-BUDGETARY RELATIONS ON THE BASIS OF ASSESSMENT OF REGIONS’ FINANCIAL POTENTIAL

РОЗВИТОК МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН НА БАЗІ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ

Sergiy KOZ’MENKO
,
PhD Economics,
Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine, Sumy

Сергій КОЗЬМЕНКО,
доктор економічних наук,
Українська академія банківської справи НБУ, Суми

Viktoriya BORONOS,
PhD Economics,
Sumy State University

Вікторія БОРОНОС,
кандидат економічних наук,
Сумський державний університет

Oleksiy PLASTUN,
PhD Economics,
Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine, Sumy

Олексій ПЛАСТУН,
кандидат економічних наук,
Українська академія банківської справи НБУ, Суми

The article lays out the principles of inter-budgetary relations based on the assessment of financial potential. It offers changes to the formula of inter-budgetary transfers’ calculation: instead of the indicator of the local budgets’ revenues it proposes to use the financial potential of territories multiplied by the efficiency coefficient of the financial potential’s usage. This calculation makes it possible to give the real estimation of both the volumes of local budgets’ revenues and the volume of budgetary compensation they can lay a claim to.

Обґрунтовано принципові засади розвитку міжбюджетних відносин на базі оцінки фінансового потенціалу. Розроблено зміни до формули розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів: замість показника розрахунковий обсяг доходів, закріплених за відповідними місцевими бюджетами – пропонується використовувати обсяг фінансового потенціалу відповідної території, помножений на коефіцієнт ефективності використання фінансового потенціалу. Такий розрахунок дає змогу дати реальну оцінку як обсягів доходів місцевого бюджету, так і обсягів бюджетних компенсацій, на які він може претендувати.
Детальніше
Foreign experienсe and ukrainian realities of interbudgetary transfers prognostication

FOREIGN EXPERIENСE AND UKRAINIAN REALITIES OF INTERBUDGETARY TRANSFERS PROGNOSTICATION

ПРОГНОЗУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД ПРОГНОЗУВАННЯ

Viktoriya DOROSH
,
Lutsk National Technical University

Вікторія ДОРОШ,
Луцький національний технічний університет

Methodical approaches towards the prognostication of interbudgetary streams structure with the usage of matrix of probabilities transition (A.Markov’s chains) are revealed in the article. It will enable to investigate the situation in 2010 and to suggest a set of measures as to the regulation of interbudgetary relations in Ukraine during the transformation changes.
Purpose of the article is to investigate a situation which exists nowadays in the field of interbudgetary transfers and to predict their structure in 2010 by means of mathematical apparatus.
Investigation summary with the substantial report on the scientific results received. The first works in the field of economic prognostication and planning abroad are dated to the end of the ХІХ century. They occurred at defining certain tendencies of time series with the use of methods of expert estimation and extrapolation. However, it is «The Great Depression» in 1929-1933 that is considered by the majority of scientists to be the period of establishment of these sciences. For the first time in foreign practice planning and prognostication are applied at the macroeconomic level during the formation of fiscal and monetary policies with the usage of linear programming, system analysis models, expert assessment.
It’s worth mentioning that every country is characterized by different approaches to prognostication and planning of social-economic processes taking into account the specificity of national economy. The European experience of prognostication of social-economic processes singles out three methods:
- method of short-term economic analysis, aimed at the study of intraannual, monthly series as a rule. Reliability of such approach is not supported with either balance or economic modeling.
- method of «National Accounts», aimed at annual national accounts management, which later on are projected on to a future period. They include the prognoses of annual streams within the limits of national accounts.
- Ian Tinbergen’s method, aimed at economic modeling of last year's firm tendencies.
Going back to prognostication of interbudgetary transfers, we consider that it is prediction of the direction of interbudgetary streams development, their possible states in prospect, ways and terms of achievement of these states grounded on the basis of actual accounts. Prognosis is based on the detailed study of information concerning the interbudgetary streams state in current situation, determination of different variants of the predictive indexes achievement in accordance with the revealed conformities to natural laws, search of the best variant of interbudgetary relations development resulting from the conducted analysis.

У статті розглянуті методичні підходи до прогнозування структури міжбюджетних потоків з використанням матриці ймовірностей переходу (ланцюгів А.Маркова), що дасть можливість дослідити ситуацію на перспективу та запропонувати ряд заходів щодо регулювання міжбюджетних відносин в Україні в період трансформаційних змін.
Перші напрацювання у сфері економічного прогнозування і планування закордоном датуються кінцем ХІХ ст. Вони мали місце при визначені тенденцій часових рядів з використанням методів експертної оцінки та екстраполяції. Проте саме Велику депресію 1929-1933 років переважна більшість науковців вважає періодом становлення даних наук. Вперше в закордонній практиці планування та прогнозування застосовується на макроекономічному рівні при формуванні фінансово-бюджетної, грошово-кредитної політик з використанням лінійного програмування, моделей системного аналізу, експертних оцінок.
Відмітимо, що кожній країні з урахуванням специфіки національної економіки притаманні різні підходи до прогнозування і планування соціально-економічних процесів. Європейський досвід прогнозування соціально-економічних процесів виокремлює три методи:
- метод короткострокового економічного аналізу, який зводиться до вивчення внутрішньорічних, як правило, щомісячних рядів. Достовірність такого підходу не підкріплюється ні балансом, ні економічним моделюванням;
- метод національних рахунків, передбачає ведення щорічних національних рахунків, які потім проектують на майбутній період. Вони включають прогнози щорічних потоків в межах національних рахунків;
- метод Яна Тинбергена, в основі якого лежить економічне моделювання минулорічних стійких тенденцій.
Повертаючись до прогнозування міжбюджетних трансфертів вважаємо, що це є обґрунтоване на основі реальних розрахунків передбачення про напрям розвитку міжбюджетних потоків, можливих їх станах в перспективі, шляхах і термінах досягнення цих станів. Прогноз базується на детальному вивченні інформації про стан міжбюджетних потоків на даний момент часу, визначенні у відповідності з виявленими закономірностями різних варіантів досягнення передбачених показників, пошук у результаті проведеного аналізу найкращого варіанту розвитку міжбюджетних відносин.
Детальніше
Реформування сфери науки України: оптимізація через результативність


РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ НАУКИ УКРАЇНИ: ОПТИМІЗАЦІЯ ЧЕРЕЗ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

REFORMATION OF UKRAINE’S SCIENTIFIC SPHERE: OPTIMIZATION THROUGH AN EFFECTIVENESS

Любов ФЕДУЛОВА
,
доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Lubov FEDULOVA,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting,
Ukrainian NAS, Kyiv

У статті здійснено оцінку особливостей розвитку науки у світі та в Україні. Розроблено й обґрунтовано напрями реформування наукової сфери в розрізі галузей науки. Акцентовано увагу на системному підході до впровадження організаційно-інституційних механізмів діяльності наукової сфери з урахуванням положень новітніх концепцій та особливостей розвитку підсистеми генерації знань національних інноваційних систем.

It is estimated the features development’s features of science in Ukraine and all over the world. It is developed and grounded the directions of scientific sphere’s reformation from the branches of science’s point of view. Attention is accented on the systemic approach to the organizational-institutional application of the mechanisms of scientific sphere’s activity taking into account the latest conceptions and features of national innovative system’s knowledge generation.
Детальніше
Науковий супровід – необхідна умова успішності постсоціалістичних перетворень в Україні


НАУКОВИЙ СУПРОВІД – НЕОБХІДНА УМОВА УСПІШНОСТІ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ

SCIENTIFIC SUPPORT AS A NECESSARY CONDITION OF POSTSOCIALIST TRANSFORMATIONS’ SUCCESSFULLNESS IN UKRAINE

Лариса ЯРЕМКО
,
доктор економічних наук,
Львівська комерційна академія

Larysa YAREMKO,
PhD Еconomics,
Lviv Academy of Сommerce

Обґрунтовується доцільність та необхідність системного використання наукових знань для розбудови національної економіки на ринкових засадах, а також вибору моделі економічної системи та шляхів її досягнення.

The author substantiates the necessity and expedience of the systematic use of scientific knowledge for the purposes of the national market economy’s development, the model’s choice of the economic system and ways of its achievement.
Детальніше
Макроекономічний вимір проблеми хабарництва: аналітика і взаємозв’язки


МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР ПРОБЛЕМИ ХАБАРНИЦТВА: АНАЛІТИКА І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ

MACROECONOMIC DIMENSION OF BRIBERY PROBLEM: ANALYTICS AND CO-RELATIONS

Казимир ВОЗЬНИЙ
,
кандидат економічних наук,
Тернопільський національний економічний університет

Kazymyr VOZ’NY,
PhD Economics,
Ternopil National Economic University

Тетяна ВОЗЬНА,
Тернопільський національний економічний університет

Tetyana VOZ’NA,
Ternopil National Economic University

У статті досліджено механізм неявних зв’язків між динамікою макроекономічних процесів та рівнем корумпованості національної економічної системи, зроблено спробу дати кількісну оцінку природи такого роду зв’язків і тенденцій їх взаємозалежності через показники валового внутрішнього продукту та індексу сприйняття корупції.

In the article the mechanism of existing correlations between macroeconomic processes dynamics and national economic system corruption level is researched, the attempt to qualitatively evaluate the nature of these correlations and trends of their inter-dependence through the indexes of Gross Domestic Product and Corruption Perception Index is made.
Детальніше
Пріоритетні напрями інтелектуального забезпечення інноваційного розвитку економіки регіонів України


ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

PRIORITY DIRECTIONS OF INTELLECTUAL PROVIDING OF UKRAINIAN REGIONS’ INNOVATIVE ECONOMY DEVELOPMENT

Олександр КОЛТУНОВИЧ
,
радник голови районної ради,
Луцька районна рада

Oleksandr KOLTUNOVYCH,
Advisor of the Head of district council,
Lutsk council district

У статті обґрунтовується необхідність формування й розвитку системи інтелектуального забезпечення інноваційного розвитку економіки на регіональному рівні. Проведено аналіз та оцінку рівня інтелектуального забезпечення інноваційного розвитку економіки регіонів України.

In the article the necessity of intellectual providing of innovation economy development at the regional level is grounded. It is analyzed and evaluated the level of intellectual providing of Ukrainian regions’ innovation economy development.
Детальніше
Неустойчивое развитие страны как проблема национальной и всеобщей безопасности


НЕУСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ КАК ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ И ВСЕОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

THE UNSTABLE COUNTRY DEVELOPMENT AS A PROBLEM OF NATIONAL AND GENERAL SAFETY

Вячеслав СТЕПАНОВ
,
доктор экономических наук,
Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, Одесса

Vyacheslav STEPANOV,
PhD Economics,
Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, NAS of Ukraine, Odessa

В статье дается критическая оценка современной идеологии «устойчивое развитие» (Рио-92), как не в полной мере отражающей потребности множества стран и подавляющего большинства населения планеты, в том числе Украины. Отмечается, что становление теории устойчивого развития в терминах Рио-92 не учитывает влияния новых закономерностей возрастающего воздействия внеэкономических сил – ментальных, этнических, демографических, падения нравственности, тотального контроля над человеком и др. Обращается внимание на важность учета сложности, нелинейности и неопределенности общественных процессов, сил неравномерных воздействий и неустойчивых состояний элементов и подсистем в развитии. Обсуждаются проблемы перманентной неустойчивости современного общества, обуславливаемые формированием устойчивых закономерностей дестабилизации социально-экономических, экономико-экологических, политико-исторических процессов. Дается анализ современных вывозов и угроз, определяющих дестабилизацию вышеупомянутых процессов и общую системную неустойчивость развития. Предлагается формирование системы реагирования на угрозы перманентной неустойчивости общественного развития страны на категориально-критериальной основе национальной безопасности государства, в том числе на основе критериев выживаемости населения.

The article addresses the issues of critic assessment of sustainable development concept (Rio-92) as not completely reflecting the needs of numerous counties and world population including Ukraine. The concept of sustainable development in terms of Rio-92 does not reflect increasing trends of non-economic influence – mental, ethnic, demographic, decline of morality, total human control, etc. It is important to take into account complexity, non-linearity, uncertainty of public processes, uneven influences and unstable states of elements and subsystems in development. The article discusses the problems of permanent instability of modern society, stipulated by destabilization of socio-economic, economic-ecological, political and historical processes. We also analyse the present calls and threats which cause destabilization of above-mentioned processes and the total system instability. Formation of response system on the categories and criteria base of national security, including the criteria of survivability of population is proposed.
Детальніше