Фінансова діяльність у вимірі показників системи національних рахунків

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИМІРІ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ

FINANCIAL ACTIVITIES IN TERMS OF SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS


Світлана ШУМСЬКА,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування
НАН України, Київ

Svitlana SHUMSKA,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting,
Ukrainian NAS, Kyiv

Показано роль фінансової діяльності в економіці України через динаміку макропоказників системи національних рахунків. Розглянуто секторальну структуру формування основних показників ВЕД «фінансова діяльність». За даними таблиці «витрати-випуск» проаналізовано основні міжгалузеві зв’язки та вартісну структуру ВВП створеного ВЕД «фінансова діяльність». У статті представлено оцінку динаміки змін «чистої вартості власного капіталу» України за рахунок заощадження і трансфертів. Показано роль сектору фінансових корпорацій у формуванні національного багатства країни на основі СНР.

The role of financial activity is denoted in Ukraine’s economy through macroeconomic dynamics in the systems of the national accounts. A sector structure of the main indicators of “financial activity” is considered. According to the table input-output of the major cross-industry relationships and cost structure of the GDP generated FEA “financial activity” are regarded. The estimation of the dynamics of the “changes in net worth due to saving and capital transfers” of Ukraine is presented in the article. The role of the financial corporations in the forming the national wealth of the country on the basis of SNA is showed.
Детальніше
Структурні особливості інституційного середовища економіки України

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

THE STRUCTURAL SPECIALITIES OF THE INSTITUTIONAL SURROUNDING OF THE UKRAINIAN ECONOMICS


Тамара КАЧАЛА,
доктор економічних наук,
Черкаський державний
технологічний університет

Tamara KACHALA,
PhD Economics,
Cherkassy State
Technological University

У роботі розглянуто проблеми змістовної оцінки, інтерпретації традиційних агрегованих показників економічної динаміки. Поглиблено змістовний контекст обговорення поточного стану національної економіки за допомогою розширення спектра інтерпретаційних можливостей, виявлено перешкоди на шляху прогресивних інституційних змін, обґрунтовано необхідність створення нових ринкових інститутів.

We consider the problem of content evaluation, an interpretation of the traditional aggregate indicators of the economic dynamics. The meaningful context of the discussions the current state of the national economy by expanding the range of possibilities interpretation is extended, the obstacles on the way of the progressive institutional changes are revealed, the necessity of creating the new commercial institutions is founded.
Детальніше
Знос, амортизація та відтворення основних засобів у харчовій і тютюновій промисловості України

ЗНОС, АМОРТИЗАЦІЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ХАРЧОВІЙ І ТЮТЮНОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

A WEAR, DEPRECIATION AND RECREATION OF THE FIXED ASSETS IN THE FOOD AND TOBACCO INDUSTRY OF UKRAINE


Дмитро КРИСАНОВ,
доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування
НАН України, Київ
Катерина БУЖИМСЬКА,
кандидат економічних наук,
Житомирський державний
технологічний університет

Dmytro KRYSANOV,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting,
Ukrainian NAS, Kyiv
Kateryna BUZHYMSKA,
PhD Economics,
Zhytomyr State
Technological University

Проаналізовано динаміку та особливості протікання зношувальних і відтворювальних процесів за видами (підвидами) економічної діяльності промисловості з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів. Систематизовано проблеми, які накопичилися у сфері відтворення основного капіталу за 2000-і роки, обґрунтовано напрями і розроблено сценарії активізації відтворювальних процесів з урахуванням реального стану, стартових умов, можливостей ресурсозабезпечення й необхідності переведення підприємств на інноваційну модель розвитку.

A dynamic and features of running the wear and the reproductive processes are analysed by the types (subspecies) of the economical industry functioning on the manufacturing the foodstuffs, the drinks and the tobacco articles. The problems, which amassed in the field of the reproduction the main capital by the 2000 years are systematized, and the directions are founded, the scenarios of the intensification the reproductive processes are developed due to the real status, starting terms, possibilities of resourcing and the necessity of the switching the enterprises to the innovative development model.
Детальніше
Передумови вибору національної моделі соціально-економічного розвитку

ПЕРЕДУМОВИ ВИБОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

PRECONDITIONS OF CHOOSING THE NATIONAL MODEL OF SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT


Інна КІРНОС,
кандидат наук з державного управління,
Донецький національний технічний університет

Inna KIRNOS,
PhD in Public Administration,
Donetsk National Technical University

У статті виявлено першопричини низької результативності економічних реформ. Проаналізовано тенденції соціальних витрат держав ОЕСР та України. Доведено, що наявність національної ідеї є однією з ключових умов успішної реалізації моделі економічного розвитку. Пропонується національну модель соціально-економічного розвитку будувати з урахуванням історичних умов та сучасних процесів глобалізації.

In the article the main reasons of low effectiveness of economic reforms are revealed. Trends in social expenditures of OECD countries and Ukraine are analyzed. National idea is proved to be one of the key conditions of successful economic development model. National model of social-economic development is proposed to be built taking into account historical and modern globalization processes.
Детальніше