• 0
Критерії визначення ключових показників ефективності ПАТ «Укрзалізниця»

КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

CRITERIA FOR DETERMINING KEY PERFORMANCE INDICATORS OF PJSC “UKRZALIZNYTSIA”

Олексій ЗІЦЬ,

аспірант,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Oleksiy ZITS’,

Postgraduate student,
State Economy and Technology University of Transport, Kyiv
Детальніше
  • 0
Інституціональні зміни у переробних ланках лісового сектору: пріоритети та детермінанти

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ У ПЕРЕРОБНИХ ЛАНКАХ ЛІСОВОГО СЕКТОРУ: ПРІОРИТЕТИ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ

INSTITUTIONAL CHANGES IN PROCESSING CHAINS OF FOREST SECTOR: PRIORITIES AND DETERMINANTS

Владислав РОШКЕВИЧ,

аспірант,
Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», Київ

Vladyslav ROSHKEVYCH,
Postgraduate student,
Science and Research Institute of the National Academic Institution “Academy of Financial Management”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Формуванння інфраструктурного забезпечення сфери гостинності

ФОРМУВАНННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ

FORMATION OF INFRASTRUCTURE SUPPORT IN HOSPITALITY FIELD

Оксана ДИШКАНТЮК,

кандидат технічних наук,
Одеська національна академія харчових технологій

Oksana DYSHKANTIUK,

Ph.D. in Technics,
Odessa National Academy of Food Technologies
Детальніше
  • 0
Поведінкова економіка та сталий розвиток: ключові аспекти взаємозв’язку

ПОВЕДІНКОВА ЕКОНОМІКА ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК: КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ

BEHAVIOURAL ECONOMICS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: KEY ASPECTS OF COORDINATION

Ірина БОБУХ,

доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Iryna BOBUKH,
Doctor of Economics,
Institute for Economy and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv
Детальніше
  • 0
Фінансовий ринок та інвестиційні процеси в Україні: досягнення , проблеми та перспективи розвитку

ФІНАНСОВИЙ РИНОК ТА ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: ДОСЯГНЕННЯ , ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

FINANCIAL MARKET AND INVESTMENT PROCESSES IN UKRAINE: ACHIEVEMENTS, PROBLEMS AND PROSPECS

Євгеній РЕДЗЮК,

кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ

Yevheniy REDZIUK,

Ph.D. in Economics,
Institute of Economy and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv
Детальніше
  • 0
Проблеми оцінювання економічної діяльності підприємств сільського зеленого туризму

ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

PROBLEMS OF ASSESSMENT OF ECONOMIC ACTIVITIES OF GREEN RURAL TOURISM ENTERPRISES

Марія ІЛЬЇНА,

кандидат соціологічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Mariya ILLINA,
Ph.D. in Sociology,
Public Institution “Institute of Economics of Natural Resources Use and Sustainable Development of National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Монетарна політика як елемент суспільного договору: логіко-історичний аналіз

МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ СУСПІЛЬНОГО ДОГОВОРУ: ЛОГІКО-ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ

MONETARY POLICY AS PART OF SOCIAL CONTRACT: THE LOGICAL AND HISTORICAL ANALYSIS

Тетяна КРИЧЕВСЬКА,

кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Tetiana KRYCHEVSKA,
Ph.D. in Economics,
Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine, Kyiv
Детальніше