• 0
Объективность «редукции» человеческого сознания в материальные экономические ценности

ОБЪЕКТИВНОСТЬ «РЕДУКЦИИ» ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ

OBJECTIVITY OF «REDUCTION» OF HUMAN CONSCIOUSNESS INTO THE MATERIAL ECONOMIC VALUES

Александр МОРОЗОВ,

доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины,
Национальный технический університет Украины «Киевский политехнический институт»

Oleksandr MOROZOV,
Doctor of Technical Sciences, Professor, Honoured science and engineering worker of Ukraine,
National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”
Детальніше
  • 0
Внутрішній водний транспорт: історія, проблеми, напрями розвитку

ВНУТРІШНІЙ ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ: ІСТОРІЯ, ПРОБЛЕМИ, НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

INLAND WATER TRANSPORT: HISTORY, PROBLEMS, DIRECTIONS OF DEVELOPMENT

Павло ПІДЛІСНИЙ,

доктор економічних наук,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Pavlo PIDLISNYI,
Doctor of Economics,
State Economics and Technological University of Transport, Kyiv
Детальніше
  • 0
Порівняльний аналіз cтратегій охорони промислової власності в Україні та інших країнах світу

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ CТРАТЕГІЙ ОХОРОНИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ КРАЇНАХ СВІТУ

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STRATEGIES OF INDUSTRIAL PROPERTY PROTECTION IN UKRAINE AND OTHER COUNTRIES

Володимир ХАУСТОВ,

кандидат технічних наук,
учений секретар Державної установи «Інститут економіки та прогнозування» НАН України, Київ

Volodymyr KHAUSTOV,
Ph.D. in Technical Sciences,
academic secretary of Public Institution “Institute for Economics and Forecasting” of the NAS of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Розвиток індустріальних парків в Україні: проблеми та напрями політики стимулювання

РОЗВИТОК ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ПОЛІТИКИ СТИМУЛЮВАННЯ

DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PARKS IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROMOTION POLICY DIRECTIONS

Алла ПАВЛЮК,

кандидат економічних наук,
Національний інститут стратегічних досліджень, Київ

Alla PAVLIUK,
Ph.D. in Economics,
National Institute for Strategic Studies, Kyiv
Детальніше
  • 0
Особливості створення агроформувань у ринкових умовах

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ АГРОФОРМУВАНЬ У РИНКОВИХ УМОВАХ

PECULIARITIES OF ESTABLISHING AGRICULTURAL COMPANIES UNDER THE MARKET CONDITIONS

Мирослав БОГІРА,

кандидат економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Myroslav BOHIRA,
Ph.D. in Economics,
L’viv National Agrarian University
Детальніше
  • 0
Централізація і концентрація – ключовий напрям удосконалення маркетингової освіти в Україні

ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ І КОНЦЕНТРАЦІЯ – КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

DECENTRALIZATION AND CONCENTRATION IS A MAIN DIRECTION TO IMPROVE THE MARKETING EDUCATION IN UKRAINE

Михайло ОКЛАНДЕР,

доктор економічних наук, професор,
віце-президент Української асоціації маркетингу, завідувач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету

Mykhailo OKLANDER,
Doctor of Economics, Professor,
Vice-President of the Ukrainian Association of Marketing, Head of Department of Marketing Odessa National Polytechnic University
Детальніше
  • 0
Фіскальне регулювання природокористування: перспективи модернізації

ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

FISCAL REGULATION OF NATURE MANAGEMENT: UPGRADING PROSPECTS

Сергій ГАСАНОВ,

кандидат економічних наук, доцент, заслужений економіст України,
директор Науково-дослідного фінансового інституту Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, Київ

Sergii GASANOV,
Ph.D. in Economics, docent, Honoured economist of Ukraine,
Director of the Financial Research Institute of the Academy of Financial Management of the Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv

Василь ГОЛЯН,
доктор економічних наук, професор,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Vasyl’ GOLYAN,
Doctor of Economics, Professor,
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv
Детальніше