• 0
Тенденції розвитку системи рефінансування банків України

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ УКРАЇНИ

TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN BANKS’ REFINANCING SYSTEM

Володимир ШЕВЧУК,

аспірант кафедри менеджменту банківської діяльності,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Volodymyr SHEVCHUK,

Postgraduate student of the Banking activity management department,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Детальніше
  • 0
Діагностика соціальної результативності національної сфери рекреації та туризму

ДІАГНОСТИКА СОЦІАЛЬНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СФЕРИ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ

DIAGNOSTICS OF SOCIAL PERFORMANCE OF THE NATIONAL FIELD OF RECREATION AND TOURISM

Тетяна КОТЕНКО,

Інститут демографії і соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, Київ

Tetyana KOTENKO,
Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Засоби визначення ефективності від створення й реалізації наукоємної продукції

ЗАСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІД СТВОРЕННЯ Й РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОЄМНОЇ ПРОДУКЦІЇ

MEANS OF DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF HIGH TECHNOLOGY PRODUCTS

Анатолій ЯКОВЛЄВ,

доктор економічних наук, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри економіки та маркетингу,
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Anatoliy YAKOVLEV,

Doctor of Economics, Honoured Worker of the National Education of Ukraine, Economics and Marketing department chairman,
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
Детальніше
  • 0
Безпека атмосферного повітря як складова екологічної безпеки прикордонних регіонів Західної України

БЕЗПЕКА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ЯК СКЛАДОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ

SAFETY OF AIR AS A COMPONENT OF THE ENVIRONMENTAL SECURITY OF THE BORDER REGIONS OF WESTERN UKRAINE

Володимир БОЙКО,

ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Volodymyr BOYKO,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Реалізація інноваційного проекту підприємницькою структурою в рамках дії «вітряка інновацій»

РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ СТРУКТУРОЮ В РАМКАХ ДІЇ «ВІТРЯКА ІННОВАЦІЙ»

IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE PROJECT BY A BUSINESS ENTITY WITHIN THE FRAMEWORK OF “WINDMILL OF INNOVATIONS”

Наталія КРАУС,

кандидат економічних наук, докторант відділу теорії економіки і фінансів,
Науково-дослідний фінансовий інститут ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, Київ

Nataliya KRAUS,

Ph.D. in Economics, Doctoral student of the Department of Economic and Finance Theory
Financial and Research Institute of the Academic Institution “Academy of Financial Management” of the Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv

Катерина КРАУС,

кандидат економічних наук,
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Kateryna KRAUS,

Ph.D. in Economics,
Poltava University of Economics and Trade
Детальніше
  • 0
Роль банківської системи у кредитно-фінансовому забезпеченні товаровиробників АПК України

РОЛЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ У КРЕДИТНО-ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТОВАРОВИРОБНИКІВ АПК УКРАЇНИ

ROLE OF THE BANKING SYSTEM IN THE CREDIT AND FINANCIAL SECURITY OF AGRO-INDUSTRY PRODUCERS OF UKRAINE

Олександр ЯЦЕНКО,

доктор економічних наук,
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, Черкаси

Oleksandr YATSENKO,

Doctor of Economics,
Eastern University of Economics and Management, Cherkasy
Детальніше
  • 0
Фактори формування логістичних транспортних систем в умовах глобалізації

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

FACTORS OF FORMATION LOGISTICAL TRANSPORT SYSTEMS UNDER THE GLOBALIZATION CONDITIONS

Віталій МІНАКОВ,

кандидат економічних наук,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, Одеса

Vitaliy MINAKOV,
PhD in Economics,
Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, Odessa

Світлана МІНАКОВА,
доктор економічних наук,
Одеський національний морський університет

Svitlana MINAKOVA,

Doctor of Economics,
Odessa National Maritime University
Детальніше