Програмно-цільове планування як механізм розв’язання проблем інноваційного розвитку економіки


ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

MANAGEMENT BY OBJECTIVES PLANNING AS THE MECHANISM OF SOLVING THE PROBLEMS OF INNOVATIVE ECONOMY DEVELOPMENT

Анатолій БУТЕНКО
,
доктор економічних наук,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Anatoliy BUTENKO,
PhD Eсonomics,
Institute for Market Problems and Economic & Ecological Researches, Ukraine National Academy of Sciences, Odessa

Євгенія ЛАЗАРЄВА,
доктор економічних наук,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Yevgeniya LAZAREVA,
PhD Eсonomics,
Institute for Market Problems and Economic & Ecological Researches, Ukraine National Academy of Sciences, Odessa

У статті досліджено організаційний супровід і методичне забезпечення реалізації програмно-цільового методу планування науково-технічної та інноваційної сфери економіки України. Запропоновано систему заходів щодо розробки, прийняття і сприяння реалізації цільових програм у цій сфері.

The organizational support and methodical maintenance of realization management by objectives method of planning the scientific, technical and innovative sphere of economy of Ukraine are investigated in the article. The system of actions for working out, acceptance and assistance in realization of target programs in this sphere is offered.
Детальніше
Особливості розвитку світової промисловості та їх вплив на формування екзогенних обмежень для виробництва в Україні


ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ЕКЗОГЕННИХ ОБМЕЖЕНЬ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

FEATURES OF WORLD INDUSTRY DEVELOPMENT AND THEIR INFLUENCE ON FORMATION THE EXTERNAL RESTRICTIONS FOR MANUFACTURE IN UKRAINE

Юрій КІНДЗЕРСЬКИЙ
,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Yuriy KINDZERSKIY,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Розкрито особливості розвитку світової промисловості в останні десятиліття. Акцентовано увагу на причинах зменшення її внеску у створення світового ВВП, наслідках транснаціоналізації світового виробництва та поглиблення міждержавної спеціалізації, чинниках швидкої індустріалізації країн, що розвиваються, та часткової деіндустріалізації країн Заходу й країн з перехідною економікою. Показано хибність курсу розвинених країн на випереджаюче нарощування фінансового капіталу порівняно з виробничим у світлі останньої світової фінансової кризи. Розкрито перспективи формування нового технологічного базису та структури світового виробництва на основі технологій 6-го ТУ. Висвітлено обставини загострення попиту на мінерально-сировинні ресурси в світі. На основі виявлених особливостей сформульовано низку екзогенних обмежень, що мають враховуватись у формуванні параметрів розвитку вітчизняної промисловості та промислової політики.

The features of world industry development of last decades are considered. The attention is focused on the reasons of reduction of its contribution to creation of world GDP, consequences of transnationalization of world production and deepening of interstate specialization, factors of fast industrialization of developing countries and partial deindustrialization of the West countries and the countries with transitive economy. The inaccuracy of a course of the developed countries on advancing escalating of the financial capital in comparison with industrial in a context of world financial crisis is shown. The prospects of formation of new technological basis and structure of world production are revealed. The circumstances of the demand worsening of a mineral-raw resource in the world are found out. On the basis of the revealed features it is formulated the external restrictions which should be to taken into consideration in formation the parameters of Ukrainian industry development and industrial policy.
Детальніше
Макроекономічний вплив фіскальної політики під час євроінтеграційного процесу


МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПІД ЧАС ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

MACROECONOMIC INFLUENCE OF FISCAL POLICY DURING THE EUROINTEGRATION PROCESS

Роман КОПИЧ
,
кандидат економічних наук,
Львівський національний університет імені Івана Франка

Roman KOPYCH,
PhD Economics,
Ivan Franko National University of L’viv

У статті проаналізовано взаємозв’язок дефіциту бюджету та головних макроекономічних показників країн Центральної та Східної Європи. Найбільш адекватним теоретичним інструментом, що здатен пояснити феномен швидкого зростання дефіциту бюджету напередодні вступу до Європейського Союзу, є модель міжчасової оптимізації споживання.
Для емпіричного дослідження впливу фіскальної політики на макроекономічні показники використано квартальні дані п`яти країн (Польща, Угорщина, Словенія, Чехія, Латвія) за період 1995–2009 років за допомогою методу векторної авторегресії (VAR/VEC), який дозволяє простежити у часі міжчасовий характер фіскальної політики. Зроблені емпіричні оцінки свідчать на користь моделі міжчасового споживання, оскільки спостерігається довгострокова сприятлива залежність економічного зростання загалом та інвестицій зокрема від дефіциту бюджету.

The article investigates the interconnection of budget deficits and main macroeconomic activities of Central European Countries (CEC). The most adequate theoretical instrument, which can explain the phenomena of quick budget’s deficit increasing on the threshold of EU integration, is the model of intertemporal consumption optimization.
Econometric estimation of fiscal policy effects was done for five CEC by the period of 1995–2009 using a structural Vector Autoregression approach. Empirical results showed that Poland is the ideal illustration of theoretically foreseen consequences of fiscal policy in the model of intertemporal optimization of consumption.
Детальніше
Світовий досвід та стратегічні орієнтири модернізації споживчої кооперації України


СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

GLOBAL EXPERIENCE AND STRATEGICAL GUIDES OF MODERNIZATION THE UKRAINIAN CONSUMER’S COOPERATIVE SOCIETY

Михайло ОКЛАНДЕР
,
доктор економічних наук,
Одеський державний економічний університет

Mykhaylo OKLANDER,
PhD Economics,
Odessa State Economical University

Олена ЧУКУРНА,
кандидат економічних наук,
Одеський державний економічний університет

Olena CHUKURNA,
PhD Economics,
Odessa State Economical University

У статті розглянуто світовий досвід кооперативного руху, принципи кооперації та особливості їх трансформації. Проаналізовано історію розвитку споживчої кооперації у різних країнах світу. Виявлено негативні чинники, які стримують розвиток споживчої кооперації України. Обґрунтовано стратегічні напрями модернізації споживчої кооперації в Україні.

The article describes the experience of the world cooperative movement, cooperative principles and features of their transformation. The history of consumer’s cooperative societies in the the world is analyzed. The negative factors constraining the development of consumer cooperatives in Ukraine are revealed. The strategic directions of modernization the сonsumer сooperatives in Ukraine are grounded.
Детальніше
Методологічні підходи до економічної оцінки вантажних перевезень


МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ECONOMIC ESTIMATION OF FREIGHT TRANSPORT

Михайло МАКАРЕНКО
,
доктор економічних наук,
ректор Державного економіко-технологічного університету транспорту, Київ

Mykhaylo MAKARENKO,
PhD Economics,
Rector of the State Economy and Technology University of Transport, Kyiv

Ісаак ГОЙХМАН,
кандидат економічних наук,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Ishak GOIHMAN,
PhD Economics,
State Economy and Technology University of Transport, Kyiv

Тамара РЯБЧУН,
начальник головного фінансово-економічного управління Укрзалізниці, Київ

Tamara RYABCHUN,
Head of the financial and economic management, Ukrzaliznytsya, Kyiv

У статті викладено результати системного дослідження взаємозалежностей і динаміки об’ємних і питомих фінансово-економічних показників перевезень вантажів залізничним транспортом. Запропоновано нові методологічні підходи щодо їх аналізу та оцінки на основі розроблених авторами нормативних моделей і коефіцієнтів кількісного впливу факторних чинників на результативні фінансово-економічні показники.

The system research results of interdependences and dynamics of the volume index and specific financial and economic indices of the cargo transportation by rail transport are presented in the article. The methodological approaches of their analysis and estimation on the basis of the normative models developed by the authors and coefficients of the quantitative are proposed.
Детальніше
Дослідження механізму дії комплексу чинників на витрати електроенергії моторвагонним рухомим складом


ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДІЇ КОМПЛЕКСУ ЧИННИКІВ НА ВИТРАТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ МОТОРВАГОННИМ РУХОМИМ СКЛАДОМ

INVESTIGATION OF THE MECHANISM OF ACTIONING THE INFLUENTIAL COMPLEX ON MOTORRAILROAD ROLLING STOCK’S ELECTRICITY CONSUMPTION

Людмила КУШНІР
,
Одеська залізниця

Lyudmyla KUSHNIR,
Odessa railway

У статті описано дію факторів, які впливають на зменшення витрат електроенергії на тягу поїздів у приміському сполученні залізничного транспорту, розглянуто одну з діючих методик розрахунку норми питомих витрат електроенергії, виявлено її недолік та запропоновано якісно новий підхід та економіко-математичну модель питомих витрат електроенергії на тягу приміських поїздів. Модель відтворює дію найбільш впливових факторів (експлуатаційних показників).

In the article the action of the factors, which influence the expenditures of electric power for the thrust of trains in the suburban traffic of rail transport, is described, one of the acting procedures of calculation of the standard of specific expenditures is examined, it is deficiency revealed and proposed a fundamentally new approach and economic and mathematical model of the determination of the specific expenditures of electric power for the thrust of suburban trains. The model reflects the action of the most contributing factors (operational indices).
Детальніше
Процеси виробництва та критерії якості статистичної інформації


ПРОЦЕСИ ВИРОБНИЦТВА ТА КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

PRODUCTION PROCESSES AND QUALITY CRITERIA OF STATISTICAL INFORMATION

Оксана ГОНЧАР
,
кандидат економічних наук,
Національна академія статистики, обліку та аудиту, Київ

Oksana HONCHAR,
PhD Economics,
National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, Kyiv

У статті розглянуто питання типізації процесів виробництва статистичної інформації, визначення їх вихідних продуктів та критеріїв якості цих продуктів. Зокрема, виділено сім типів процесів виробництва статистичної інформації: вибіркове обстеження або інші види несуцільного обстеження, суцільне обстеження, статистичний процес, що використовує дані з адміністративного або іншого джерела статистичної інформації, статистичний процес, що поєднує дані з різних джерел, процес побудови статистичних індексів, статистичне компілювання, статистичне моделювання та прогнозування. Окрім того, досліджено критерії якості статистичної інформації та конфлікти, що виникають між ними.

The issue of typification the statistical information production processes, determination of their output products and quality criteria of these products are considered in the article. In. particular, seven types of statistical information production processes are distinguished as sample survey and other kinds of unexhaustive survey, census, statistical process using administrative data or data from other non-statistical resources, statistical process combining data from different resources, indexes construction process, statistical compilation, statistical modelling and forecasting. In addition, the statistical information quality criteria and conflicts between them are investigated.
Детальніше