• 0
Соціально-економічні умови ведення сільського господарства на радіоактивно забруднених землях Київського Полісся

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ЗЕМЛЯХ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ

SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS OF FARM MANAGEMENT ON RADIOACTIVELY CONTAMINATED LANDS OF KYIV POLISSYA

Орест ФУРДИЧКО,

доктор економічних наук, академік НААН України,
Інститут агроекології і природокористування НААН України, Київ

Orest FURDYCHKO,
Doctor of Economics, Academician of NAAS of Ukraine,
Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS of Ukraine, Kyiv

Ольга ГРИНИК,
Інститут агроекології і природокористування НААН України, Київ

Ol’ha HRYNYK,
Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Сегментно-структурні зрушення в інфраструктурі агропродовольчого ринку України

СЕГМЕНТНО–СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ В ІНФРАСТРУКТУРІ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ

SEGMENTAL AND STRUCTURAL SHIFTS IN THE INFRASTRUCTURE OF AGRICULTURAL MARKET OF UKRAINE

Дмитро ВОЙЧАК,

Київ

Dmytro VOICHAK,
Kyiv
Детальніше
  • 0
Ефективне фінансування державних цільових екологічних програм

ЕФЕКТИВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОГРАМ

EFFECTIVE FINANCING OF STATE TARGETED ECOLOGICAL PROGRAMS

Ольга ФАЙЧУК,

кандидат економічних наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Ol’ha FAYCHUK,
Ph.D. in Economics
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Олександр ФАЙЧУК,
кандидат економічних наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Oleksandr FAYCHUK,
Ph.D. in Economics
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Вікторія ВОЙЦЕХІВСЬКА,
аспірант,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Victoriya VOITSEKHIVS’KA,
Post-graduate student,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Перспективи застосування державного земельного кадастру для оцінювання виробничого потенціалу сільських територій

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

PROSPECTS OF APPLICATION OF THE STATE LAND CADASTRE FOR EVALUATING THE PRODUCTION POTENTIAL OF RURAL AREAS

Іван ЗАЛУЦЬКИЙ
,
кандидат економічних наук,
Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України, Львів

Ivan ZALUTSKYY,
PhD in Economics,
Institute of Regional Researches named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine, Lviv

Христина ПРИТУЛА,
кандидат економічних наук,
Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України, Львів

Khrystyna PRYTULA,
PhD in Economics,
Institute of Regional Researches named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine, Lviv
Детальніше
  • 0
Методичні підходи до виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ПОДІЛУ ТА ОБ’ЄДНАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

METHODOLOGICAL APPROACHES TO PRODUCTION OF LAND-UTILISATION TECHNOLOGICAL DOCUMENTATION ON PARTITION AND MERGING OF LAND PLOTS

Ольга ДОРОШ
,
доктор економічних наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Olha DOROSH,
Doctor of Economics,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Концептуальні засади стратегічного розвитку екологобезпечного землекористування

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

CONCEPTUAL BASIS OF THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF ECO-FRIENDLY LAND MANAGAMENT

Ольга БУДЗЯК
,
доктор економічних наук,
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Київ

Olga BUDZYAK,
Doctor of Economics,
State Environmental Academy of Postgraduate Education and Management, Kyiv
Детальніше
  • 0
Економіка природокористування і сталий розвиток: реалії та перспективи

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І СТАЛИЙ РОЗВИТОК: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: REALIA AND PROSPECTS

Михайло ХВЕСИК
,
академік НААН України,
доктор економічних наук, професор,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Mykhaylo KHVESYK,
Academician of the NAAS of Ukraine,
Doctor of Economics, Professor,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше