Сучасний рівень органічного виробництва в контексті екологічно сталого розвитку сільських територій України

СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНО СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

CURRENT LEVEL OF ORGANIC PRODUCTION IN THE SYSTEM OF ECOLOGICALLY SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS OF UKRAINE

Маріанна СТЕГНЕЙ
,
кандидат економічних наук,
Мукачівський державний університет

Marianna STEHNEI,
PhD in Economics,
Mukachevo State University

Статтю присвячено оцінці сучасного рівня органічного виробництва в системі екологічно сталого розвитку сільських територій України. Досліджено тенденцію наповнення внутрішнього ринку вітчизняною органічною продукцією за рахунок налагодження власної переробки органічної сировини. Побудовано динамічну модель закономірностей зміни площі та кількості сертифікованих сільськогосподарських угідь. Проведено оцінку прогнозних значень обсягів органічного сільськогосподарського виробництва. Обґрунтовано проблеми та ризики процесу становлення й розвитку органічного виробництва. Окреслено рекомендації для підтримки розвитку органічного виробництва в Україні.

The article deals with estimation of current level of organic production in the system of ecologically sustainable development of rural areas of Ukraine. It is investigated the trend of filling of internal market by home organic products at the expense of setting up of own processing of organic raw materials. Dynamic model of changes in sizes and the number of certified agricultural soils is built. It is made the estimation of predictive values of sizes of organic agricultural production. The problems and risks of the process of formation and development of organic production are grounded. The recommendations to support the development of organic production in Ukraine are outlined.

Повний текст статті
Детальніше
Економічне регулювання використання земель водного фонду: регіональні особливості

ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

ECONOMIC REGULATION OF LAND USING OF WATER RESOURCES: REGIONAL PECULIARITIES

Анатолій ВАСИЛЬЄВ
,
доктор економічних наук,
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П. Василенка

Anatoliy VASYLIEV,
Doctor of Economics,
Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture

У статті обґрунтовується необхідність формування сучасної системи економічного регулювання використання земель водного фонду в умовах поглиблення інституціональних трансформацій у водогосподарському комплексі. Проаналізовано територіальну неоднорідність частки земель водного фонду в загальній площі земель та частки природних водотоків (річок та струмків) у загальній площі земель водного фонду. Запропоновано перспективні напрями формування сучасної системи економічного регулювання використання земель водного фонду на основі створення інститутів державно-приватного партнерства.

The necessity to form a modern system of economic water fund lands regulation under the deepening of institutional transformations in water industry is grounded in the article. The territorial heterogeneity of a part of water fund lands within the total area of lands and parts of natural water courses (rivers and streams) within the total area of water fund lands are analysed. The promising directions to form a modern system of economic water fund lands regulation based on establishment of public-private partnership institutions are offered.

Повний текст статті
Детальніше
Алгоритм оптимізації управління водокористуванням у ринкових умовах господарювання

АЛГОРИТМ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯМ У РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

WATER USING MANAGEMENT ALGORITHM OPTIMIZATION UNDER MARKET ECONOMY CONDITIONS

Анатолій ВАСИЛЬЄВ
,
доктор економічних наук,
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П. Василенка

Anatoliy VASYLYEV,
Doctor of Economics,
Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture

Проаналізовано роль та напрямки оптимізації управління водопотоками як важливого фактора підвищення ефективності використання водних ресурсів. Розкрито зміст основних етапів оптимізації водокористування в умовах становлення ринкових відносин. Доводиться необхідність удосконалення організації та керування водокористуванням шляхом створення оптимальних технологічних і економічно замкнутих виробничих комплексів.

The role and directions of optimization of water flows as a key factor to improve efficiency of water resources using are analysed. The content of the main stages of water using optimization under market economy conditions establishment is revealed. The necessity to improve water using by means of establishment of optimal technological and economically closed manufacturing complex is proven.

Повний текст статті
Детальніше
Європейська практика екологічного оподаткування відходів

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАКТИКА ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ВІДХОДІВ

EUROPEAN EXPERIENCE OF USING LANDFILL TAXES

Олена ШАКО
,
здобувач кафедри фінансів,
ДВНЗ «Київський національний економічних університет імені Вадима Гетьмана»

Olena SHAKO,
External doctorate student of the financial department,
SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

У статті досліджено європейську практику застосування екологічних податків на відходи. Проведено компаративне дослідження рівня ставок податків, податкових надходжень та структури поводження з відходами в країнах ЄС та в Україні. Виділено етапи розвитку системи ціноутворення на послуги поводження з відходами. Проведено оцінку ефективності застосування даного виду податків.

The article deals with the European experience of using landfill taxes. The comparative analysis of tax rate level, tax income and the structure of landfill treatment in the EU countries and Ukraine is carried out. The stages of price forming on landfill treatment services are defined. The efficiency assessment of such tax application is carried out.

Повний текст статті
Детальніше
Управління земельними відносинами в Україні: механізми та напрями розвитку

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ВІДНОСИНАМИ В УКРАЇНІ: МЕХАНІЗМИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

LAND RELATIONS MANAGEMENT IN UKRAINE: MECHANISMS AND DEVELOPMENT TRENDS

Олексій СТЕПЕНКО
,
кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Oleksiy STEPENKO,
PhD in Economics,
Public institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Оксана САКАЛЬ,
кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Oksana SAKAL’,
PhD in Economics,
Public institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Наталія ТРЕТЯК,
кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Natalia TRETIAK,
PhD in Economics,
Public institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Систематизовано та вдосконалено теоретико-методологічні засади управління суспільними відносинами щодо використання та охорони земель і розроблення на цій підставі інноваційної моделі механізмів розвитку земельних відносин в Україні у контексті забезпечення сталого розвитку.
Визначено сутнісні ознаки й поняття управління земельними ресурсами та землекористуванням як економічної функції власності на землю – важливої складової системи економічно ефективного та екологічно орієнтованого розвитку землекористування.
Детальніше
Способи та методи консолідації земель сільськогосподарського призначення

СПОСОБИ ТА МЕТОДИ КОНСОЛІДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

WAYS AND METHODS OF CONSOLIDATION OF AGRICULTURAL LANDS

Анатолій ШВОРАК
,
кандидат економічних наук,
директор ТзОВ «Інститут земельних відносин та охорони навколишнього середовища», Луцьк

Anatoliy SHVORAK,
PhD in Economics,
Institute of Land Relations and Environmental Protection Ltd, Lutsk

Тарас ЄВСЮКОВ,
кандидат економічних наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Taras YEVSIUKOV,
PhD in Economics,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Низькотехнологічна та ручна праця в господарствах населення, невирішеність фінансово-кредитного забезпечення та обмежені ринки збуту ніколи не приведуть господарства власників земельних часток (паїв) до когорти конкурентоспроможних, а земля, поділена на частки(паї), буде вартувати менше, ніж землі, які об’єднані в господарства до економічно обґрунтованих розмірів.
Метою консолідації земель сільськогосподарського призначення є оптимізація розмірів і розміщення земельних ділянок, створення сприятливих умов для суб’єктів господарювання, що здійснюється з метою організації раціонального та найбільш ефективного використання землі в інтересах власника або землекористувача та суспільства в цілому.
У статті вдосконалено науковий підхід визначення способів та методів консолідації земель сільськогосподарського призначення.

Low-technological and manual labour at the farms, finance and credit challenges and limited selling markets will never make farms of owners of land plots competitive ones, and land divided into plots will cost less than lands united into farms of economically substantiated sizes.
The aim of consolidation of agricultural lands is the optimization of size and locating of land plots, creating favourable conditions for subjects of economic entity which is realized with the purpose of organization of rational and the most efficient land using in the interests of owner or land tenant and society as a whole.
In the article the scientific approach of defining ways and methods of consolidation of agricultural lands is improved.

Повний текст статті
Детальніше
Морской круизный бизнес как вектор международной интеграции морехозяйственного комплекса Украины

МОРСКОЙ КРУИЗНЫЙ БИЗНЕС КАК ВЕКТОР МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ МОРЕХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ

MARITIME CRUISE BUSINESS AS A VECTOR OF INTERNATIONAL INTEGRATION OF UKRAINIAN MARINE ECONOMIC COMPLEX

Сергей НЕЗДОЙМИНОВ
,
кандидат экономических наук,
Одесский национальный экономический университет

Sergey NEZDOYMINOV,
PhD in Economics,
Odessa National Economic University

Наталья АНДРЕЕВА,
доктор экономических наук,
Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, Одесса

Nataliya ANDREEVA,
Doctor of Economics,
Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, NAS of Ukraine, Odessa

В статье рассмотрены современные проблемы развития круизного бизнеса в условиях глобализации и интеграции регионального морехозяйственного комплекса, а также динамика развития европейского рынка морских круизов, актуальные вопросы модернизации инфраструктуры украинских портов Черноморского круизного региона, их взаимодействия с международными круизными компаниями. Проанализированы возможности развития в регионе морского круизного туризма. Выделены основные тенденции и направления развития торгового судоходства. Рассмотрены проблемы, касающиеся возрастающего влияния круизной индустрии на морехозяйственный комплекс государства, даны рекомендации по развитию международного туризма в регионе.

The article examines the modern problems of cruise business in the context of globalization and integration of the regional maritime complex dynamics of development of the European market of sea cruises, topical issues of ports infrastructure modernization of Ukrainian Black Sea cruise region, their interaction with international cruise companies. The possibilities of development in the region of the sea cruise tourism are investigated. The main trends and directions of development of trading navigation are identified. The problems related to the growing influence of the cruise industry on maritime state complex; recommendations to develop international tourism in the region are offered.

Полный текст статьи
Детальніше