• 0
Раціональне використання водних ресурсів: фіскальний аспект

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ: ФІСКАЛЬНИЙ АСПЕКТ

RATIONAL USE OF WATER RESOURCES: FISCAL ASPECT

Василь ГОЛЯН
,
доктор економічних наук, професор,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Vasyl’ GOLYAN,
Doctor of Economics, Professor,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv

Ірина ДОВГА,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Iryna DOVHA,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Фактори впливу на сталий розвиток при визначенн і вартості земель, розташованих поруч з автодорогами

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПРИ ВИЗНАЧЕНН І ВАРТОСТІ ЗЕМЕЛЬ, РОЗТАШОВАНИХ ПОРУЧ З АВТОДОРОГАМИ

SUSTAINABLE DEVELOPMENT INFLUENCE FACTORS DURING THE VALUE DETERMINATION OF LANDS LOCATED NEAR HIGHWAYS

Алла КРИСАК
,
кандидат економічних наук,
Волинське відділення ВГО «Ліга оцінювачів земель», Луцьк

Alla KRYSAK,
PhD in Economics,
Volyn’ department of «Land valuation officers association» All-Ukrainian Non-Governmental Organization, Lutsk

Олег ЄМЕЦЬ,
Волинське відділення ВГО «Ліга оцінювачів земель», Луцьк

Oleh YEMETS’,
Volyn’ department of «Land valuation officers association» All-Ukrainian Non-Governmental Organization, Lutsk
Детальніше
  • 0
Оцінка параметрів сучасного рівня екологічно сталого розвитку сільських територій

ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ СУЧАСНОГО РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНО СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

EVALUATION OF PARAMETERS OF ECOLOGICALLY SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

Інна ІРТИЩЕВА
,
доктор економічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Inna IRTYSHCHEVA,
Doctor of Economics,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Тетяна СТРОЙКО,
доктор економічних наук,
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Tetyana STROYKO,
Doctor of Economics,
Mykolayiv National University named after V. O. Sukhomlynsky, Mykolaiv

Маріанна СТЕГНЕЙ,
кандидат економічних наук,
Мукачівський державний університет

Marianna STEHNEI,
PhD in Economics,
Mukachevo State University
Детальніше
  • 0
Оцінка впливу системних ефектів функціонування господарських систем на базі природно-ресурсних комплексів на розвиток національної економіки

ОЦІНКА ВПЛИВУ СИСТЕМНИХ ЕФЕКТІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ НА БАЗІ ПРИРОДНО-РЕСУРСНИХ КОМПЛЕКСІВ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ASSESSMENT OF SYSTEM EFFECTS FUNCTIONING OF THE ECONOMIC SYSTEMS BASED ON NATURAL-RESOURCE COMPLEXES ON THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY

Оксана САКАЛЬ
,
кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Oksana SAKAL’,
PhD in Economics,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv

Наталія ТРЕТЯК,
кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Natalia TRETIAK,
PhD in Economics,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Фінансове забезпечення відтворення та охорони природних ресурсів: проблеми диверсифікації джерел, форм та інструментів

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ТА ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ: ПРОБЛЕМИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ, ФОРМ ТА ІНСТРУМЕНТІВ

FINANCIAL SUPPORT FOR REPRODUCTION AND PROTECTION OF NATURAL RESOURCES: THE PROBLEM OF SOURCES, FORMS AND TOOLS DIVERSIFICATION

Юлія ХВЕСИК
,
доктор економічних наук,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Yuliya KHVESYK,
Doctor of Economics,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Детальніше
Сучасний рівень органічного виробництва в контексті екологічно сталого розвитку сільських територій України

СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНО СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

CURRENT LEVEL OF ORGANIC PRODUCTION IN THE SYSTEM OF ECOLOGICALLY SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS OF UKRAINE

Маріанна СТЕГНЕЙ
,
кандидат економічних наук,
Мукачівський державний університет

Marianna STEHNEI,
PhD in Economics,
Mukachevo State University

Статтю присвячено оцінці сучасного рівня органічного виробництва в системі екологічно сталого розвитку сільських територій України. Досліджено тенденцію наповнення внутрішнього ринку вітчизняною органічною продукцією за рахунок налагодження власної переробки органічної сировини. Побудовано динамічну модель закономірностей зміни площі та кількості сертифікованих сільськогосподарських угідь. Проведено оцінку прогнозних значень обсягів органічного сільськогосподарського виробництва. Обґрунтовано проблеми та ризики процесу становлення й розвитку органічного виробництва. Окреслено рекомендації для підтримки розвитку органічного виробництва в Україні.

The article deals with estimation of current level of organic production in the system of ecologically sustainable development of rural areas of Ukraine. It is investigated the trend of filling of internal market by home organic products at the expense of setting up of own processing of organic raw materials. Dynamic model of changes in sizes and the number of certified agricultural soils is built. It is made the estimation of predictive values of sizes of organic agricultural production. The problems and risks of the process of formation and development of organic production are grounded. The recommendations to support the development of organic production in Ukraine are outlined.

Повний текст статті
Детальніше
Економічне регулювання використання земель водного фонду: регіональні особливості

ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

ECONOMIC REGULATION OF LAND USING OF WATER RESOURCES: REGIONAL PECULIARITIES

Анатолій ВАСИЛЬЄВ
,
доктор економічних наук,
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П. Василенка

Anatoliy VASYLIEV,
Doctor of Economics,
Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture

У статті обґрунтовується необхідність формування сучасної системи економічного регулювання використання земель водного фонду в умовах поглиблення інституціональних трансформацій у водогосподарському комплексі. Проаналізовано територіальну неоднорідність частки земель водного фонду в загальній площі земель та частки природних водотоків (річок та струмків) у загальній площі земель водного фонду. Запропоновано перспективні напрями формування сучасної системи економічного регулювання використання земель водного фонду на основі створення інститутів державно-приватного партнерства.

The necessity to form a modern system of economic water fund lands regulation under the deepening of institutional transformations in water industry is grounded in the article. The territorial heterogeneity of a part of water fund lands within the total area of lands and parts of natural water courses (rivers and streams) within the total area of water fund lands are analysed. The promising directions to form a modern system of economic water fund lands regulation based on establishment of public-private partnership institutions are offered.

Повний текст статті
Детальніше