Алгоритм оптимізації управління водокористуванням у ринкових умовах господарювання

АЛГОРИТМ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯМ У РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

WATER USING MANAGEMENT ALGORITHM OPTIMIZATION UNDER MARKET ECONOMY CONDITIONS

Анатолій ВАСИЛЬЄВ
,
доктор економічних наук,
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П. Василенка

Anatoliy VASYLYEV,
Doctor of Economics,
Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture

Проаналізовано роль та напрямки оптимізації управління водопотоками як важливого фактора підвищення ефективності використання водних ресурсів. Розкрито зміст основних етапів оптимізації водокористування в умовах становлення ринкових відносин. Доводиться необхідність удосконалення організації та керування водокористуванням шляхом створення оптимальних технологічних і економічно замкнутих виробничих комплексів.

The role and directions of optimization of water flows as a key factor to improve efficiency of water resources using are analysed. The content of the main stages of water using optimization under market economy conditions establishment is revealed. The necessity to improve water using by means of establishment of optimal technological and economically closed manufacturing complex is proven.

Повний текст статті
Детальніше
Європейська практика екологічного оподаткування відходів

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАКТИКА ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ВІДХОДІВ

EUROPEAN EXPERIENCE OF USING LANDFILL TAXES

Олена ШАКО
,
здобувач кафедри фінансів,
ДВНЗ «Київський національний економічних університет імені Вадима Гетьмана»

Olena SHAKO,
External doctorate student of the financial department,
SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

У статті досліджено європейську практику застосування екологічних податків на відходи. Проведено компаративне дослідження рівня ставок податків, податкових надходжень та структури поводження з відходами в країнах ЄС та в Україні. Виділено етапи розвитку системи ціноутворення на послуги поводження з відходами. Проведено оцінку ефективності застосування даного виду податків.

The article deals with the European experience of using landfill taxes. The comparative analysis of tax rate level, tax income and the structure of landfill treatment in the EU countries and Ukraine is carried out. The stages of price forming on landfill treatment services are defined. The efficiency assessment of such tax application is carried out.

Повний текст статті
Детальніше
Управління земельними відносинами в Україні: механізми та напрями розвитку

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ВІДНОСИНАМИ В УКРАЇНІ: МЕХАНІЗМИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

LAND RELATIONS MANAGEMENT IN UKRAINE: MECHANISMS AND DEVELOPMENT TRENDS

Олексій СТЕПЕНКО
,
кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Oleksiy STEPENKO,
PhD in Economics,
Public institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Оксана САКАЛЬ,
кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Oksana SAKAL’,
PhD in Economics,
Public institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Наталія ТРЕТЯК,
кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Natalia TRETIAK,
PhD in Economics,
Public institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Систематизовано та вдосконалено теоретико-методологічні засади управління суспільними відносинами щодо використання та охорони земель і розроблення на цій підставі інноваційної моделі механізмів розвитку земельних відносин в Україні у контексті забезпечення сталого розвитку.
Визначено сутнісні ознаки й поняття управління земельними ресурсами та землекористуванням як економічної функції власності на землю – важливої складової системи економічно ефективного та екологічно орієнтованого розвитку землекористування.
Детальніше
Способи та методи консолідації земель сільськогосподарського призначення

СПОСОБИ ТА МЕТОДИ КОНСОЛІДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

WAYS AND METHODS OF CONSOLIDATION OF AGRICULTURAL LANDS

Анатолій ШВОРАК
,
кандидат економічних наук,
директор ТзОВ «Інститут земельних відносин та охорони навколишнього середовища», Луцьк

Anatoliy SHVORAK,
PhD in Economics,
Institute of Land Relations and Environmental Protection Ltd, Lutsk

Тарас ЄВСЮКОВ,
кандидат економічних наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Taras YEVSIUKOV,
PhD in Economics,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Низькотехнологічна та ручна праця в господарствах населення, невирішеність фінансово-кредитного забезпечення та обмежені ринки збуту ніколи не приведуть господарства власників земельних часток (паїв) до когорти конкурентоспроможних, а земля, поділена на частки(паї), буде вартувати менше, ніж землі, які об’єднані в господарства до економічно обґрунтованих розмірів.
Метою консолідації земель сільськогосподарського призначення є оптимізація розмірів і розміщення земельних ділянок, створення сприятливих умов для суб’єктів господарювання, що здійснюється з метою організації раціонального та найбільш ефективного використання землі в інтересах власника або землекористувача та суспільства в цілому.
У статті вдосконалено науковий підхід визначення способів та методів консолідації земель сільськогосподарського призначення.

Low-technological and manual labour at the farms, finance and credit challenges and limited selling markets will never make farms of owners of land plots competitive ones, and land divided into plots will cost less than lands united into farms of economically substantiated sizes.
The aim of consolidation of agricultural lands is the optimization of size and locating of land plots, creating favourable conditions for subjects of economic entity which is realized with the purpose of organization of rational and the most efficient land using in the interests of owner or land tenant and society as a whole.
In the article the scientific approach of defining ways and methods of consolidation of agricultural lands is improved.

Повний текст статті
Детальніше
Морской круизный бизнес как вектор международной интеграции морехозяйственного комплекса Украины

МОРСКОЙ КРУИЗНЫЙ БИЗНЕС КАК ВЕКТОР МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ МОРЕХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ

MARITIME CRUISE BUSINESS AS A VECTOR OF INTERNATIONAL INTEGRATION OF UKRAINIAN MARINE ECONOMIC COMPLEX

Сергей НЕЗДОЙМИНОВ
,
кандидат экономических наук,
Одесский национальный экономический университет

Sergey NEZDOYMINOV,
PhD in Economics,
Odessa National Economic University

Наталья АНДРЕЕВА,
доктор экономических наук,
Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, Одесса

Nataliya ANDREEVA,
Doctor of Economics,
Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, NAS of Ukraine, Odessa

В статье рассмотрены современные проблемы развития круизного бизнеса в условиях глобализации и интеграции регионального морехозяйственного комплекса, а также динамика развития европейского рынка морских круизов, актуальные вопросы модернизации инфраструктуры украинских портов Черноморского круизного региона, их взаимодействия с международными круизными компаниями. Проанализированы возможности развития в регионе морского круизного туризма. Выделены основные тенденции и направления развития торгового судоходства. Рассмотрены проблемы, касающиеся возрастающего влияния круизной индустрии на морехозяйственный комплекс государства, даны рекомендации по развитию международного туризма в регионе.

The article examines the modern problems of cruise business in the context of globalization and integration of the regional maritime complex dynamics of development of the European market of sea cruises, topical issues of ports infrastructure modernization of Ukrainian Black Sea cruise region, their interaction with international cruise companies. The possibilities of development in the region of the sea cruise tourism are investigated. The main trends and directions of development of trading navigation are identified. The problems related to the growing influence of the cruise industry on maritime state complex; recommendations to develop international tourism in the region are offered.

Полный текст статьи
Детальніше
Інноваційні підходи до управління безпекою водних ресурсів України

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

INNOVATIVE APPROACHES AS TO UKRAINIAN WATER RESOURCES SAFETY MANAGEMENT

Людмила ЛЕВКОВСЬКА
,
доктор економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Luydmyla LEVKOVSKA,
Doctor of Economics,
Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv

Анатолій СУНДУК,
доктор економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Anatoliy SUNDUK,
Doctor of Economics,
Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv

Олег ДОБРЯНСЬКИЙ,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Oleh DOBRYANSKYI,
Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv

У статті визначено можливості поліпшення пара-метрів безпеки водних ресурсів на основі використання управлінських підходів до її регулювання. Сформовано систему заходів щодо правового регулювання, побудови інституційної системи, використання фінансово-економічних інструментів. Пропонується застосовувати як інноваційні підходи, так і консервативний досвід управління.

The article outlines the opportunities to improve water safety parameters by using management approaches to its control. It is organized the system of measures as to legal and institutional regulation, the use of financial and economic instrument. It is suggested to use both innovative approaches and conservative managerial experience.

Повний текст статті
Детальніше
Фінансування природоохоронної діяльності на регіональному рівні: основні тенденції та перспективи покращення

ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОКРАЩЕННЯ

FINANCING OF NATURE PROTECTION ACTIVITY AT REGIONAL LEVEL: MAIN TRENDS AND IMPROVEMENT PROSPECTS

Антоніна ГОРДІЙЧУК
,
кандидат економічних наук,
Луцький національний технічний університет

Antonina HORDIYCHUK,
PhD in Economics,
Lutsk National Technical University

Розкриваються сучасні проблеми фінансування природоохоронної діяльності на регіональному рівні. Проаналізовано основні тенденції освоєння номінальної величини капітальних інвестицій та поточних витрат і капітальних інвестицій та поточних витрат у порівняних цінах 2000 року у Волинській області. Досліджено структуру природоохоронних витрат та структуру загального фонду місцевих бюджетів Волинської області за період з 2000 по 2012 рік. Запропоновано пріоритетні напрями посилення інвестиційної спрямованості фінансування природоохоронної діяльності на регіональному рівні.

The modern problems of financing of nature protection activity at regional level are revealed. The main trends of assimilation of nominal scale of capital investments and current expenses at comparative prices of 2000 in Volyn’ region are analysed. The structure of nature protection expenses and general fund of local budgets of Volyn’ region over a period from 2000 to 2012 is investigated. The priority directions to intensify investment trends of nature protection activity financing at regional level are offered.

Повний текст статті
Детальніше