Інноваційні підходи до управління безпекою водних ресурсів України

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

INNOVATIVE APPROACHES AS TO UKRAINIAN WATER RESOURCES SAFETY MANAGEMENT

Людмила ЛЕВКОВСЬКА
,
доктор економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Luydmyla LEVKOVSKA,
Doctor of Economics,
Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv

Анатолій СУНДУК,
доктор економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Anatoliy SUNDUK,
Doctor of Economics,
Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv

Олег ДОБРЯНСЬКИЙ,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Oleh DOBRYANSKYI,
Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv

У статті визначено можливості поліпшення пара-метрів безпеки водних ресурсів на основі використання управлінських підходів до її регулювання. Сформовано систему заходів щодо правового регулювання, побудови інституційної системи, використання фінансово-економічних інструментів. Пропонується застосовувати як інноваційні підходи, так і консервативний досвід управління.

The article outlines the opportunities to improve water safety parameters by using management approaches to its control. It is organized the system of measures as to legal and institutional regulation, the use of financial and economic instrument. It is suggested to use both innovative approaches and conservative managerial experience.

Повний текст статті
Детальніше
Фінансування природоохоронної діяльності на регіональному рівні: основні тенденції та перспективи покращення

ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОКРАЩЕННЯ

FINANCING OF NATURE PROTECTION ACTIVITY AT REGIONAL LEVEL: MAIN TRENDS AND IMPROVEMENT PROSPECTS

Антоніна ГОРДІЙЧУК
,
кандидат економічних наук,
Луцький національний технічний університет

Antonina HORDIYCHUK,
PhD in Economics,
Lutsk National Technical University

Розкриваються сучасні проблеми фінансування природоохоронної діяльності на регіональному рівні. Проаналізовано основні тенденції освоєння номінальної величини капітальних інвестицій та поточних витрат і капітальних інвестицій та поточних витрат у порівняних цінах 2000 року у Волинській області. Досліджено структуру природоохоронних витрат та структуру загального фонду місцевих бюджетів Волинської області за період з 2000 по 2012 рік. Запропоновано пріоритетні напрями посилення інвестиційної спрямованості фінансування природоохоронної діяльності на регіональному рівні.

The modern problems of financing of nature protection activity at regional level are revealed. The main trends of assimilation of nominal scale of capital investments and current expenses at comparative prices of 2000 in Volyn’ region are analysed. The structure of nature protection expenses and general fund of local budgets of Volyn’ region over a period from 2000 to 2012 is investigated. The priority directions to intensify investment trends of nature protection activity financing at regional level are offered.

Повний текст статті
Детальніше
Дослідження й розробка методів технологічного стимулювання процедури ефективного використання земельних ресурсів

ДОСЛІДЖЕННЯ Й РОЗРОБКА МЕТОДІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF METHODSFOR TECHNOLOGICAL PROMOTING OF EFFECTIVE LAND USING

Анатолій СОХНИЧ
,
доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
Львівський національний аграрний університет

Anatoliy SOKHNYCH,
Doctor of Economics, Honoured Worker of Science of Ukraine,
Lviv National Agrarian University

Олеся КУЛЬБАКА,
здобувач,
Придніпровська державна академія будівництва і архітектури

Olesia KULBAKA,
Applicant,
Dnieper State Academy of Engineering and Architecture

Мар’ян ХАРАЧКО,
аспірант,
Львівський національний аграрний університет

Marian KHARACHKO,
Postgraduate student,
Lviv National Agrarian University

У статті доведено, що схема розвитку й матеріальної підтримки державою господарств населення є хибною, бо призводить до консервації сільськогосподарських технологій XIX століття, різкого зниження ефективності використання земельних ресурсів та відповідно і зниження загальної ціни на землю. Ручна праця в сільському господарстві, яка є основою існування господарств населення, повна відсутність наукового й технологічного забезпечення, невирішеність фінансово-кредитного забезпечення та обмежені ринки збуту ніколи не приведуть ці господарства до когорти конкурентоспроможних, а земля, яка використовується цими господарствами, ніколи не матиме високої ціни.
Доведено, що ефективність сучасного сільського господарства, а також і ліквідність земельних ресурсів як невід’ємного об’єкта виробництва залежить в основному від вартості використовуваних як безпосередньо, так і опосередковано на суміжних виробництвах енергоресурсів.
Досліджено питання впливу об’ємів покладів сланцевого газу на вартість земельних ресурсів, що дає реальне збільшення їх вартості в сотні разів.
Доведено, що український земельний ресурс на сьогодні – це єдиний значний матеріальний ресурс, який при правильному використанні може дати реальний поштовх до створення конкурентоспроможної економіки, тому цей факт потрібно враховувати при розробці абсолютно всіх інвестиційних програм.

The process of development and government financial support of private farms is wrong as it causes non-using of agricultural technologies of XIX century; sharp decreasing of efficient usage of land resources and as a consequence it leads to reducing of total land price, is proved in the article. Hand labour as the basis of private farming existence in agricultural production, the general lack of scientific and technological support, indetermination of financial and credit security and limited target markets will never make these private farms competitive ones. The land used by these farms will never be valuable.
It is proved that the efficiency of modern agriculture and land resources liquidity as the inalienable unit of production depending mainly upon the value of power supplies used directly or indirectly on related manufacturing.
The problem of what influence the volume of shale gas deposits has on the land resources value and how it increases their value in hundreds times is examined.
Nowadays Ukrainian land resource is the only possible material resource that if being properly used can be a reason for provision of competitive economy. This fact should be taken into consideration in the development of almost all investment programs. All these facts are proved in the article.
Детальніше
Вплив консолідації земель сільськогосподарського призначення на розмір земельної ренти та ціну земель

ВПЛИВ КОНСОЛІДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА РОЗМІР ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕНТИ ТА ЦІНУ ЗЕМЕЛЬ

THE INFLUENCE OF CONSOLIDATION OF LANDS OF AGRICULTURAL PURPOSE ON SIZE OF LAND RENT AND LAND PRICE

Анатолій ШВОРАК
,
кандидат економічних наук,
директор ТзОВ «Інститут земельних відносин та охорони навколишнього середовища»

Anatoliy SHVORAK,
PhD in Economics,
Director, Institute of Land Relations and Environment Protection Ltd

Вдосконалено науковий підхід щодо визначення впливу консолідації земель сільськогосподарського призначення на вартість земель.

The scientific approach of defining of consolidation of lands of agricultural purpose on land price is improved.
Детальніше
Моніторинг підтоплення меліорованих земель Волині з використанням даних ДЗЗ для попередження негативних еколого-економічних наслідків

МОНІТОРИНГ ПІДТОПЛЕННЯ МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ ВОЛИНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ДАНИХ ДЗЗ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕГАТИВНИХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ

FLOODING MONITORING OFVOLYN REGION RECLAIMED LANDS USING REMOTE SENSING DATA FORNEGATIVE ECOLOGICAL AND ECONOMIC CONSEQUENCES PREVENTION

Ніна ЛІЩУК
,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Nina LISHCHUK,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Визначено обсяги підтоплення меліорованих земель Волинської області у весняний період із використанням методики, що дозволяє мінімізувати витрати на моніторинг земель сільськогосподарського призначення. Проведено економічну оцінку потенційних збитків. Встановлено основні фактори ризику підтоплення та запропоновано запобіжні заходи.

It is determined the area of flooding of Volyn region reclaimed lands during spring period using the method allowing to reduce the cost of agricultural land monitoring. Economic evaluation of potential losses is carried out. It is defined main risk factors for flooding and precautions are suggested.
Детальніше
Крива Кузнеця: погляд з позиції екологічної сертифікації виробництва

КРИВА КУЗНЕЦЯ: ПОГЛЯД З ПОЗИЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИфІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

KUZNETS CURVE: ECOLOGICAL PRODUCTION CERTIFICATION POSITION ASPECT

Олександр ЧАЙКІН
,
Житомирський національний агроекологічний університет

Oleksandr TCHAYKIN,
Zhytomyr National Agroecological University

Досліджено можливість застосування кривої Кузнеця для обґрунтування залежності зростання економічного добробуту та зменшення навантаження на навколишнє природне середовище. Продемонстровано взаємозв’язок між зростанням доходів на душу населення та кількістю екологічно сертифікованих виробництв. Практично застосовано еколого-економічну інтерпретацію кривої Кузнеця з позиції екологічно сертифікованого виробництва в Україні.

The possibility of the Kuznets curve use to justify the relation of economic well-being and reduction of the environmental load has been studied. The relationship between the growth of per capita income and the number of environmentally certified production has been demonstrated. Ecological and economic Kuznets curve interpretation from the environmentally certified production position in Ukraine has been practically applied.
Environmental Kuznets curve can be used as a methodological tool for the factors that influence the development of environmentally certified production study, the relationship between the growth of per capita income and the number of environmentally certified production representation. For ecological and economic curve interpretation of the environmentally certified production position a number of factors should be taken into account: historically determined level of welfare, especially the economic and political situation, industrial and technological structure, the degree and type of contamination areas and others.
Based on the interpretation of the Kuznets curve, it can be pointed that when a country took the sustainable development direction, in the early stages of implementation and promotion of cleaner production, the number of certified enterprises is growing rapidly. Over time, the number of paying customers who are more demanding and are committed to purchase environmentally friendly product increases. The presence of environmental certificate becomes necessary technical rule for a market entrance that causes the positive impact on the environment.
Gradual and steady long run growth of key economic indicators in Ukraine will lead to an automatic increase of the environmentally certified production number and reduce negative impacts on the environment. Thus, from Kuznets curve positions environmentally certified production in Ukraine can be applied, but only in case of the evolutionary development of the economy, the stable market environment and the supportive policy environment.
Детальніше
Інституціональні аспекти екологізації сільськогосподарського землекористування в Україні

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

INSTITUTIONAL ASPECTS OF ECOLOGIZATION OF AGRICULTURAL LAND USE IN UKRAINE

Михайло СТУПЕНЬ
,
доктор економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Mykhaylo STUPEN’,
Doctor of Economics,
Lviv National Agrarian University

Любомир КАЗЬМІР,
Інститут регіональних досліджень НАН України, Львів

Lyubomyr KAZ’MIR,
Institute of Regional Studies, NAS of Ukraine, Lviv

Проаналізовано специфіку організаційно-економічного забезпечення екологізації сільськогосподарського землекористування в Україні в умовах масштабних інституційних трансформацій. Обґрунтовано пріоритетність проектування інституціонального середовища при розробці інструментальної бази регіональної земельної політики, що випливає з об’єктивної необхідності модернізації всієї системи управління землекористуванням в умовах постсоціалістичної трансформації економіки. Особливу увагу зосереджено на ключових заходах щодо екологічної модернізації системи землевпорядкування на локальному та внутрішньогосподарському рівнях.

The specific of the organizational and economic providing of ecologization of agricultural land use in Ukraine in the conditions of scale institutional transformations is analysed. Priority of planning of institutional environment at development of instrumental base of the regional land policy which follows from the objective necessity of modernization of all land-use management system in the conditions of post-socialism transformation of economy is grounded. Special attention is concentrated on key measures on ecological modernization of the system of organization of land use on local level.
Детальніше