Комплексна економічна оцінка земельно-господарських систем

КОМПЛЕКСНА ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

COMPREHENSIVE ECONOMIC ASSESSMENT OF LAND AND ECONOMIC SYSTEMS

Оксана СТУПЕНЬ
,
Львівський національний аграрний університет

Oksana STUPEN’,
Lviv National Agrarian University

У статті розроблено концептуальні засади оцінювання рівня капіталізації земельно-господарських систем за умов несформованих ринкових механізмів. Особливу увагу приділено методичному підходу, що базується на оцінці потенційних доходів земельно-господарських систем. Здійснено кореляційно-регресійний аналіз факторів, що впливають на формування доходів земельно-господарських систем України. Запропоновано методи врахування інноваційного потенціалу при здійсненні оцінки рівня капіталізації суб’єктів господарювання в аграрній сфері.

In the article the conceptual bases of evaluation of capitalization of land and economic systems in conditions of immature market mechanisms are worked out. The particular attention is paid to the methodological approach, based on an assessment of potential income of land and economic systems. Correlation and regression analysis of factors influencing the revenue of land and economic systems of Ukraine is made. Methods of incorporation of innovative capacity in assessing the level of capitalization of businesses in the agricultural sector are proposed.
Детальніше
Оцінка еколого-економічної ефективності використання сільськогосподарських земель за енергетичною поживністю продукції

ОЦІНКА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ЗА ЕНЕРГЕТИЧНОЮ ПОЖИВНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ

EVALUATION OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC EFFICIENCY OF AGRICULTURAL LAND BY PRODUCTION’S FEEDING VALUE

Олександра ГУЛЬКО
,
Львівський національний аграрний університет

Oleksandra HULKO,
Lviv National Agrarian University

У статті доведено необ’єктивність застосування для оцінки еколого-економічної ефективності використання земель лише вартісних показників. Визначено узагальнюючий критерій оцінки еколого-економічної ефективності використання земель сільськогосподарського призначення. Розглянуто методику оцінки еколого-економічної ефективності використання сільськогосподарських земель за енергетичною поживністю продукції. Проведено кореляційно-регресійний аналіз за усередненими показниками діяльності аграрних товаровиробників України з метою визначення вагомості факторів впливу на еколого-економічну ефективність використання земель. Обґрунтовано практичну значимість оцінки еколого-економічної ефективності використання сільськогосподарських земель за енергетичною поживністю продукції.

The article proves bias of only cost indicators application for assessment of ecological and economic efficiency of lands. It is defined the resumptive criterion for assessing ecological and economic efficiency of agricultural lands. The methodology of assessment of environmental and economic efficiency of agricultural land use by production’s feeding value. The correlation and regression analysis by averages indices of agricultural Ukrainian producers is carried out to determine the factors influencing the ecological and economic efficiency of land using. It is grounded the practical significance of ecological and economic efficiency assessment of agricultural land by production’s feeding value.
Детальніше
Світ врятує марикультура

СВІТ ВРЯТУЄ МАРИКУЛЬТУРА

MARICULTURE WILL SAVE THE WORLD

Інна ІРТИЩЕВА
,
доктор економічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Inna IRTYSHCHEVA,
Doctor of Economics,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Наталія ПОТАПЕНКО,
Миколаївська область

Nataliya POTAPENKO,
Mykolaiv region

У статті проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку марикультури в Україні та світі. Доведено, що актуальним завданням України як морської держави є забезпечення оптимального і сталого функціонування морегосподарського комплексу, діяльність якого пов’язана з використанням мінеральних, енергетичних і біологічних ресурсів. Обґрунтовано, що марикультура потребує підтримки на законодавчому рівні, а також необхідна лізингова підтримка, можливість оренди територій під плантації на досить тривалий термін.

The article analyses the current state and perspectives of development of mariculture in Ukraine and worldwide. It is proved that an urgent task for Ukraine as a sea state is insurance optimal and sustainable functioning of seaeconomic complex, activity of which is connected with use of mineral, energy, and biological resources. It is grounded that mariculture needs support at the legislative level, as well as leasing support, possibility to rent areas for plantations for a quite long time.
Детальніше
Регулювання рекреаційного підприємництва в зоні осушувальних меліорацій: перспективні напрями вдосконалення суб’єктно-об’єктних відносин

РЕГУЛЮВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЗОНІ ОСУШУВАЛЬНИХ МЕЛІОРАЦІЙ: ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СУБ’ЄКТНО-ОБ’ЄКТНИХ ВІДНОСИН

RECREATIONAL BUSINESS MANAGEMENT IN DRAINAGE MELIORATIONS AREAS: LONG-TERM DIRECTIONS OF SUBJECT-OBJECT RELATIONS IMPROVEMENT

Ольга ДЯЧУК
,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Olga DYACHUK,
National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

У статті розкриваються проблемні моменти активізації рекреаційного підприємництва в зоні осушувальних меліорацій. Природна ренатуралізація розглядається як вагомий чинник нарощення природно-ресурсного потенціалу для розбудови рекреаційної інфраструктури. З метою залучення додаткових інвестицій у рекреаційну сферу та забезпечення інтегрованого управління природними ресурсами запропоновано систему регулювання рекреаційного підприємництва в зоні осушувальних меліорацій, суб’єктами якої виступають органи управління природними ресурсами та охорони довкілля, органи місцевого самоврядування та регіональної виконавчої влади, фінансово-кредитні структури. З метою підвищення рівня концентрації інвестиційних ресурсів, необхідних для розбудови індустрії туризму та санаторно-курортного господарства, обґрунтовується доцільність об’єднання інституціональних суб’єктів рекреаційного підприємництва, інших суб’єктів природоексплуатаційної діяльності в інтегровані підприємницькі структури.

The main problems of recreational business intensification in drainage meliorations areas are revealed. Renaturalization is considered as an important factor of natural and resource potential’s increasing to build up the recreational infrastructure. In order to attract additional investments to recreational field and ensuring of natural resources integrated control it is offered a system of recreational business management in drainage meliorations lands, the subjects of which are the natural resources and environmental protection regulatory bodies, self-governing and regional executive power authorities, and financial and credit structures. With the aim of level increase of investment resources concentration required for tourism and sanatorium-resort development, it is grounded the expediency of recreational business institutional subjects and other nature using subjects merging into integrated enterprising structures.
Детальніше
Удосконалення економічного механізму регіональної екологічної політики (на прикладі Київського регіону)

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ)

IMPROVEMENT OF THE ECONOMIC MECHANISM OF REGIONAL ENVIRONMENTAL POLICY (ON THE EXAMPLE OF THE KYIV REGION)

Олена КОБЗАР
,
кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Olena KOBZAR,
PhD in Economics,
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Розкрито концептуальні засади формування регіональної екологічної політики. Проаналізовано структуру та проблеми економічного механізму екологічної політики Київського регіону. Висвітлено проблеми фінансування природоохоронної діяльності на регіональному рівні. На основі результатів аналізу запропоновано перспективні напрями вдосконалення економічного механізму реалізації регіональної екологічної політики на прикладі Київського регіону.

Conceptual principles of the regional environmental policy are revealed. The structure and the problem of the economic mechanism of environmental policy of the Kyiv region are analysed. The problems of funding environmental activities at the regional level are covered. Promising ways of improving the economic mechanism of implementation of regional environmental policies of Kyiv region are offered.
Детальніше
Аналіз структури земельних угідь Горохівського району

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ ГОРОХІВСЬКОГО РАЙОНУ

LAND STRUCTURE ANALYSIS IN GOROKHIV REGION

Михайло СТУПЕНЬ
,
доктор економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Mykhaylo STUPEN’,
PhD in Economics,
Lviv National Agrarian University

Оксана СКОРУПСЬКА,
Львівський національний аграрний університет

Oksana SKORUPSKA,
Lviv National Agrarian University

Розглядається склад земельних угідь та аналізується їх структура в розрізі сільських рад Горохівського району Волинської області. Проведено ранжування й групування сільських рад за загальною площею земельних угідь, проаналізовано кількість випадків, визначено питому вагу окремих груп. Здійснено аналіз розподілу за груповими та кумулятивними частотами й частками. Пропонується табличний та графо-візуальний аналіз співвідношення угідь у статистичних групах, зокрема: інтервалу коливань розораності, сільськогосподарської освоєності, лісистості, площі окремих сільськогосподарських, водно-болотних та інших угідь.

The lands composition of Gorokhiv district in Volyn region is studied and their structure in terms of village councils is analysed. The ranking and classification of village councils by lands total area is carried out. The analysis of distribution by group and cumulative frequencies and shares is also performed. We offer tabular and graph-visual analysis of lands correlation by statistic groups, in particular: tilling interval, agricultural mastering, woodiness, area of certain agricultural, water-boggy and other lands.
Детальніше
Раціональне природокористування як елемент сталого розвитку сільських територій

РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

RATIONAL NATURE USING AS AN ELEMENT OF RURAL AREAS SUSTAINAbLE DEVELOPMENT

Інна ІРТИЩЕВА
,
доктор економічних наук,
Національний університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Inna IRTYSHCHEVA,
Doctor of Economics,
National Shipbuilding University named after Admiral Makarov, Mykolaiv

Тетяна СТРОЙКО,
доктор економічних наук,
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Tetyana STROYKO,
Doctor of Economics,
Mykolaiv National University named after V.O. Sukhomlynskiy

Маріанна СТЕГНЕЙ,
кандидат економічних наук,
Мукачівський державний університет

Marianna STEHNEI,
PhD in Economics,
Mukachevo State University

У статті обґрунтовано основні напрями раціонального землекористування як одного з основних елементів сталого розвитку сільських територій. Досліджено сучасний рівень забруднення навколишнього середовища. Визначено першочергові напрями, здатні забезпечити передумови для формування системи сталого розвитку сільських територій.

The basic directions of rational land using as one of the basic elements of rural areas sustainable development are grounded in the article. Is investigated the modern level of environmental pollution. The priority areas that are able to provide the preconditions for sustainable development system forming of rural areas are identified.
Детальніше