Конкурентоспроможність вітчизняного м’ясного скотарства

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОГО М’ЯСНОГО СКОТАРСТВА

COMPETITIVENESS OF DOMESTIC CATTLE

Олександр ШЛАПАК
,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Oleksandr SHLAPAK,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Проаналізовано підходи до розв’язання проблеми підвищення конкурентоспроможності галузі м’ясного скотарства країни. Зроблено висновок, що на сьогодні в Україні створилися об’єктивні передумови для відновлення колишніх позицій на внутрішньому ринку м’яса та нарощування виробництва високоякісної яловичини, здатної конкурувати й на зовнішньому ринку.

Approaches to the problem of increasing the competitiveness of the country’ meat cattle are analyzed. The conclusion is that today in Ukraine, somehow, it is created the objective conditions for the restoration of the former position in the domestic market of meat and production of high-quality beef able to compete in foreign markets.
Детальніше
Формування тривимірної матриці станів мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами

ФОРМУВАННЯ ТРИВИМІРНОЇ МАТРИЦІ СТАНІВ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ

FORMATION OF THREE-DIMENSIONAL MATRIX’ STATES OF MOTIVATIONAL MECHANISM OF STRATEGIC MANAGEMENT OF TRADING NETWORKS

Олена БЄЛОВА
,
Київський національний торговельно-економічний університет

Olena BELOVA,
Kyiv National University of Trade and Economics

У статті визначено основні складові тривимірної матриці станів мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами, сформовано матрицю, кожен сектор якої проаналізовано. Розподілено сектори матриці за станами мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами та внесено пропозиції щодо кожного із цих станів.

The article outlines the main components of a threedimensional matrix’ states of motivational mechanism of strategic management of trading networks, it is formed a matrix, each sector of which is analyzed. Matrix sectors were allocated by states of motivational mechanism of strategic management of trade networks and it is submitted proposals for each of these states.
Детальніше
Методика ІМТ: підвищення ефективності маркетингових комунікацій

МЕТОДИКА ІМТ: ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

METHODOLOGY OF ІМТ: EFFICIENCY INCREASING OF MARKETING COMMUNICATIONS

Тетяна ОКЛАНДЕР
,
кандидат економічних наук,
Одеський національний політехнічний університет

Tetyana OKLANDER,
PhD Economics,
Odessa National Polytechnic University

Ігор ОКЛАНДЕР,
кандидат економічних наук,
начальник відділу маркетингу «Хай-Рейз Констракшнз Холдинг», Одеса

Igor OKLANDER,
PhD Economics,
Head of Marketing «Hi-Raise Constructions, Ltd», Odessa

У статті запропоновано методику ІМТ як інструмент розробки комунікативної стратегії, вибору адекватних рекламних носіїв, кількісної оцінки результативності комунікативного впливу на потенційних покупців. Методика ІМТ має такі переваги: ефективність маркетингових комунікацій може визначатися як при здійсненні комунікативного впливу, так і після його закінчення; враховуються тільки ті зміни обсягів продажів, які пов'язані з проведенням комунікативної кампанії; висока достовірність отриманої інформації.

Methodology of IMT as instrument of communicative strategy’s development, choice of adequate advertisement carriers, and quantitative estimation of the communicative affecting’s effectiveness on potential customers in offered in the article. Methodology of IMT has following advantages: efficiency of marketing communications can be determined both during realization of communicative influence and after his completion; those changes of volumes of sales that is related to realization of communicative campaign are taken into account only; high authenticity of the got information.
Детальніше