Банківські системи країн СНД: сучасний стан та наслідки фінансової кризи 2008 року

БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ КРАЇН СНД: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАСЛІДКИ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 2008 РОКУ

BANKING SYSTEMS OF THE CIS COUNTRIES: CURRENT CONDITION AND INFLUENCE OF THE FINANCIAL CRISIS OF 2008 YEAR

Богдана СТЕПАНЕНКО-ЛИПОВИК
,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ

Bogdana STEPANENKO-LYPOVYK,
Public Institution «Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS», Kyiv

Статтю присвячено аналізу показників розвитку банківських систем країн – членів Співдружності незалежних держав. Проаналізовано особливості їх функціонування на сучасному етапі та в період до початку світової фінансово-економічної кризи 2008 року. Здійснено порівняльний аналіз окремих показників розвитку банківських систем країн СНД. Визначено обсяги відтоку капіталу з країн співдружності через їх банківські системи в посткризовий період.

The article is devoted to the analysis of the banking systems’ performance of the Commonwealth of Independent States member countries. The characteristic of their activity at the present stage and in the period before the global financial crisis of 2008 year is given. The comparative analysis of individual indicators of banking systems development of CIS countries is presented. The amount of capital outflow through their banking systems in post-crisis period is determined.
Детальніше
Стратегічний аналіз системи формування ресурсного потенціалу банку в умовах конкурентного середовища

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКУ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

STRATEGIC ANALYSIS OF RESOURCE POTENTIAL’S FORMING SYSTEM OF BANK IN THE CONDITIONS OF COMPETITIVE ENVIRONMENT

Ірена БАРИЛЮК
,
кандидат економічних наук,
Львівський національний університет імені Івана Франка

Irena BARYLYUK,
PhD Economics,
Ivan Franko National University of Lviv

У статті теоретично обґрунтовано та адаптовано методику використання інструментарію стратегічного аналізу в процесі формування ресурсного потенціалу банків, яка передбачає розроблення збалансованої системи показників, що дозволить банкам підвищити ефективність формування та реалізації ресурсних стратегій в умовах динамічного розвитку зовнішнього середовища та зростання конкуренції на фінансових ринках.

In the article the methodology of using the tools of strategic analysis (based on the applying of the Balanced Scorecard) is theoretically grounded and adapted to the process of forming of resource potential of banks. The suggested approach will enable banks to improve the process of planning and implementation of the resource strategies in the conditions of dynamic development of environment and increasing competition in financial markets.
Детальніше