Функціонування корпоративного капіталу в економіці України

ФУНКЦІОНУВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО КАПІТАЛУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

CORPORATE CAPITAL FUNCTIONING WITHIN UKRAINIAN ECONOMY

Оксана НЕМИРОВСЬКА
,
Національний університет державної податкової служби України, Ірпінь

Oksana NEMYROVS’KA,
National University of the State Tax Service of Ukraine, Irpin’

У статті розглянуто найсуттєвіші макроекономічні показники, на основі аналізу яких складено найпопулярніші міжнародні рейтинги. Аналіз цих рейтингів дав можливість прослідкувати позиціювання України, а також оцінити реальний стан її економічних показників. За оцінками цих показників досліджено умови функціонування корпоративного капіталу в економіці України.

In this article the most popular international ratings are examined. Analysis of these ratings enables to trace the positioning of Ukraine and its economic performance. According to these indicators it is investigated conditions for the functioning of corporate capital in the economy of Ukraine.

Повний текст статті
Детальніше
Трансформація системи управління лісовим господарством за принципами децентралізації та розподілу повноважень

ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ ЗА ПРИНЦИПАМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА РОЗПОДІЛУ ПОВНОВАЖЕНЬ

TRANSFORMATION OF FORESTRY MANAGEMENT SYSTEM BASED ON DECENTRALIZATION AND AUTHORITY SEPARATION PRINCIPLES

Олександр ШУБАЛИЙ
,
кандидат економічних наук,
Луцький національний технічний університет

Oleksandr SHUBALYI,
PhD in Economics,
Lutsk National Technical university

У статті на основі опрацювання позитивного досвіду сусідніх постсоціалістичних європейських країн запропоновано новий підхід до трансформації системи управління лісовим господарством на принципах децентралізації та розподілу повноважень. Визначено основні етапи реформування існуючої системи управління та розвитку перспективних форм інтеграції суб’єктів господарювання.
Обґрунтовано, що приватизація переробної бази лісгоспів дозволить залучити додаткові надходження до державного бюджету та уникнути конфлікту інтересів з деревообробними підприємствами. Корпоратизація державних лісогосподарських підприємств та створення розгалуженої за регіональним принципом ДАК «Ліси України» дозволить залишити в галузевій корпоративній структурі тільки господарські функції.
Детальніше
Передумови та чинники впровадження інтегрованого підходу до управління ризиками в банках України

ПЕРЕДУМОВИ ТА ЧИННИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В БАНКАХ УКРАЇНИ

PRECONDITIONS AND FACTORS OF IMPLEMENTATION OF INTEGRATED APPROACH TO RISK MANAGEMENT IN BANKS OF UKRAINE

Марина МЕЛЬНИЧУК
,
начальник відділу ринкових ризиків ПАТ «Банк Кіпру»

Maryna MEL’NYCHUK,
Chief of market risks department
of PJSC «Bank of Cyprus»

У статті проведено аналіз чутливості банківської системи України до ризику. Виокремлено основні фактори виникнення ризику у вітчизняній банківській системі на сучасному етапі. Охарактеризовано основні стереотипи щодо ризик-менеджменту, які суттєво впливають на його ефективність. Розкрито чинники, які визначають необхідність переходу до інтегрованого управління ризиками в українських банках.

The article analyses the risk sensitivity of the Ukrainian banking system. It is specified the key risk factors of the national banking system at the current stage. It is characterized the basic stereotypes as to risk management, which significantly influence its efficiency. It is disclosed the factors that determine the need to move towards integrated risk management in Ukrainian banks.

Повний текст статті
Детальніше
Зарубіжний досвід інвестиційної політики недержавних пенсійних фондів: уроки для України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

FOREIGN EXPERIENCE OF NON-GOVERNMENT PENSION FUNDS INVESTMENT POLICY: LESSONS FOR UKRAINE

Антон ПОСТНИЙ
,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Anton POSTNYY,
SHEI «Kiyv National Economic University named after Vadym Getman»

У статті висвітлено основні аспекти та особливості зарубіжного досвіду побудови політики недержавних пенсійних фондів. Розкрито основи державного регулювання та нагляду за інвестиційною політикою в цих країнах. Запропоновано напрями адаптації в Україні зарубіжного досвіду побудови інвестиційної політики недержавних пенсійних фондів.

The article deals with main aspects and features of non-government pension funds’ investment policy in countries of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Features of the investment policy’s state regulation and supervision of these countries are analysed. Directions of the foreign experience of nongovernment pension funds investment policy’s adaptation in Ukraine are offered.
The analysis allowed us to make a conclusion that the investment performance of private pension funds in different countries depends on a number of factors including: level of economic and legal support of the financial market and pension system, level of country’s development and political risks. In modern conditions of stock market instability, in order to preserve and increase private pension funds in Ukraine, more attention should be paid to the investment diversification. For example, more funds should be directed to the securities (and other financial instruments) issued by well-established foreign companies reliable in international stock markets, with outstanding historical financial results, high current market value and perspective growth forecasts. The other widely used effective investment policy’s optimisation method could be a range of quantitative limits, applied on the investment portfolios. Though different in various OECD countries, depending on pension system’s type, state development strategy, legislative restrictions and other internal factors, foreign pension funds investment policy is still a benchmark for Ukraine. Specially, positive experience to follow should be an approach of pension funds supervision based on diligent professional risk assessment, which is used in many OECD countries and is aimed at investment risks hedging and pension assets protection.

Повний текст статті
Детальніше
Управління працею в умовах підвищення рівня взаємозалежності в економічному житті суспільства: актуальні питання стратегічних трансформацій

УПРАВЛІННЯ ПРАЦЕЮ В УМОВАХ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ В ЕКОНОМІЧНОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

MANAGEMENT OF LABOUR IN THE CONTEXT OF INCREASED INTERDEPENDENCE WITHIN THE ECONOMIC LEVEL OF SOCIETY: CURRENT ISSUES OF STRATEGIC TRANSFORMATION

Володимир ШЕДЯКОВ
,
доктор соціологічних наук, кандидат економічних наук,
Київ

Volodymyr SHEDYAKOV,
Dr. Sc. in Sociology, PhD in Economics,
Kyiv

У статті досліджується взаємозв’язок між працею, власністю та управлінням у суспільстві та економіці. Збільшуються вимоги до системності управління та управлінських комунікацій, пов’язані зі стратегічним перетворенням світу. Виходячи з цих можливостей, обговорюються основи продуктивної системи народного господарства на макро- та мікрорівні.

In the article the relationship between labour, property and management in society and economics is investigated. Requirements imposed on the system management and managerial connections associated with strategic transformation of the world are being increased. Proceeding from these opportunities, the background of productive system of national economics on macro- and micro-levels is discussed.

Повний текст статті
Детальніше
Причини, наслідки та інструменти протидії розгортанню конфлікту інтересів у фіскальній практиці

ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ПРОТИДІЇ РОЗГОРТАННЮ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У ФІСКАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ

CAUSES, EFFECT SAND TOOLS COUNTERACTION OF CONFLICT OF INTEREST IN FISCAL PRACTICE

Олена СИДОРОВИЧ
,
кандидат економічних наук,
Тернопільський національний економічний університет

Olena SYDOROVYCH,
PhD in Economics,
Ternopil National Economic University

У статті розкрито сутність конфлікту інтересів між платником податків та фіскальним органом з визначенням методів попередження, напрямів розв’язання та шляхів протидії. Охарактеризовано групування конфліктів у відповідні групи з окресленням формул їх розв’язання. Запропоновано поділ конфлікту інтересів на відкриту та приховану форму зі встановленням механізмів розгортання та шляхів їх вирішення.

The article reveals the essence of the conflict of interest between the taxpayer and the fiscal authorities with determination of prevention directions and the ways of solving. The article covers the grouping of conflicts in the corresponding groups with the formulas of their solution. It is proposed to divide conflict of interest to open and hidden forms with the establishment of mechanisms and deployment of their solutions.

Повний текст статті
Детальніше
Трансакційні витрати: основні аспекти теорії трансакційних витрат як фактора оптимізації діяльності підприємств

ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ ЯК ФАКТОРА ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

TRANSACTION COSTS: THE MAIN ASPECTS OF THE TRANSACTION COSTS AS THE FACTOR OF ENTERPRISES ACTIVITY OPTIMIZATION

Тетяна КОЦКУЛИЧ
,
кандидат економічних наук,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Tetiana KOTSKULYCH,
PhD in Economics,
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

У статті розглянуто та проаналізовано існуючі погляди вітчизняних та зарубіжних науковців щодо поняття трансакційних витрат, починаючи від засновників неоінституціалізму та завершуючи сучасними вченими. Сутність трансакційних витрат запропоновано розглядати на рівні підприємства як частини витрат обігу та втрачених вигод для просування товарів (робіт, послуг) на ринок.

It was considered and analysed in the article the existing views of the home and foreign scientists concerning transaction costs conception starting with the founders of the neoinstitutionalism and ending with the modern scientists. It is offered to consider the transaction costs at the enterprise level as a part of the turnover costs and lost profits for the goods promotion to the market.

Повний текст статті
Детальніше