Прагматизм зовнішньоекономічних відносин Великобританії та України

ПРАГМАТИЗМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА УКРАЇНИ

PRAGMATISM OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS BETWEEN GREAT BRITAIN AND UKRAINE

Інна ГУЦУЛ
,
Тернопільський національний економічний університет

Inna HUTSUL,
Ternopil National Economic University

У статті досліджено організаційні та прикладні аспекти зовнішньоекономічної співпраці України та Великобританії. Здійснено аналіз динаміки та структури експортно-імпортних операцій досліджуваних країн. Виокремлено спільні й відмінні риси механізмів переміщення товарів через митні кордони України та Великобританії. Окреслено перспективи подальшої економічної співпраці країн.

The organizational and applied aspects of foreign economic collaboration between Ukraine and Great Britain are investigated in the article. The analysis of dynamics and structure of export and import operations of investigated countries is carried out. The similarities and distinctive features of mechanism for movement of goods across the customs borders of Ukraine and Great Britain are distinguished. The prospects of further economic collaboration between countries are outlined.
Детальніше
Дослідження й розробка методів технологічного стимулювання процедури ефективного використання земельних ресурсів

ДОСЛІДЖЕННЯ Й РОЗРОБКА МЕТОДІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF METHODSFOR TECHNOLOGICAL PROMOTING OF EFFECTIVE LAND USING

Анатолій СОХНИЧ
,
доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
Львівський національний аграрний університет

Anatoliy SOKHNYCH,
Doctor of Economics, Honoured Worker of Science of Ukraine,
Lviv National Agrarian University

Олеся КУЛЬБАКА,
здобувач,
Придніпровська державна академія будівництва і архітектури

Olesia KULBAKA,
Applicant,
Dnieper State Academy of Engineering and Architecture

Мар’ян ХАРАЧКО,
аспірант,
Львівський національний аграрний університет

Marian KHARACHKO,
Postgraduate student,
Lviv National Agrarian University

У статті доведено, що схема розвитку й матеріальної підтримки державою господарств населення є хибною, бо призводить до консервації сільськогосподарських технологій XIX століття, різкого зниження ефективності використання земельних ресурсів та відповідно і зниження загальної ціни на землю. Ручна праця в сільському господарстві, яка є основою існування господарств населення, повна відсутність наукового й технологічного забезпечення, невирішеність фінансово-кредитного забезпечення та обмежені ринки збуту ніколи не приведуть ці господарства до когорти конкурентоспроможних, а земля, яка використовується цими господарствами, ніколи не матиме високої ціни.
Доведено, що ефективність сучасного сільського господарства, а також і ліквідність земельних ресурсів як невід’ємного об’єкта виробництва залежить в основному від вартості використовуваних як безпосередньо, так і опосередковано на суміжних виробництвах енергоресурсів.
Досліджено питання впливу об’ємів покладів сланцевого газу на вартість земельних ресурсів, що дає реальне збільшення їх вартості в сотні разів.
Доведено, що український земельний ресурс на сьогодні – це єдиний значний матеріальний ресурс, який при правильному використанні може дати реальний поштовх до створення конкурентоспроможної економіки, тому цей факт потрібно враховувати при розробці абсолютно всіх інвестиційних програм.

The process of development and government financial support of private farms is wrong as it causes non-using of agricultural technologies of XIX century; sharp decreasing of efficient usage of land resources and as a consequence it leads to reducing of total land price, is proved in the article. Hand labour as the basis of private farming existence in agricultural production, the general lack of scientific and technological support, indetermination of financial and credit security and limited target markets will never make these private farms competitive ones. The land used by these farms will never be valuable.
It is proved that the efficiency of modern agriculture and land resources liquidity as the inalienable unit of production depending mainly upon the value of power supplies used directly or indirectly on related manufacturing.
The problem of what influence the volume of shale gas deposits has on the land resources value and how it increases their value in hundreds times is examined.
Nowadays Ukrainian land resource is the only possible material resource that if being properly used can be a reason for provision of competitive economy. This fact should be taken into consideration in the development of almost all investment programs. All these facts are proved in the article.
Детальніше
Вплив консолідації земель сільськогосподарського призначення на розмір земельної ренти та ціну земель

ВПЛИВ КОНСОЛІДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА РОЗМІР ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕНТИ ТА ЦІНУ ЗЕМЕЛЬ

THE INFLUENCE OF CONSOLIDATION OF LANDS OF AGRICULTURAL PURPOSE ON SIZE OF LAND RENT AND LAND PRICE

Анатолій ШВОРАК
,
кандидат економічних наук,
директор ТзОВ «Інститут земельних відносин та охорони навколишнього середовища»

Anatoliy SHVORAK,
PhD in Economics,
Director, Institute of Land Relations and Environment Protection Ltd

Вдосконалено науковий підхід щодо визначення впливу консолідації земель сільськогосподарського призначення на вартість земель.

The scientific approach of defining of consolidation of lands of agricultural purpose on land price is improved.
Детальніше
Моніторинг підтоплення меліорованих земель Волині з використанням даних ДЗЗ для попередження негативних еколого-економічних наслідків

МОНІТОРИНГ ПІДТОПЛЕННЯ МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ ВОЛИНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ДАНИХ ДЗЗ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕГАТИВНИХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ

FLOODING MONITORING OFVOLYN REGION RECLAIMED LANDS USING REMOTE SENSING DATA FORNEGATIVE ECOLOGICAL AND ECONOMIC CONSEQUENCES PREVENTION

Ніна ЛІЩУК
,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Nina LISHCHUK,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Визначено обсяги підтоплення меліорованих земель Волинської області у весняний період із використанням методики, що дозволяє мінімізувати витрати на моніторинг земель сільськогосподарського призначення. Проведено економічну оцінку потенційних збитків. Встановлено основні фактори ризику підтоплення та запропоновано запобіжні заходи.

It is determined the area of flooding of Volyn region reclaimed lands during spring period using the method allowing to reduce the cost of agricultural land monitoring. Economic evaluation of potential losses is carried out. It is defined main risk factors for flooding and precautions are suggested.
Детальніше
Крива Кузнеця: погляд з позиції екологічної сертифікації виробництва

КРИВА КУЗНЕЦЯ: ПОГЛЯД З ПОЗИЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИфІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

KUZNETS CURVE: ECOLOGICAL PRODUCTION CERTIFICATION POSITION ASPECT

Олександр ЧАЙКІН
,
Житомирський національний агроекологічний університет

Oleksandr TCHAYKIN,
Zhytomyr National Agroecological University

Досліджено можливість застосування кривої Кузнеця для обґрунтування залежності зростання економічного добробуту та зменшення навантаження на навколишнє природне середовище. Продемонстровано взаємозв’язок між зростанням доходів на душу населення та кількістю екологічно сертифікованих виробництв. Практично застосовано еколого-економічну інтерпретацію кривої Кузнеця з позиції екологічно сертифікованого виробництва в Україні.

The possibility of the Kuznets curve use to justify the relation of economic well-being and reduction of the environmental load has been studied. The relationship between the growth of per capita income and the number of environmentally certified production has been demonstrated. Ecological and economic Kuznets curve interpretation from the environmentally certified production position in Ukraine has been practically applied.
Environmental Kuznets curve can be used as a methodological tool for the factors that influence the development of environmentally certified production study, the relationship between the growth of per capita income and the number of environmentally certified production representation. For ecological and economic curve interpretation of the environmentally certified production position a number of factors should be taken into account: historically determined level of welfare, especially the economic and political situation, industrial and technological structure, the degree and type of contamination areas and others.
Based on the interpretation of the Kuznets curve, it can be pointed that when a country took the sustainable development direction, in the early stages of implementation and promotion of cleaner production, the number of certified enterprises is growing rapidly. Over time, the number of paying customers who are more demanding and are committed to purchase environmentally friendly product increases. The presence of environmental certificate becomes necessary technical rule for a market entrance that causes the positive impact on the environment.
Gradual and steady long run growth of key economic indicators in Ukraine will lead to an automatic increase of the environmentally certified production number and reduce negative impacts on the environment. Thus, from Kuznets curve positions environmentally certified production in Ukraine can be applied, but only in case of the evolutionary development of the economy, the stable market environment and the supportive policy environment.
Детальніше
Розвиток акцизного оподаткування нафтопродуктів в Україні

РОЗВИТОК АКЦИЗНОГО ОПОДАТКУВАННЯ НАФТОПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

DEVELOPMENT OF OIL PRODUCTS’ EXCISE TAXATION IN UKRAINE

Надія НОВИЦЬКА
,
Національний університет Державної податкової служби України

Nadiya NOVYTSKA,
National State Tax Service University of Ukraine

У статті проведено аналіз акцизного оподаткування в Україні та країнах ЄС з точки зору його впливу на обсяги споживання нафтопродуктів та викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Представлено розроблені пропозиції стосовно податкових стимулів до обігу на ринку пального з кращими екологічними характеристиками та щодо розвитку акцизів на нафтопродукти в напрямку усунення невідповідностей критеріям оптимальності системи оподаткування.

The article is devoted to analysis of the excise taxation in Ukraine and the EU in terms of its impact on the consumption of oil products and emissions of pollutants into the atmosphere. It is suggested the tax incentives to turn on the fuel market with better environmental performance and on the development of excise duties on petroleum products towards eliminating disparities with optimality criteria of taxation.
Детальніше
Проблеми підвищення прибутковості виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах України

ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

PROBLEMS OF INCREASING MILK PRODUCTION PROFITABILITY AT UKRAINIAN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Іван СВИНОУС
,
доктор економічних наук,
Білоцерківський національний аграрний університет

Ivan SVYNOUS,
Doctor of Economics,
Bila Tserkva National Agrarian University

Любов ІВАНОВА,
кандидат економічних наук,
Білоцерківський національний аграрний університет

Lyubov IVANOVA,
PhD in Economics,
Bila Tserkva National Agrarian University

Віталій РАДЬКО,
кандидат економічних наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Vitaliy RAD’KO,
PhD in Economics,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

У статті розкрито основні тенденції розвитку виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах. Досліджено фактори впливу на формування закупівельної ціни на молочну сировину. Визначено напрями ефективного розвитку молочного скотарства.

The main trends of milk production development at agricultural enterprises are revealed. The basic factors of influence on the formation of the purchase price for raw milk are researched. The main directions of dairy farming development are determined.
Детальніше