Теоретико-методичні засади визначення параметрів фінансової стабільності підприємства

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE PARAMETERS OF ENTERPRISES FINANCIAL STABILITY DETERMINING

Олена ЛЕМІШКО
,
докторант,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Olena LEMISHKO,
Doctoral student,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Статтю присвячено дослідженню теоретико-методичних засад визначення параметрів фінансової стабільності підприємств. Удосконалено дефініції фінансової рівноваги, платоспроможності, ліквідності, фінансової незалежності, фінансової стійкості підприємства. Виявлено гармонійний зв’язок та взаємозалежність між даними категоріями. Встановлено основні параметри фінансово стабільного підприємства як цілісної економічної системи.

The article is devoted to theoretical and methodological foundations of the parameters of enterprises financial stability determining. Definitions of financial balance, solvency, liquidity, financial independence, financial stability of a company are improved. A harmonious relationship and interdependency between these categories is reveled. The basic parameters of financially stable company are determined, as an integrated economic system.
Детальніше
Процеси інформатизації діяльності бізнес-компаній

ПРОЦЕСИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕС-КОМПАНІЙ

COMPUTERISATION OF BUSINESS-COMPANIES’ ACTIVITY

Катерина НАЛИВАЙЧЕНКО
,
доктор економічних наук,
Кримський економічний інститут, Сімферополь

Kateryna NALYVAYCHENKO,
Doctor of Economics,
Crimean Economic Institute, Simferopol’

У статті розглядаються сучасні процеси інформатизації діяльності бізнес-компаній. Узагальнено напрацювання світових компаній, що створюють інформаційні технології у глобальному інформаційному середовищі: найбільш ефективним є електронний інформаційний продукт, який містить універсальний алгоритм його розробки. З’ясовано, що фірми надають перевагу відкритим програмним кодам.

In the article it is considered the modern processes of computerisation of business-companies’ activity. It is generalized the best practice of world companies, involved in developing IT in global IT environment: the most effective is electronic information product containing universal algorithm of its designing. It is clarified, that companies prefer opened program codes.
Детальніше
Методика кількісного оцінювання якості освітніх послуг

МЕТОДИКА КІЛЬКІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

METHOD OF THE QUANTITATIVE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES

Катерина ПАРСЯК
,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Kateryna PARSYAK,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

У контексті проектування систем управління якістю, що базуються на процесному підході, викладено пропозиції щодо застосування методів кількісного вимірювання якості освітніх послуг у вищих навчальних закладах.

In the context of designing the quality management systems based on the process approach the proposals as for the application of quantities methods of measuring the quality of education in higher educational institutions are offered.
Детальніше
Новий формат теорії сталого розвитку

НОВИЙ фОРМАТ ТЕОРІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

NEW FRAME OF CONSTANT DEVELOPMENT THEORY

Марія ЦАПОВСЬКА
,
Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Mariya TSAPOVS’KA,
Kyiv National Economic University named after Vadym Het’man

Нині людство переживає численні кризи, що проявляються у природі, суспільстві (в тому числі господарстві, політиці, у питаннях соціальної нерівності, у світоглядницькому плані, а також у сфері миру), на рівні окремої особистості. Об’єктивно виникає потреба в переосмисленні підходів до розуміння й вивчення дійсності з тим, щоб мати змогу упорядкувати своє життя відповідно до неї. Основна проблема полягає в тому, що така суспільно важлива сфера діяльності, як наука, до цих пір сприймає світ і процеси в ньому відносно фрагментарно, не відображаючи тісних взаємозв’язків і взаємозалежностей між людиною, суспільством і природою. Однією з теорій, яка подає найбільш повну картину світу, є теорія сталого розвитку; у тому ж руслі проводяться також і наукові пошуки представників сучасних економічних теорій. Однак, незважаючи на свій всеохоплюючий характер, теорія сталого розвитку, як показують дослідження й практика, є хаотичною і неповною без поглиблення її змісту розробками фізичної економії.

Humanity today is going through numerous crises we can observe in nature, society (including economy, politics, question of social inequality, philosophical view of life, as well as in the sphere of maintaining peace), as well as on the individual level. There appears objective necessity to reconsider approaches to understanding and studying in order to regulate one’s life accordingly. The main problem is that such socially important sphere of human activity as science still perceives the word and its processes in a relatively fragmented way, not showing tight relations and mutual dependencies between a human being, society and nature. One of the theories giving the most complete pictures of the world is the theory of constant development; scientific search of the contemporary economic theory representatives is conducted in the same course. Regardless of its universal character, though, the theory of constant development, according to tests and practices, is chaotic and incomplete without its meaning being deepened with physical economy elaborations.
Детальніше