Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку

РИНОК ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

LAND MARKET OF AGRICULTURAL PURPOSE IN UKRAINE: CURRENT STATE AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT

Вікторія ГМИРЯ
,
кандидат економічних наук,
Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (Київ)

Victoriya GMYRYA,
PhD Economics,
Cherkasy Institute of Banking, Banking University of the National Bank of Ukraine (Kyiv)

Світлана ВЛАСЮК,
кандидат економічних наук,
Уманський національний університет садівництва

Svitlana VLASYUK,
PhD Economics,
Uman’ National Institute of Horticulture

У статті розглянуто механізм функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні. Господарські умови формування ринку землі, які склалися в Україні, визначають пріоритетні напрями економічних протиріч формування ринку землі. Проаналізовано та запропоновано заходи щодо удосконалення механізму ефективного землекористування Україні.

The functioning mechanisms of land market of agricultural purpose in Ukraine are investigated in the article. The economic conditions of land market formation that determine the priority lines and economic contradictions of land market formation are investigated. The author analyzes and suggests the measures of improvement of effective land use mechanism.
Детальніше
Перспективи розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

FUTURE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL LAND MARKET IN UKRAINE

Олена КОТИКОВА
,
доктор економічних наук,
Миколаївський національний аграрний університет

Olena KOTYKOVA,
PhD Economics,
Mykolayiv National Agrarian University

Ірина ВЛАСЕНКО,
Миколаївський національний аграрний університет

Iryna VLASENKO,
Mykolayiv National Agrarian University

У статті визначено вади існуючої системи ринкових відносин у системі землекористування та обґрунтовано заходи, які необхідно здійснити для усунення таких недоліків.

The article outlines the shortcomings of the existing system of market relations in the system of land tenure and reasonable measures that are necessary to address these shortcomings.
Детальніше
Розвиток органічного землеробства в умовах ринку землі в Україні

РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В УМОВАХ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ

ORGANIC FARMING DEVELOPMENT IN LAND MARKET CONDITIONS IN UKRAINE

Олександр КУЗЬМЕНКО
,
доктор економічних наук,
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Миколаїв

Oleksandr KUZMENKO,
PhD Economics,
Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

Обґрунтовано необхідність прийняття законів «Про родючість земель», «Про органічне землеробство» в умовах ринку землі в Україні. Доведено еколого-економічну ефективність використання соломи із супутньою обробкою мікробіологічними препаратами як органічного добрива для відновлення природних властивостей ґрунту.

Necessity of such laws as «About fertility of the land», «About organic farming» in the land market of Ukraine is justified. Ecological and economic efficiency of straw usage with concomitant treatment by microbiological agents as organic fertilizer to restore natural properties of the soil is proven.
Детальніше
Пріоритет захисту прав громадян при формуванні ринку землі в Україні

ПРІОРИТЕТ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН ПРИ ФОРМУВАННІ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ

THE PRIORITY OF DEFENDING CITIZENS’ RIGHTS WHEN FORMING THE LAND-MARKET IN UKRAINE

Петро МАЦКО
,
кандидат сільськогосподарських наук,
Херсонський державний аграрний університет

Petro MATSKO,
PhD Agricultural Economics,
Kherson State Agricultural University

Юрій ЯРЕМКО,
кандидат економічних наук,
Херсонський державний аграрний університет

Yuriy YAREMKO,
PhD Economics,
Kherson State Agricultural University

Розкрито основні питання, які виникають під час приватизації земельних ділянок. Наведено статистичні дані щодо земельної реформи в Херсонській області. Показано шляхи захисту прав громадян економічними методами.

The article reveals the main issues which appear when land plots are privatized. It is given a statistical data concerning the land reform in Kherson region. The article introduces the ways of defending citizens’ rights by the means of economic methods.
Детальніше
Умови забезпечення конкурентоспроможнoсті ринку землі

УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНOСТІ РИНКУ ЗЕМЛІ

CONDITIONS OF LAND MARKET’S COMPETITIVENESS ENSURING

Олена ЛАЗАРЄВА
,
кандидат економічних наук,
Інститут державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили, Миколаїв

Olena LAZAREVA,
PhD Economics,
Institute of Public Administration, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

Удосконалено теоретичні аспекти правового регулювання розвитку ринку землі, визначено позитивні зміни, які матимуть місце в результаті впровадження законодавчих актів.

The theoretical aspects of legal regulation of land market’s development are improved in this article, positive alterations are determined after implementation of legislative acts.
Детальніше
Обґрунтування грошової оцінки земель природно-заповідного фонду

ОБҐРУНТУВАННЯ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

JUSTIFICATION OF MONETARY VALUATION OF LAND PROTECTED AREAS

Аліна СІЧКО
,
кандидат економічних наук,
Миколаївський національний університет імені В.Сухомлинського

Alina SICHKO,
PhD Economics,
Mykolayiv National University named after V.Sukhomlynsky

Висвітлено сучасні методичні аспекти визначення нормативної грошової оцінки земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.

The modern definitions of methodological aspects of the normative value of land protected areas and other conservation are reviewed.
Детальніше
Інституціональне забезпечення обороту земельних ділянок сільськогосподарського призначення


ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОТУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

INSTUTIONAL SUPPLYING OF CIRCULATION THE AGRICULTURAL PLOTS OF LAND

Йосип ДОРОШ
,
ДП «Київський інститут землеустрою»

Yosyp DOROSH,
SE «Kyiv Institute of land-use system»

На основі аналізу використання земельних ділянок у приміській зоні Києва, Лісостеповій та Поліській природно-сільськогосподарських зонах Київської області запропоновано теоретико-методологічні підходи до інституціонального забезпечення обороту земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

The theoretical and methodological approaches to the institutional supplying of circulation the agricultural plots of land are offered basing on the analysis of using the lands in the suburbs of Kyiv, Forest-steppe and Woodlands natural-agricultural zones of the Kyiv region.
Детальніше