Зміст № 11 (313) листопад 2012 рокуПОДІЇ
EVENTS


Конференция пользователей Qlikview 2012
1
Conference of Qlikview 2012 Users

Інші події
83
Other Events

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES TIME


Михайло МАКАРЕНКО, Віктор МИРОНЕНКО
УКРАЇНА – ТРАНЗИТНА ДЕРЖАВА?
4
Mykhaylo MAKARENKO, Victor MYRONENKO
IS UKRAINE A TRANSIT STATE?

Ірина БОБУХ
НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО, ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ТА МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЗИЦІЯ: ВЗАЄМНИЙ ВПЛИВ ТЕНДЕНЦІЙ ФОРМУВАННЯ
9
Iryna BOBUKH
NATIONAL WEALTH, BALANCE OF PAYMENTS AND INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION: MUTUAL INFLUENCE OF FORMATION TENDENCIES

Ольга ШПЕНЮК
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВАЛЮТНО-КУРСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
16
Olga SHPENYUK
THE MAIN DIRECTIONS OF EXCHANGE RATE POLICY OF UKRAINE FOR MAINTAINING A STABLE ECONOMIC DEVELOPMENT

АГРАРНИЙ СЕКТОР
AGRARIAN SECTOR


Дмитро КРИСАНОВ
РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕРОБНО-ХАРЧОВОГО ВИРОБНИЦТВА
21
Dmytrо KRYSANOV
PROVIDING FOOD PROCESSING PRODUCTION WITH RESOURCES
Детальніше
Зміст № 10 (312) жовтень 2012 рокуПОДІЇ
EVENTS


ТАЛАНТ, ЕНЕРГІЯ ТА СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ
(до 70-річчя академіка НАН України Б.В. Буркинського)
1
TALENT, ENERGY AND STRATEGIC VISION
(to the 70th anniversary of Academician of Ukrainian NAS B.V. Burkyns'kyi)

ПРОГНОЗИ
67
FORECASTS


Парламентські вибори 2012
68
Parliamentary elections 2012

Віктор Пінчук відкрив новий завод
70
Viktor Pinchuk has opened a new factory

НАУКОВА ДУМКА ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПЛАНУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
(Підсумки ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми планування в ринкових умовах», присвяченої 50-річчю заснування Хмельницького національного університету)
70a
SCIENTIFIC OPINION ON THE PROBLEMS OF PLANNING nowadays
(Results of the XI International scientific conference «Problems of planning in market economy» dedicated to the 50th anniversary of the Khmelnitsky National University)

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES TIME


Мария ЕРМИЛОВА
ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ВОЗВРАТА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
4
Mariya YERMILOVA
POSSIBLE SCENARIOS FOR THE WORLD MONETARY SYSTEM DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF RETURNING TO USING OF PRECIOUS METALS
Детальніше
Зміст № 9 (311) вересень 2012 рокуПОДІЇ
1
EVENTS

АКТУАЛЬНО
ACTUALLY


Віктор ПИЛИПИШИН
...АКЦЕНТ НА ДОВІРЧИХ СТОСУНКАХ ІЗ КОЖНИМ ВИБОРЦЕМ!
4
Victor PYLYPYSHYN
...FOCUSES ON THE TRUST RELATIONSHIP FROM EACH VOTER!

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES TIME


Владимир ОСИПОВ, Ольга ЕРМАКОВА
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРИДУНАЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБРЕГИОНА
6
Volodymyr OSYPOV, Olga YERMAKOVA
STRATEGICAL KEY POINTS OF DANUBIAN ECONOMIC SUBREGION’S STABLE DEVELOPMENT

Ірина ЯНЕНКОВА
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ
9
Iryna YANENKOVA
PROBLEMS OF FORMATION THE INNOVATIVE INFRASTRUCTURE IN UKRAINE

Віталій ГУРНАК, Віталій АНАНЧЕНКО
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗАХОДІВ В УКРАЇНІ
12
Vitaliy GOURNAC, Vitaliy ANANCHENKO
SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF INTERNATIONAL EVENTS IN UKRAINE
Детальніше
Зміст № 8 (310) серпень 2012 рокуПОДІЇ
1
EVENTS

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES TIME


Юрий АРХАНГЕЛЬСКИЙ
О НЕОБХОДИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ С ПОЗИЦИИ ТЕОРИИ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
4
Yuriy ARKHANGELSKY
ON THE NECESSITY OF ECONOMY’S STATE PLANNING FROM THE OPTIMAL PLANNING THEORY POSITION

Тетяна ШИНКОРЕНКО, Лідія КУЗНЄЦОВА, Олександр БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ, Тетяна МАКУШЕНКО
РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ СУКУПНОГО ПОПИТУ
8
Tetyana SHYNKORENKO, Lidiya KUZNETSOVA, Oleksandr BILOTSERKIVETS, Tetyana MAKUSHENKO
DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN ECONOMY IN THE CONTEXT OF THE AGGREGATED DEMAND CONCEPT

Юрій КІНДЗЕРСЬКИЙ
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РОЗБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
15
Yuriy KINDZERSKYI
PROBLEMS OF INDUSTRY DEVELOPMENT AND CREATION OF EFFECTIVE INDUSTRIAL POLICY IN UKRAINE

Ганна ЯЦЕНКО
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН ЕМЕРДЖЕНТНОГО ТИПУ
23
Ganna YATSENKO
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF EMERGING ECONOMIES

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
SOCIAL POLICY


Наіля БАЛТАЧЕЄВА
НАПРЯМИ СИСТЕМНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
29
Nailya BALTACHEYEVA
DIRECTIONS OF SYSTEM TRANSFORMATION OF SOCIAL POLICY IN UKRAINE
Детальніше
Зміст № 7 (309) липень 2012 рокуПОДІЇ
1
EVENTS

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES TIME


Олександр АМОША, Світлана ГРІНЕВСЬКА
СОЦІАЛЬНА ОРІЄНТАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: ПРОФОРМА ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?
4
Oleksandr AMOSHA, Svitlana GRINEVSKAYA
SOCIAL ORIENTATION OF ECONOMY: FORMALITY OR REALITY?

Игорь БЫСТРЯКОВ, Елена ОРЕХОВА, Александр ПЛЯКИН
СОВРЕМЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
8
Igor BYSTRYAKOV, Elena OREKHOVA, Aleksandr PLYAKIN
MODERN INFORMATIONAL SUPPORT OF REGIONAL MUNICIPAL EDUCATIONS’ DEVELOPMENT

Сергей ШКАРЛЕТ, Валерий ИЛЬЧУК, Валентина АНОПРИЕНКО
РАСШИРЕНИЕ КАТЕГОРИАЛЬНЫХ ПОНЯТИЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЫ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
13
Sergey SHKARLET, Valeriy ILCHUK, Valentina ANOPRIYENKO
EXTENSION OF THE RECREATIONAL AREAS’ CATEGORICAL IDEAS IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT’S PRIORITY SOCIAL SYSTEM

Микола МУРАШКО, Світлана НАЗАРКО
ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ СУБ’ЄКТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ
17
Mykola MURASHKO, Svitlana NAZARKO
INNOVATIVE FORMS OF INTERNATIONAL RELATIONS OF HIGHER SCHOOL’S SUBJECTS

АГРАРНИЙ СЕКТОР
AGRARIAN SECTOR


Дмитро КРИСАНОВ, Леся СТЕШЕНКО
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ Й ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: ОЦІНЮВАННЯ ТА МАКСИМІЗАЦІЯ
21
Dmytrо KRYSANOV, Lesya STESHENKO
EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF BUSINESS: EVALUATION AND MAXIMIZATION
Детальніше
Зміст № 6 (308) червень 2012 рокуПОДІЇ
1
EVENTS

АКТУАЛЬНО
ACTUALLY


Володимир ПАРСЯК
ЕКОНОМІКА В ЗАРУЧНИЦЯХ ЕКОЛОГІЇ: ХТОСЬ МАЄ ЦЕ ЗУПИНИТИ
4
Volodymyr PARSYAK
ECONOMY AS A HOSTAGE OF ECOLOGY: SOMEBODY HAVE TO STOP IT

«ЮГЦЕМЕНТ». СТІЙКИЙ РОЗВИТОК І ТУРБОТА ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ!
6
«YUGCEMENT». SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CARE FOR THE ENVIRONMENT

РЕГІОНАЛЬНА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
10
MYKOLAIV REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Сергій РИЖКОВ, Людмила МАРКІНА
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЕКОПІРОГЕНЕЗИСУ
8
Sergiy RYZHKOV, Lyudmyla MARKINA
ECONOMIC ASPECTS OF IMPROVING THE ENVIRONMENTALFRIENDLY TECHNOLOGY ECOPIROGENESIS

Ирина ЗАВОРОТНЯЯ, Виссарион КИМ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОП ЮУ АЭС НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
12
Iryna ZAVOROTNYAYA, Vissarion KIM
ECOLOGICAL MONITORING RESULTS AND ASSESSMENT OF SOUTH-UKRAINE NPP IMPACT UPON THE ENVIRONMENT
Детальніше
Зміст № 5 (307) травень 2012 рокуПОДІЇ
1
EVENTS

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
2
EDITORIAL BOARD

ЗМІСТ
3

АКТУАЛЬНО
ACTUALLY


Володимир РЯБОШЛИК
ТЕХНОЛОГІЯ І КРИЗА: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА КІЛЬКІСНОГО ОПИСУ
4
Volodymyr RYABOSHLYK
TECHNOLOGY AND CRISIS: A HISTORICAL RETROSPECTIVE OF QUANTITATIVE REFLECTION

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Світлана ОНИШКО, Валентин КУЦЕНКО
ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ В СТРУКТУРІ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ
12
Svitlana ONYSHKO, Valentyn KUTSENKO
REMITTANCES IN THE INCOME’S STRUCTURE OF UKRAINIAN DOMESTIC HOUSEHOLDS
Детальніше