Зміст № 3 (305) березень 2012 рокуСОБЫТИЯ
EVENTS


УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ «РЕИНЖИНИРИНГ» В УКРАИНЕ
4
MANAGEMENT «REENGINEERING» IN UKRAINE

САНКЦИИ ЕС И БЕЛАРУСЬ
5
THE EU SANCTIONS AND BELARUS

МНЕНИЯ ПО ПОВОДУ
THOUGHTS ON


ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: ИСТОКИ, ПРИОРИТЕТЫ, ПРОТИВОРЕЧИЯ (Валерий ГЕЕЦ, Александр МОРОЗ,Леонид КУЧМА, Петр ПОРОШЕНКО)
6
LAND REFORM IN UKRAINE: ORIGINS, PRIORITIES, CONTRADICTIONS (Valery GEETS, Alexandr MOROZ, Leonid KUCHMA,Petr POROSHENKO)

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗРЫВЫ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ В УКРАИНЕ (Василий ГОЛЯН)
7
INSTITUTIONAL RUPTURES OF LAND REFORM IN UKRAINE (Vasily GOLYAN)

ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
TIME CHALLENGES


Вячеслав СТЕПАНОВ
НЕУСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ КАК ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ И ВСЕОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
12
Vyacheslav STEPANOV
THE UNSTABLE COUNTRY DEVELOPMENT AS A PROBLEM OF NATIONAL AND GENERAL SAFETY
Детальніше
Зміст № 2 (304) лютий 2012 рокуНАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ МДАУ
4
RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE OF ECONOMICS AND MANAGEMENT OF MSAU

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
INNOVATIVE-INVESTMENT ACTIVITY


В’ячеслав ШЕБАНІН
ІННОВАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНИЙ УНІВЕРСИТЕТ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СТВОРЕННЯ
11
Vyacheslav SHEBANIN
INNOVATION-ORIENTED UNIVERSITY: THEORY AND PRACTICE OF CREATING

Іван ЧЕРВЕН, Марина КАРЕБА
РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МИКОЛАЇВСЬКОМУ РЕГІОНІ, ПРОБЛЕМИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
14
Ivan CHERVEN, Maryna KAREBA
INVESTMENT ACTIVITIES’ DEVELOPMENT IN MYKOLAYIV REGION, PROBLEMS AND BASIC DIRECTIONS OF THEIR SOLUTION

Наталя СІРЕНКО, Інна БАРИШЕВСЬКА
ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
17
Natalya SIRENKO, Inna BARYSHEVS’KA
STRATEGIC MANAGEMENT’S FEATURES OF THE AGRARIAN ENTERPRISES’ DEVELOPMENT

Олена ШЕБАНІНА, Марина ДОМАСКІНА
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ РОСЛИННИЦТВА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
19
Olena SHEBANINA, Maryna DOMASKINA
OPTIMIZATION THE PLANT-GROWING’S INDUSTRIAL RESOURCES OF FARM ENTERPRISES
Детальніше
Зміст № 1 (303) січень 2012 рокуВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES TIME


Сергій ШКАРЛЕТ, Вікторія МИКИТЕНКО
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ БІНАРНОГО ТИПУ
4
Sergiy SHKARLET, Victoriya MYKYTENKO
FORMATION THE STRATEGY OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT (BINARY TYPE)

Євген МІШЕНІН, Інна КОБЛЯНСЬКА
ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ВИРОБНИЦТВОМ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
8
Eugeniy MISHENIN, Inna KOBLYANSKA
LOGISTICAL MANAGEMENT OF INDUSTRIAL PRODUCTION IN THE CONTEXT OF GREEN ECONOMY’S DEVELOPMENT IN UKRAINE

Олександр БАНДУРА
ВЗАЄМОЗ’ВЯЗОК МІЖ ЕКОНОМІЧНИМИ ТА ФІНАНСОВИМИ ЦИКЛАМИ
13
Oleksandr BANDURA
RELATIONSHIP FOR ECONOMIC AND FINANCIAL CYCLES

Олена БАУЛА, Анна САЧУК
ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ОФШОРНИХ ЗОН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
16
Elena BAULA, Anna SACHUK
EVOLUTION FEATURES OF THE OFFSHORE AREAS IN GLOBALIZATION CONTEXT OF ECONOMY
Детальніше
Зміст № 12 (302) грудень 2011 рокуПОДІЇ
EVENTS

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES TIME


Анатолій БУТЕНКО, Євгенія ЛАЗАРЄВА
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
4
Anatoliy BUTENKO, Yevgeniya LAZAREVA
MANAGEMENT BY OBJECTIVES PLANNING AS THE MECHANISM OF SOLVING THE PROBLEMS OF INNOVATIVE ECONOMY DEVELOPMENT

Юрій КІНДЗЕРСЬКИЙ
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ЕКЗОГЕННИХ ОБМЕЖЕНЬ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
9
Yuriy KINDZERSKIY
FEATURES OF WORLD INDUSTRY DEVELOPMENT AND THEIR INFLUENCE ON FORMATION THE EXTERNAL RESTRICTIONS FOR MANUFACTURE IN UKRAINE

Роман КОПИЧ
МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПІД ЧАС ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
14
Roman KOPYCH
MACROECONOMIC INFLUENCE OF FISCAL POLICY DURING THE EUROINTEGRATION PROCESS

Михайло ОКЛАНДЕР, Олена ЧУКУРНА
СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
20
Mykhaylo OKLANDER, Olena Chukurna
GLOBAL EXPERIENCE AND STRATEGICAL GUIDES OF MODERNIZATION THE UKRAINIAN CONSUMER’S COOPERATIVE SOCIETY
Детальніше
Зміст № 11 (301) листопад 2011 рокуВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES TIME


Тетяна ГАЛУШКІНА
«ЗЕЛЕНИЙ» ВЕКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
4
Tetyana GALUSHKINA
VECTOR OF GREEN ECONOMIC DEVELOPMENT

Михаил ЛОЩИНИН
СОПОСТАВЛЕНИЕ ФЕНОМЕНОВ ПАРЕТО В СТАТИСТИКАХ АКТИВОВ БАНКОВ УКРАИНЫ, РОССИИ И США
8
Michael LOSHCHININ
COMPARISON OF THE PHENOMENA OF PARETO STATISTICS OF BANK ASSETS IN UKRAINE, RUSSIA AND THE U.S.

Світлана ШУМСЬКА
ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИМІРІ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ
13
Svitlana SHUMSKA
THE FINANCIAL ACTIVITY IN THE DIMENSION OF THE INDICES OF THE SYSTEM OF THE NATIONAL ACCOUNTS

Тамара КАЧАЛА
СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
18
Tamara KACHALA
THE STRUCTURAL SPECIALITIES OF THE INSTITUTIONAL SURROUNDING OF THE UKRAINIAN ECONOMICS
Детальніше