• 68
Зміст № 11 (349) листопад 2015 року
ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Микола ГАПОНЮК
ТЕНДЕНЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ
3
Mykola HAPONYUK
TRENDS OF THE NATIONAL BANKING SYSTEMS AND THE DEVELOPMENT OF CORPORATE SECTOR IN UKRAINE

Сергій ГАСАНОВ, Василь ГОЛЯН
ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ПІДҐРУНТЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА АСИМЕТРІЯ
7
Sergii GASANOV, Vasyl’ GOLYAN
FISCAL REGULATION OF LAND-USE MANAGEMENT: INSTITUTIONAL BASIS AND TERRITORIAL ASYMMETRY

Олександр ДИБА, Юлія ГЕРНЕГО
ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ
11
Oleksandr DYBA, Yuliya HERNEHO
FINANCING OF INNOVATIVE DEVELOPMENT: THE EXPERIENCE OF POLAND AND RECOMMENDATIONS FOR UKRAINE
Детальніше
  • 0
Зміст № 10 (348) жовтень 2015 року
АКТУАЛЬНО
ACTUAL


НА ЗДОБУТТЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

TO OBTAIN THE STATE PRIZE OF UKRAINE IN SCIENCE AND TECHNOLOGY

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Анатолій КАРПУК, Максим ШЕСТАК
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ
3
Anatoliy KARPUK, Maksym SHESTAK
INSTITUTIONAL PRECONDITIONS FOR INCREASING THE ECOLOGICAL AND ECONOMIC EFFECTIVENESS OF FOREST MANAGEMENT

Микола БУТКО, Марина КОЗІК
МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ РОЛІ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
8
Mykola BUTKO, Maryna KOZIK
METHODOLOGY OF ESTIMATION OF EXPORT POTENTIAL ROLE IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION
Детальніше
  • 68
Зміст № 9 (347) вересень 2015 року
ІНТЕРВЮ
INTERVIEW


ВОЛОДИМИР ШЕДЯКОВ: СИСТЕМА СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПЕРЕЖИВАЄ СТАН, БЛИЗЬКИЙ ДО ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
1a
VOLODYMYR SHEDIAKOV: THE SYSTEM OF WORLD ECONOMIC RELATIONS IS EXPERIENCING NEAR INSTITUTIONAL VAGUENESS STATE

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Василь ГОЛЯН
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК БАЗОВА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ПЕРЕДУМОВА КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
4
Vasyl’ GOLYAN
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A BASIC INSTITUTIONAL PRECONDITION FOR CAPITALIZATION OF NATURAL RESOURCES IN TERMS OF DECENTRALIZATION
Детальніше
  • 68
Зміст № 8 (346) серпень 2015 року
ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Тетяна БОГОЛІБ
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: ІСНУЮЧІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Tetyana BOHOLIB
FINANCIAL SUPPORT FOR THE EDUCATIONAL SECTOR OF UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS OF THEIR SOLUTION

Василь ГОЛЯН
ІНВЕСТИЦІЇ В ЕКОЛОГІЮ: ДЖЕРЕЛА, ФОРМИ ТА РЕЗЕРВИ НАРОЩЕННЯ
7
Vasyl’ GOLYAN
INVESTMENT IN ECOLOGY: SOURCES, FORMS AND INCREASING RESERVES

В’ячеслав СТЕПАНОВ, Катерина СТЕПАНОВА
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОВИМИ ПОДІЯМИ В УКРАЇНІ (НОВІ АСПЕКТИ)
12
Vyacheslav STEPANOV, Кateryna STEPANOVA
STUDY OF PROBLEMS OF RISK EVENTS MANAGEMENT IN UKRAINE (NEW ASPECTS)
Детальніше
  • 85
Зміст № 7 (345) липень 2015 року
ІНТЕРВ’Ю
INTERVIEW


Академік Михайло ХВЕСИК
УСПІШНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ МОЖЛИВА НА ОСНОВІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Academician Mykhaylo KHVESYK
SUCCESSFUL MODERNIZATION OF HYDROECONOMIC COMPLEX IS POSSIBLE BASED ON DIVERSIFICATION OF INVESTMENT PROVIDING SOURCES

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА
FISCAL POLICY


Андрій ЗАБЛОВСЬКИЙ, Сергій ПЕТРУХА, Наталія НАЗУКОВА
ЄДИНА КОМПЛЕКСНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ НА 2015–2020 РОКИ: ОЦІНКА ДОРОГОВКАЗІВ ПОДАТКОВОГО РЕФОРМУВАННЯ
6
Andriy ZABLOVSKIY, Serhiy PETRUKHA, Nataliya NAZUKOVA
CONCERTED AND COMPREHENSIVE STRATEGY FOR AGRICULTURE AND RURAL TERRITORIES DEVELOPMENT FOR 2015 – 2020: TAX REFORM POINTERS’ EVALUATION
Детальніше
  • 34
Зміст № 6 (344) червень 2015 року
ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Володимир ПАРСЯК, Катерина ПАРСЯК
ЗАОХОЧЕННЯ ПЕРСОНАЛУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
4
Volodymyr PARSYAK, Kateryna PARSYAK
ENCOURAGEMENT OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS’ PERSONNEL TO RISE THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES

Інна Іртищева, Маріанна Стегней
ІННОВАЦІЙНЕ ОНОВЛЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
8
Inna IrtyshCHeva , Marianna Stehnei
INNOVATIVE RENEWAL OF FINANCial and ECONOMIC MECHANISM OF IMPLEMENTATION OF DECENTRALIZED MODEL OF LOCAL COMMUNITIES SUSTAINA BLE DEVELOPMENT
Детальніше
  • 0
Зміст № 5 (343) травень 2015 року
АКТУАЛЬНО
IMPORTANT


Андрій ЗАБЛОВСЬКИЙ, Сергій ПЕТРУХА
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ
1
Andriy ZABLOVSKIY, Serhiy PETRUKHA
ACTUAL PROBLEMS OF AGRICULTURE AND RURAL TERRITORIES WITHIN THE FRAMEWORK OF REFORMATION OF THE SYSTEM OF STATE SUPPORT EFFICIENCY’S ESTIMATION

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Андрій КРИСОВАТИЙ, Інна ГУЦУЛ
ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПДВ ІЗ ВВЕЗЕНИХ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ТОВАРІВ
7
Andriy KRYSOVATYI, Inna HUTSUL
FISCAL EFFECTIVENESS OF VAT ON IMPORTS AT UKRAINIAN CUSTOMS AREA
Детальніше