• 85
Зміст № 4 (342) квітень 2015 року
ЮВІЛЕЙ
ANNIVERSARY


ЮВІЛЕЙ ВІДОМОГО ЕКОНОМІСТА-АГРАРНИКА ОЛЬГИ ВАРЧЕНКО

ANNIVERSARY OF FAMOUS AGRARIAN ECONOMIST OLHA VARCHENKO

ІНТЕРВ’Ю
INTERVIEW


Академік МИХАЙЛО ХВЕСИК: ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І СТАЛИЙ РОЗВИТОК: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
4
Academician MYKHAYLO KHVESYK: ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: REALIA AND PROSPECTS

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Оливер ОРЛОВ, Евгения РЯСНЫХ
ИННОВАЦИИ В ПЛАНИРОВАНИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ МАРЖИНАЛЬНОГО ПОДХОДА
6
Oliver ORLOV, Yevheniya RYASNYKH
INNOVATIONS IN INDUSTRIAL PRODUCTION PLANNING BASED ON MARGINAL APPROACH
Детальніше
  • 0
Зміст № 3 (341) березень 2015 року
ЮВІЛЕЙ
ANNIVERSARIES


ПРОФЕСОРУ ВОЛОДИМИРУ ШЕВЧУКУ – 60!

PROFESSOR VOLODYMYR SHEVCHUK CELEBRATING HIS 60TH ANNIVERSARY!

МОЗАЇКА ПОДІЙ
1
FLOW OF EVENTS

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Олександр МОРОЗОВ, Олександр РЕДЬКО
СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ РІШЕНЬ КОМБІНОВАНОГО ЕЛЕКТРОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
4
Oleksandr MOROZOV, Oleksandr RED’KO
SYSTEM OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SOLUTIONS OF COMBINED POWER SUPPLY OF ENGINEERING COMPANIES

Светлана ГРИГОРЬЕВА
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
11
Svetlana GRYGORIYEVA
SCIENTIFIC FOUNDATIONS OF STRUCTURAL POLICY ANALYSIS
Детальніше
  • 0
Зміст № 2 (340) лютий 2015 року
ІНТЕРВ’Ю
INTERVIEW


Михайло ВОЙНАРЕНКО: «ВІЙНА ВРЕШТІ-РЕШТ ЗАКІНЧИТЬСЯ, І ДУЖЕ НАГАЛЬНИМ СТАНЕ ПИТАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ Й ВІДРОДЖЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ САМЕ З РЕГІОНІВ І САМЕ З ВИКОРИСТАННЯ КЛАСТЕРНИХ ІНІЦІАТИВ»
4
Mykhaylo VOYNARENKO: “THE WAR IS GOING TO END AT LAST AND THE ISSUE OF RESTORATION OF UKRAINIAN ECONOMY STARTING FROM REGIONS USING CLASTER INITIATIVES WILL BE ACUTE”

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Віктор ЛІР, Олександр БИКОНЯ
ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ПОПИТОМ НА РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
9
Victor LIR, Oleksandr BYKONYA
ECONOMIC MECHANISMS OF DEMAND MANAGEMENT AT ELECTRICITY MARKET

Сергій ШКАРЛЕТ, Максим ДУБИНА
ІСТОРИКО-ГЕНЕТИЧНІ ФОРМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
14
Serhiy SHKARLET, Maksym DUBYNA
HISTORICAL AND GENETIC FORMS OF INTERPRETATION OF ESSENCE AND CONTENTS OF ECONOMY’S DEVELOPMENT INFORMATIONAL STAGE
Детальніше
  • 0
Зміст № 1 (339) січень 2015 року
РЕЦЕНЗІЯ
REVIEW


Юрій УМАНЦІВ
Удосконалення трудових відносин у контексті становлення громадянського суспільства (Рецензія на колективну монографію за ред. Ю. О. Лупенка, В. М. Жука, В. О. Шевчука, О. В. Ходаківської «Фізична економія у вимірі теорії і практики господарювання»)
1
Yuri UMANTSIV
Improvement of labour relations in terms of civil community establishment (Review of collective monograph “Physical economy in terms of the theory and practice of management” by Lupenko Yu.O., Zhuk V.M., Shevchuk V.O., Khodakivs’ka O.V.)

ІНТЕРВ’Ю
INTERVIEW


Олександр МОРОЗОВ:
«МОВА ЙДЕ ПРО ПИТАННЯ, ЯК ЗРОБИТИ ЕКОНОМІЧНУ СИСТЕМУ ПОТУЖНОЮ»
4
Oleksandr MOROZOV:
«THE QUESTION IS HOW TO MAKE THE ECONOMIC SYSTEM POWERFUL»

АКТУАЛЬНО
ACTUAL


Энгель ТАГИРОВ
ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА
8
Engel’ TAGIROV
HUMAN AND NATURE
Детальніше
  • 0
Зміст № 12 (338) грудень 2014 року
ПОДІЇ
EVENTS


КРУГЛИЙ СТІЛ
«НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО УКРАЇНИ: ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ АКТИВ», м. КИЇВ, 16 ГРУДНЯ 2014

ROUND TABLE
“UKRAINIAN NATIONAL WEALTH: NATURAL AND RESOURCE ASSETS”, Kyiv, December 16, 2014

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Михайло ХВЕСИК, Ігор БИСТРЯКОВ, Дмитро КЛИНОВИЙ, Степан ЛИЗУН
ЗМІСТОВНІ ОЗНАКИ КОМПЛЕКСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРИРОДНОГО БАГАТСТВА УКРАЇНИ
4
Mykhaylo KHVESYK, Ihor BYSTRYAKOV, Dmytro KLYNOVIY, Stepan LYZUN
SUBSTANTIVE FEATURES OF COMPLEX ECONOMIC ASSESSMENT OF UKRAINIAN NATURAL WEALTH

Андрій ШКЛЯР
МЕХАНІЗМИ КОРИГУВАННЯ БОРГОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
10
Andriy SHKLIAR
WAYS OF UKRAINIAN DEBT RESTRUCTURING UNDER CONDITIONS OF MILITARY AND ECONOMIC CRISIS
Детальніше
Зміст № 11 (337) листопад 2014 рокуЮВІЛЕЇ
ANNIVERSARIES


ЖИТТЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ І КРАЇНИ
Доктору економічних наук Анатолію Івановичу Карпуку – 60!
1a
TO LIVE FOR PEOPLE AND COUNTRY
Doctor of Economics Anatoliy Ivanovych Karpuk celebrating his 60th anniversary!

ВІД СІЛЬСЬКОГО БУДІВЕЛЬНИКА ДО ЕКОНОМІСТА-КІБЕРНЕТИКА
Доктору економічних наук, професору Миколі Єгоровичу Рогозі – 60!
1
FROM RURAL BUILDER TO CYBERNETIC ECONOMIST-ENGINEER
Doctor of Economics Mykola Yehorovych Rohoza celebrating his 60th anniversary!

ВОЛОДИМИРУ ПАРСЯКУ – 60!
72a
VOLODYMYR PARSIAK CELEBRATING HIS 60TH ANNIVERSARY

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Лідія КУЗНЄЦОВА, Тетяна ШИНКОРЕНКО, Олександр БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ
ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ
4
Lidiya KUZNETSOVA, Tetyana SHYNKORENKO, Oleksandr BILOTSERKIVETS’
THE IMPACT OF EXTERNAL ECONOMIC FACTORS ON THE FORMATION OF UKRAINIAN PRODUCERS AGGREGATE SUPPLY
Детальніше
Зміст № 10 (336) жовтень 2014 рокуЮВІЛЕЇ
ANNIVERSARIES


ВІД СІЛЬСЬКОГО БУДІВЕЛЬНИКА ДО ЕКОНОМІСТА-АГРАРНИКА
Доктору економічних наук, професору Дмитру Федосовичу Крисанову – 65!
1a
FROM RURAL BUILDER TO AGRICULTURAL ECONOMIST
Doctor of economics, Professor Dmytro Fedosovych Krysanov celebrating his 65th anniversary!

АКТУАЛЬНО
ACTUAL


ПРОФЕСОР ВОЛОДИМИР ДІДУХ:
«КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ – ОСНОВНИЙ РЕЗЕРВ СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ НА ВОЛИНІ»
4
PROFESSOR VOLODYMYR DIDUKH:
«CLUSTER MODEL OF CERTAIN FIELDS DEVELOPMENT – THE MAIN RESERVE OF JOB CREATION IN VOLYN’ REGION»

АНАТОЛІЙ СУХОВЕЦЬКИЙ:
«МАЮЧИ ТАКИЙ ПОТУЖНИЙ ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ТА КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ ЗАЛИШАЄТЬСЯ СУТО АГРАРНОЮ І ВІДСТАЛОЮ»
6
ANATOLIY SUKHOVETS’KYI:
«HAVING SUCH NATURAL, RESOURCE, SCIENCE, TECHNICAL AND PERSONNEL POTENTIAL, VOLYN’ REGION REMAINS MERELY AGRARIAN AND UNDERDEVELOPED»
Детальніше