Зміст № 8 (334) серпень 2014 рокуПОДІЇ
EVENTS


АСОЦІАТИВНА ПОЛІТЕКОНОМІЯ. СЕРПЕНЬ 2014
49
ASSOCIATIVE POLITICAL ECONOMY. AUGUST 2014

ІНТЕРВ’Ю
INTERVIEW


ПРОФЕСОР ОЛЕКСАНДР ЧЕРНЯК:
«Моделі як зброя сучасної вітчизняної економічної науки»
1a
PROFESSOR OLEKSANDR CHERNYAK:
«Models as a weapon of modern national economic science»

АКТУАЛЬНО
ACTUAL


Володимир ШЕДЯКОВ
Ціннісно-смислові комплекси: з минулого в майбутнє, від культури традиційної до постмодерної
4
Volodymyr SHEDYAKOV
Value-sense complexes: from the past to the future, from the traditional culture to postmodern one

БІЗНЕС-АНАЛІТИКА
BUSINESS-ANALYTICS


Вадим БАРДАСЬ
Як буде розвиватися інвестиційний клімат в Україні
6
Vadym BARDAS’
How will the Ukrainian investment climate develop
Детальніше
Зміст № 7 (333) липень 2014 рокуПОДІЇ
EVENTS


ТЕСТ НА ПОЛІТИЧНУ ЗРІЛІСТЬ: ПОПУЛІСТСЬКИЙ ДЕМАРШ НАЦІОНАЛІСТИЧНОЇ «СВОБОДИ» ТА БУРЖУАЗНОГО УДАРУ
6
POLITICAL MATURITY TEST: POPULIST DEMARCHE OF NATIONALISTIC "SVOBODA" AND BOURGEOIS "UDAR"

ПОЛЕМИКА ПАТРИАРХОВ О «РУССКОМ МИРЕ» И РОССИЙСКОЙ АГРЕССИИ
64
PATRIARCHS’ CONTROVERSY OVER "RUSSIA’S SPACE" AND RUSSIAN AGGRESSION

ЮВІЛЕЇ
ANNIVERSARIES


ВІДОМОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ВЧЕНОМУ-ЕКОНОМІСТУ ЙОСИФУ ПЕТРОВИЧУ ВИПОВНИЛОСЯ 80 РОКІВ
1a
FAMOUS UKRAINIAN ACADEMIC ECONOMIST JOSEPH PETROVYCH CELEBRATING HIS 80TH ANNIVERSARY

ДУМКИ З ПРИВОДУ
THOUGHTS ABOUT


УКРАЇНА ПОСТРЕВОЛЮЦІЙНА: РЕЦЕПТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ
(Ігор Шумило, Анатолій Гальчинський, Андрій Єрмолаєв, Олександр Пасхавер)
4 POSTREVOLUTIONARY UKRAINE: MODERNIZATION WAYS
(Ihor Shumylo, Anatoliy Hal’chyns’kyi, Andriy Yermolayev , Oleksandr Paskhaver)
Детальніше
Зміст № 6 (332) червень 2014 рокуПОДІЇ
EVENTS


ІНАВГУРАЦІЙНА ПРОМОВА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПЕТРА ПОРОШЕНКА
1
UKRAINIAN PRESIDENT PETRO POROSHENKO’S INAUGURATION SPEECH

ДОВГИЙ ШЛЯХ ДО ЄВРОПИ.
Підписання економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
84
A LONG WAY TO EUROPE.
Signing of the Economic part of the EU-Ukraine Agreement Association

АКТУАЛЬНО
ACTUAL


ЧЕТВЕРТА СВІТОВА ВІЙНА
Виступ екс-радника президента В.Путіна, аналітика Андрія Ілларіонова на засіданні Комітету з економіки та безпеки Парламентської асамблеї НАТО. Вільнюс, 31 травня 2014
75
THE FORTH WORLD WAR
Speech by V. Putin’s presidential ex-advisor, analyst Andriy Illarionov at NATO Parliamentary Assembly Committee on Economics and Security. Vilnius, 31 May 2014

УКРАЇНСЬКА ПРОБЛЕМА
Протистояння російському шовінізму
Виступ Збігнєва Бжезінського на конференції в Центрі Вільсона 16 червня 2014
79
UKRAINIAN PROBLEM
Confronting Russian chauvinism
Speech by Zbigniew BRZEZINSKI at the Conference in the Wilson Centre, 16 June, 2014
Детальніше
Зміст № 5 (331) травень 2014 рокуПОДІЇ
EVENTS

Якість освітніх послуг – абсолютна цінність


Quality of educational services is an absolute value

ЗАМІТКИ ЕКОНОМІСТА
NOTES OF ECONOMIST
Фундаментальна категорія сучасного життя

1
Fundamental category of modern life

АКТУАЛЬНО
ACTUAL


Володимир ПАРСЯК
МОРСЬКА ЕКОНОМІКА ЯК ЧИННИК ПІДНЕСЕННЯ КРАЇНИ
3
Volodymyr PАRSYAK
MARITIME ECONOMY AS THE FACTOR OF PROSPERITY OF THE COUNTRY

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


«ЖЕЛЕЗНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК», КОГДА ВСЕ БИССЕКТРИСЫ СВОДЯТСЯ К КАЧЕСТВУ
6
«IRON TRIANGLE», WHEN ALL BISECTRICES ADD UP TO QUALITY
Детальніше
Зміст № 4 (330) квітень 2014 рокуНАШІ ПАРТНЕРИ
OUR PARTNERS


ПЕРШИЙ ДІЛОВИЙ ТЕЛЕКАНАЛ: ДЛЯ ТИХ, ХТО ПЕРШИЙ
1a
FIRST BUSINESS CHANNEL: FOR THE FIRST

ІНТЕРВ’Ю
INTERVIEW


МИХАЙЛО ОКЛАНДЕР:
«Щоб бути ефективним, маркетинг повинен змінитися»
1
MYKHAYLO OKLANDER:
«In order to be effective, marketing has to undergo changes»

ВОЛОДИМИР ДІДУХ:
«Значний інтерес до волинського сапропелю проявляють бізнесові структури, адже вартість однієї тонни 65% озерного сапропелю становить від 300 доларів США»
4
VOLODYMYR DIDUKH:
“Business structures show high interest in Volyn’s region sapropel as 1 ton of 65% lacustrine sapropel price starts from $300”

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Олександр АЛИМОВ, Вікторія МИКИТЕНКО
ІНВАРІАНТНІ ВИМІРИ ТЕОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ ТА ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЦІЛЕОРІЄНТОВАНОГО ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
6
Oleksandr ALYMOV, Viktoriya MYKYTENKO
INVARIANT ADAPTATION THEORY OF POLITICAL ECONOMY AND MANAGEMENT PRACTICES IN THE CONTEXT OF REALIZATION TECHNOLOGIES OF PURPOSEFUL FORMING OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE
Детальніше
Зміст № 3 (329) березень 2014 рокуНАШІ ПАРТНЕРИ
OUR PARTNERS


ПЕРШИЙ ДІЛОВИЙ ТЕЛЕКАНАЛ: ДЛЯ ТИХ, ХТО ПЕРШИЙ
1a
FIRST BUSINESS CHANNEL: FOR THE FIRST

ІНТЕРВ’Ю
INTERVIEW


Володимир ШЕДЯКОВ:
«Соціальне розшарування стає результатом не тільки корупції, а й відсутності дієвих соціальних ліфтів, повноцінної можливості «самому зробити себе»
1
Volodymyr SHEDYAKOV:
«Social layering is not the result of corruption only, but the absence of efficient social lifts and full ability of «making yourself»

БІЗНЕС-АНАЛІТИКА
BUSINESS ANALYTICS


Вадим БАРДАСЬ
ГРИВНЯ ГОТУЄ НОВІ СЮРПРИЗИ: ПРОГНОЗ КУРСУ ДОЛАРА НА 2014 РІК
4
Vadym BARDAS’
DOES HRYVNIA HAVE A SURPRISE IN STORE FOR US? DOLLAR EXCHANGE RATE PREDICTION FOR 2014
Детальніше
Зміст № 2 (328) лютий 2014 рокуНАШІ ПАРТНЕРИ
OUR PARTNERS


ПЕРШИЙ ДІЛОВИЙ ТЕЛЕКАНАЛ: ДЛЯ ТИХ, ХТО ПЕРШИЙ

FIRST BUSINESS CHANNEL: FOR THE FIRST

ЮВІЛЕЇ
ANNIVERSARIES


ВІД СІЛЬСЬКОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ВІДОМОГО ВЧЕНОГО: РЕЗУЛЬТАТ СПЛАВУ ДОЛІ І ТАЛАНУ НЕПЕРЕСІЧНОЇ ЛЮДИНИ
(До 65-річчя Олександра Івановича Павлова)
60
FROM RURAL TEACHER TO FAMOUS SCIENTIST: OUTSTANDING PERSON’S FATE
(To the 65th anniversary of Oleksandr Ivanovych Pavlov)

ІНТЕРВ’Ю
INTERVIEW


Герман СТОЯНОВ:
«Мы находимся на пороге структурных изменений в розничном банковском бизнесе, и кто раньше сформирует антикризисные подходы к формированию своей стратегии развития на 2015–2017 годы, тот и будет властвовать на рынке»
1
German STOYANOV:
«We are at the point of structural changes in bank business and the first to develop the approaches to new development strategy for 2015–2017 years will rule at the market»
Детальніше