Зміст № 10 (336) жовтень 2014 рокуЮВІЛЕЇ
ANNIVERSARIES


ВІД СІЛЬСЬКОГО БУДІВЕЛЬНИКА ДО ЕКОНОМІСТА-АГРАРНИКА
Доктору економічних наук, професору Дмитру Федосовичу Крисанову – 65!
1a
FROM RURAL BUILDER TO AGRICULTURAL ECONOMIST
Doctor of economics, Professor Dmytro Fedosovych Krysanov celebrating his 65th anniversary!

АКТУАЛЬНО
ACTUAL


ПРОФЕСОР ВОЛОДИМИР ДІДУХ:
«КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ – ОСНОВНИЙ РЕЗЕРВ СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ НА ВОЛИНІ»
4
PROFESSOR VOLODYMYR DIDUKH:
«CLUSTER MODEL OF CERTAIN FIELDS DEVELOPMENT – THE MAIN RESERVE OF JOB CREATION IN VOLYN’ REGION»

АНАТОЛІЙ СУХОВЕЦЬКИЙ:
«МАЮЧИ ТАКИЙ ПОТУЖНИЙ ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ТА КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ ЗАЛИШАЄТЬСЯ СУТО АГРАРНОЮ І ВІДСТАЛОЮ»
6
ANATOLIY SUKHOVETS’KYI:
«HAVING SUCH NATURAL, RESOURCE, SCIENCE, TECHNICAL AND PERSONNEL POTENTIAL, VOLYN’ REGION REMAINS MERELY AGRARIAN AND UNDERDEVELOPED»
Детальніше
Зміст № 9 (335) вересень 2014 рокуЮВІЛЕЇ
ANNIVERSARIES


МИХАИЛУ АЙЗИКОВИЧУ ЮДИНУ – 65 ЛЕТ!

MIKHAIL YUDIN CELEBRATING HIS 65TH ANNIVERSARY

ПОДІЇ
EVENTS


РЕЗОЛЮЦІЯ ІІ МІЖНАРОДНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ФОРУМУ «ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА. ЗЕЛЕНІ ІНВЕСТИЦІЇ. ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ»
58
THE RESOLUTION OF THE SECOND INTERNATIONAL ECOLOGICAL FORUM "GREEN ECONOMY. GREEN INVESTMENT. GREEN TOURISM"

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Тетяна БОГДАН
ЗАЛУЧЕННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ В КОНТЕКСТІ ПОТОЧНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ ТА ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ РЕАЛІЗАЦІЇ «ПЛАНУ МАРШАЛЛА»
4
Tetyana BOHDAN
ATTRACTION AND ALLOCATION OF THE FOREIGN FINANCIAL AID IN THE CONTEXT OF CURRENT ECONOMIC CHALLENGES AND HISTORICAL EXPERIENCE OF THE "MARSHALL PLAN’S" IMPLEMENTATION
Детальніше
Зміст № 8 (334) серпень 2014 рокуПОДІЇ
EVENTS


АСОЦІАТИВНА ПОЛІТЕКОНОМІЯ. СЕРПЕНЬ 2014
49
ASSOCIATIVE POLITICAL ECONOMY. AUGUST 2014

ІНТЕРВ’Ю
INTERVIEW


ПРОФЕСОР ОЛЕКСАНДР ЧЕРНЯК:
«Моделі як зброя сучасної вітчизняної економічної науки»
1a
PROFESSOR OLEKSANDR CHERNYAK:
«Models as a weapon of modern national economic science»

АКТУАЛЬНО
ACTUAL


Володимир ШЕДЯКОВ
Ціннісно-смислові комплекси: з минулого в майбутнє, від культури традиційної до постмодерної
4
Volodymyr SHEDYAKOV
Value-sense complexes: from the past to the future, from the traditional culture to postmodern one

БІЗНЕС-АНАЛІТИКА
BUSINESS-ANALYTICS


Вадим БАРДАСЬ
Як буде розвиватися інвестиційний клімат в Україні
6
Vadym BARDAS’
How will the Ukrainian investment climate develop
Детальніше
Зміст № 7 (333) липень 2014 рокуПОДІЇ
EVENTS


ТЕСТ НА ПОЛІТИЧНУ ЗРІЛІСТЬ: ПОПУЛІСТСЬКИЙ ДЕМАРШ НАЦІОНАЛІСТИЧНОЇ «СВОБОДИ» ТА БУРЖУАЗНОГО УДАРУ
6
POLITICAL MATURITY TEST: POPULIST DEMARCHE OF NATIONALISTIC "SVOBODA" AND BOURGEOIS "UDAR"

ПОЛЕМИКА ПАТРИАРХОВ О «РУССКОМ МИРЕ» И РОССИЙСКОЙ АГРЕССИИ
64
PATRIARCHS’ CONTROVERSY OVER "RUSSIA’S SPACE" AND RUSSIAN AGGRESSION

ЮВІЛЕЇ
ANNIVERSARIES


ВІДОМОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ВЧЕНОМУ-ЕКОНОМІСТУ ЙОСИФУ ПЕТРОВИЧУ ВИПОВНИЛОСЯ 80 РОКІВ
1a
FAMOUS UKRAINIAN ACADEMIC ECONOMIST JOSEPH PETROVYCH CELEBRATING HIS 80TH ANNIVERSARY

ДУМКИ З ПРИВОДУ
THOUGHTS ABOUT


УКРАЇНА ПОСТРЕВОЛЮЦІЙНА: РЕЦЕПТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ
(Ігор Шумило, Анатолій Гальчинський, Андрій Єрмолаєв, Олександр Пасхавер)
4 POSTREVOLUTIONARY UKRAINE: MODERNIZATION WAYS
(Ihor Shumylo, Anatoliy Hal’chyns’kyi, Andriy Yermolayev , Oleksandr Paskhaver)
Детальніше
Зміст № 6 (332) червень 2014 рокуПОДІЇ
EVENTS


ІНАВГУРАЦІЙНА ПРОМОВА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПЕТРА ПОРОШЕНКА
1
UKRAINIAN PRESIDENT PETRO POROSHENKO’S INAUGURATION SPEECH

ДОВГИЙ ШЛЯХ ДО ЄВРОПИ.
Підписання економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
84
A LONG WAY TO EUROPE.
Signing of the Economic part of the EU-Ukraine Agreement Association

АКТУАЛЬНО
ACTUAL


ЧЕТВЕРТА СВІТОВА ВІЙНА
Виступ екс-радника президента В.Путіна, аналітика Андрія Ілларіонова на засіданні Комітету з економіки та безпеки Парламентської асамблеї НАТО. Вільнюс, 31 травня 2014
75
THE FORTH WORLD WAR
Speech by V. Putin’s presidential ex-advisor, analyst Andriy Illarionov at NATO Parliamentary Assembly Committee on Economics and Security. Vilnius, 31 May 2014

УКРАЇНСЬКА ПРОБЛЕМА
Протистояння російському шовінізму
Виступ Збігнєва Бжезінського на конференції в Центрі Вільсона 16 червня 2014
79
UKRAINIAN PROBLEM
Confronting Russian chauvinism
Speech by Zbigniew BRZEZINSKI at the Conference in the Wilson Centre, 16 June, 2014
Детальніше
Зміст № 5 (331) травень 2014 рокуПОДІЇ
EVENTS

Якість освітніх послуг – абсолютна цінність


Quality of educational services is an absolute value

ЗАМІТКИ ЕКОНОМІСТА
NOTES OF ECONOMIST
Фундаментальна категорія сучасного життя

1
Fundamental category of modern life

АКТУАЛЬНО
ACTUAL


Володимир ПАРСЯК
МОРСЬКА ЕКОНОМІКА ЯК ЧИННИК ПІДНЕСЕННЯ КРАЇНИ
3
Volodymyr PАRSYAK
MARITIME ECONOMY AS THE FACTOR OF PROSPERITY OF THE COUNTRY

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


«ЖЕЛЕЗНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК», КОГДА ВСЕ БИССЕКТРИСЫ СВОДЯТСЯ К КАЧЕСТВУ
6
«IRON TRIANGLE», WHEN ALL BISECTRICES ADD UP TO QUALITY
Детальніше
Зміст № 4 (330) квітень 2014 рокуНАШІ ПАРТНЕРИ
OUR PARTNERS


ПЕРШИЙ ДІЛОВИЙ ТЕЛЕКАНАЛ: ДЛЯ ТИХ, ХТО ПЕРШИЙ
1a
FIRST BUSINESS CHANNEL: FOR THE FIRST

ІНТЕРВ’Ю
INTERVIEW


МИХАЙЛО ОКЛАНДЕР:
«Щоб бути ефективним, маркетинг повинен змінитися»
1
MYKHAYLO OKLANDER:
«In order to be effective, marketing has to undergo changes»

ВОЛОДИМИР ДІДУХ:
«Значний інтерес до волинського сапропелю проявляють бізнесові структури, адже вартість однієї тонни 65% озерного сапропелю становить від 300 доларів США»
4
VOLODYMYR DIDUKH:
“Business structures show high interest in Volyn’s region sapropel as 1 ton of 65% lacustrine sapropel price starts from $300”

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Олександр АЛИМОВ, Вікторія МИКИТЕНКО
ІНВАРІАНТНІ ВИМІРИ ТЕОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ ТА ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЦІЛЕОРІЄНТОВАНОГО ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
6
Oleksandr ALYMOV, Viktoriya MYKYTENKO
INVARIANT ADAPTATION THEORY OF POLITICAL ECONOMY AND MANAGEMENT PRACTICES IN THE CONTEXT OF REALIZATION TECHNOLOGIES OF PURPOSEFUL FORMING OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE
Детальніше