• 0
Названы основные причины безработицы в Украине и пути ее сниженияВведение
В апреле этого года Премьер-министр Николай Азаров раскритиковал нынешнюю, как он считает, неэффективную систему трудоустройства и помощи при безработице [1]. Так что вопрос актуален.

Приведём некоторые данные по динамике безработицы в Украине (табл. 1).

Если взглянуть на безработицу по странам мира, то мы находимся где-то в средине по её уровню.
Детальніше
 • 0
Валютні резерви НБУ будуть поступово знецінюватисяДоларові резерви тривалий час вважалися найбільш надійним засобом зберегти валютні резервні активи. Але в сучасних умовах відбувається знецінення американського долара, що в першу чергу пов’язано з реалізацією програм «кількісного пом’якшення» та зниженням темпів економічного зростання в США.

Національний банк та населення України занадто захопилися вкладеннями у валюту США, забувши про те, що ризики мають бути диверсифіковані з метою зниження ступеня знецінення заощаджень та резервних валютних активів.
Детальніше
 • 0
Активи олігархів в Україні за останні 2 роки зросли майже в 2 разиВ Україні вже тривалий час триває дискусія про те, чи зростає економіка, чи ні, підвищується рівень життя населення чи падає, відбувається справедливий розподіл доходів чи продовжується експлуатація українського народу основними фінансово-промисловими групами?

Журнал «Економіст» підсумував вартість активів двохсот найбільших корпоративних структур України.
Детальніше
 • 0
Подальше знецінення євровалюти невигідне для економіки УкраїниЗниження курсу євро по відношенню до долара, яке спостерігається протягом останніх півтора року, і зростання невизначеності в напрямку подальшого розвитку зони дії єдиної європейської валюти стримує розвиток як світової економіки загалом, так і економіки України зокрема. На сьогодні відкритим залишається питання про можливість функціонування Єврозони в майбутньому, внаслідок чого зберігаються ризики для економічного зростання в Україні на 2013 та 2014 роки, які зумовлені тим, що в добувній та переробній галузі близько 40% виробленої продукції експортується.
Детальніше
 • 0
Податковий тягар в Україні встановить новий рекорд у 2012 роціУмови ведення бізнесу в українській економіці для рядового інвестора в останні два роки значно ускладнилися. Поряд із високою залежністю фінансової системи країни від зовнішньої кон’юнктури, відсутністю системи захисту прав власності, недієвістю судової системи та високим рівнем тіньової економіки, накладається ще й і зростання податкового тягаря на вітчизняну економіку, яке супроводжується розширенням повноважень Державної податкової служби України та звуженням можливостей для реалізації бізнес-проектів в нашій країні.
Детальніше
 • 17
Державний борг України зріс у 1,5 рази за останні 2 рокиЗростання рівня тіньової економіки, зменшення валютних надходжень від експортних операцій, а також посилення політичних ризиків в Україні спричинило падіння довіри у вітчизняних та іноземних інвесторів до національної економіки. Дані деструктивні процеси не могли не відобразитися на динаміці основних макроекономічних показників, а саме прирості розміру державного боргу України.
Детальніше
 • 0
Чим небезпечна криза у Єврозоні для економіки України?Світова фінансова криза все більше й більше розвивається на території дії єдиної європейської валюти. Під пильним поглядом інвесторів знаходиться вже цілий ряд країн та й сама Єврозона в цілому. Існують макроекономічні ризики поширення фінансової кризи в зоні єдиної європейської валюти за її межі. Дане твердження небезпідставне, оскільки сучасний економічний простір є високоінтегрованим із розгалуженими міжнародними економічними зв’язками у різних сферах виробництва, обміну, розподілу і споживання готової продукції та послуг. В зв’язку з цим доцільно розглянути можливий негативний вплив фінансової кризи у Єврозоні на тренд розвитку вітчизняної економіки.
Детальніше
 • 0
Девальвація гривні. Що відбувається насправді?В сучасних умовах розвиток економіки України характеризується наявністю різноманітних негативних процесів та структурних диспропорцій. У першу чергу – наявністю в структурі експорту низькоконкурентних товарів та переважанням частки продуктів з низькою доданою вартістю. Переважання сировинних товарів у структурі експорту викликане українським форматом «голландської хвороби», яка виникла насамперед внаслідок неправильно сформованого інституціонального середовища в сфері природокористування.

Разом з тим накладається негативний результат від діяльності органів виконавчої та законодавчої влади у сфері проведення податкової політики та захисту прав власності, що призводить до зниження рівня інвестиційної привабливості економіки України. Ризики створення бізнесу в країні прирівнюються до рівня ризиків від можливого настання надзвичайної ситуації, яка може повністю знищити необоротні активи підприємства. В даній ситуації інвестування вважається недоцільним.
Детальніше
 • 85
Украина на пороге невиданного земельного дерибанаИмея прекрасные стартовые возможности для экономического рывка на заре своей независимости, украинское государство в 90-х годах не смогло результативно распорядиться высоколиквидными составляющими национального богатства вследствие пагубной для большинства населения приватизации. Вчерашние государственные предприятия и объекты производственной инфраструктуры получили новых собственников не всегда эффективных, поскольку передача прав собственности происходила либо путем административного перераспределения, либо без использования проверенных мировым опытом методов конкурентной продажи государственного имущества.
Детальніше
 • 0
Ресурсний потенціал банку: стратегічний аналіз в умовах конкурентного середовищаФункціонування фінансової системи України в умовах світових кризових процесів вимагає пошуку нових підходів до організації управління всіма сферами економіки, у тому числі банківським сектором. Традиційні способи визначення ефективності банківського бізнесу поступаються місцем новим, котрі адекватні сучасним тенденціям розвитку світової економіки та здатні забезпечити банківській установі зокрема й економіці країни загалом конкурентні переваги у майбутньому. В умовах динамічного розвитку банківського бізнесу в Україні та швидкої інтеграції економіки у світову фінансову систему необхідно адекватно реагувати на зміни, що відбуваються у зовнішньому середовищі. Це пояснює необхідність здійснення постійного моніторингу та корегування пріоритетів розвитку банківської діяльності, у тому числі ресурсних стратегій вітчизняних банків.

Детальніше
 • 0
Продовольча безпека України неможлива без державного регулювання АПКОльга СИДОРЕНКО,
директор ТОВ «Аграр Медієн Україна»

Глобальна продовольча безпека є питанням номер один на усіх міжнародних конференціях. Цю проблему згадують і генетики, і постачальники насіння, добрив та засобів захисту рослин, і виробники сільгосптехніки, які витрачають мільйони доларів на інновації, що забезпечать ріст продуктивності в аграрній галузі. Перед фермерами світу поставлено завдання нагодувати у 2050 році 9,1 млрд чоловік (до речі, приріст майже на 2,5 млрд чоловік прогнозується за рахунок країн, що розвиваються). Проте гарантування продовольчої безпеки кожної окремої країни є однією із ключових функцій держави, адже стабільне виробництво продуктів харчування, доступність їх отримання та споживання за рахунок власного виробництва та імпорту можливе лише під контролем державних органів. Тільки держава може правильно подбати про запаси продовольства, використовуючи механізми підтримки виробників основних продуктів харчування, регулювання експорту і митно-тарифної політики. Саме на державному рівні можна вирішити проблему соціального захисту бідного прошарку населення.
Детальніше
 • 0
Структурирование бизнеса требует расходов, но они абсолютно оправдывают себя (окончание)
(Читать начало статьи)
Сравнительный анализ Австрии, Нидерландов и Швейцарии как возможных юрисдикций для создания холдинговых компаний

Одним из самых сложных вопросов является вопрос выбора юрисдикции иностранной компании. Общие преимущества и неудобства между оффшорными и полуоффшорными юрисдикциями были изложены выше.

Для определения юрисдикции, необходимо понимать, что вы желаете получить от нерезидентной компании, с какой именно конкретной целью создается компания.

Каждая из юрисдикций имеет свою специализацию. Одни юрисдикции – удобны для холдинговой деятельности, другие – для операционной, третьи – сочетают в себе преимущества и холдинговой, и операционной деятельности.

Я хотела бы провести анализ трех наиболее популярных европейских юрисдикций – Австрии, Нидерландов и Швейцарии. Однако я не буду касаться ставок налогов, поскольку, как и в украинском законодательстве, в каждой юрисдикции есть особенности налогообложения отдельных операций, поэтому приведение общих данных может ввести в заблуждение.
Детальніше
 • 34
Структурирование бизнеса требует расходов, но они абсолютно оправдывают себя
Елена ДРОБОТ,
кандидат юридических наук,
директор компании финансово-правового аутсорсинга «ВИЗА»,
член Лондонского института дипломированных арбитров (MCIArb), член Швейцарской Арбитражной Ассоциации (ASA)

Преимущества и неудобства оффшорных и полуоффшорных юрисдикций

В настоящий момент все чаще и чаще ставится вопрос о целесообразности структурирования бизнеса. Что такое структурирование бизнеса? Зачем необходимо его структурировать?

Структурирование бизнеса
– это распределение ведения хозяйственной деятельности на нескольких юридических лицах. Например, одно юридическое лицо является только владельцем основных активов, другое – занимается производством, третье – ведет работу по сбыту и снабжению и т.д.
Детальніше
 • 17
Інфляція в Україні та реальний ВВП: прогноз на 2012 рікПобудова власного формату соціально-орієнтованої ринкової економіки, в першу чергу, вимагає створення сприятливих умов для розвитку людського капіталу, або у вузькому розумінні – забезпечення зростання рівня життя населення та підвищення його купівельної спроможності. Щодо останньої, то вона перебуває в оберненому зв’язку з індексом споживчих цін та кількісно характеризує стан справ із можливістю задовольнити фізіологічні та соціальні потреби, а отже і можливості зі зростання потенціалу людського ресурсу як у кількісному вимірі, так і в якісному. Саме тому однією з головних цілей макроекономічної політики Європейського Союзу є недопущення зростання цін на товари та послуги невиробничого споживання для пересічного громадянина, оскільки в іншому випадку профспілки будуть домагатись індексації номінальної заробітної плати, що в свою чергу призведе до перевищення темпів росту останньої над зростанням продуктивності праці і відповідно розкручування інфляційної спіралі.
Детальніше