• 0
Структурні диспропорції українського експорту товарів до країн ЄС та напрямки їх подолання
Європейський союз є одним з найбільших і найпривабливіших регіональних ринків світу. На його частку, включаючи внутрішній торговельний оборот між країнами ЄС, припадає майже третина від загального обсягу світового імпорту товарів, в тому числі: чорних металів – 38,7%, продукції машинобудування – 29,8%; продукції борошномельно- круп'яної промисловості – 34,7%; зернових культур – 22,5%. Водночас присутність українських товаровиробників на ньому, попри прийняту, ще у 1998 р. Стратегію європейської інтеграції України, де пріоритетом української зовнішньої політики було проголошено набуття асоційованого, а згодом і повноправного членства в ЄС, є незначною і не демонструє тенденції до зростання. Так, впродовж періоду 2002–2013 рр. питома вага товарів українських виробників у загальному імпорті країн ЄС , коливалася на рівні 0,6–0,9%, а в 2014 р. становила 0,8%. Відсутність тенденції до поширення вітчизняних товарів на ринку цього глобального економічного об’єднання свідчило про недоліки державної експортної політики України щодо підвищення ефективності структури експортних поставок та недостатньої активності урядових структур стосовно просування української продукції на цей перспективний ринок.
Детальніше
 • 0
Дотримання збалансованості в основних секторах економіки для забезпечення макроекономічної стабільності в Україні в рамках макроекономічного співробітництва між Україною та ЄС
Україна та ЄС сприяють процесу економічних реформ шляхом співробітництва в напрямку покращення розуміння основоположних принципів функціонування їхніх економік, а також формулювання і реалізації ринкової економічної політики (згідно положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за розділом «Макроекономічне співробітництво».). Україна докладає максимальних зусиль для побудови функціонуючої ринкової економіки та поступового наближення своєї політики до політики ЄС відповідно до основоположних принципів макроекономічної стабільності, збалансованості державних фінансів і платіжного балансу.
Детальніше
 • 0
Екологічна політика – це суспільний вибір в межах відповідальності перед майбутнім
Інтерв’ю журналу «Економіст» завідувача відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», доктора економічних наук, професора, Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Євгена Хлобистова.
Детальніше
 • 0
Напрями зниження ризиків ЗВТ з ЄС для машинобудування
Умовами успішності інтеграції економіки України у світове господарство є підписання Угоди про асоціацію з ЄС та відкриття європейського ринку. Особливо важливо забезпечити включення окремих видів діяльності у технологічні ланцюги промислового виробництва європейських країн.
Детальніше
 • 0
Володимир Шедяков: система світогосподарських зв’язків переживає стан, близький до інституціональної невизначеності
Підйом загальної економічної культури – це відображення якості соціокультурних полів і найважливіший фактор постсучасної модернізації суспільства. При цьому необхідність нового Надпроекту розвитку накладається сьогодні на невирішеність завдань і класичного модерну, на співіснування господарських укладів, що базуються на культурі традиційній, модерній та постмодерній, суспільстві аграрному, індустріальному й постіндустріальному, на логіці азіатського способу виробництва, настояного на загальній приватній власності. Підвищення рівня економічної свідомості – необхідність успіху. Творчі цілі «ми побудуємо, ми створимо, ми зможемо» повинні прийти на зміну споживацьким, паразитичним, утримансько-дитячим «нам дадуть, нам дозволять, нас приймуть».
Детальніше
 • 0
Імплементація Європейської хартії малих підприємств в рамках реалізації угоди про асоціацію з ЄС
Виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка набуде чинності у повному обсязі у 2016 році, передбачає співпрацю з Євросоюзом задля впровадження стратегій розвитку малих та середніх підприємств (стаття 379 Угоди), що базуватимуться на принципах Європейської хартії малих підприємств,і проведення моніторингу процесу імплементації.
Детальніше
 • 0
Ігор Лицур: Який природоохоронний шлях обере Україна
Природоохоронні території, крім виконання своїх прямих природоохоронних функцій, задовольняють життєві потреби місцевого населення чим сприяють підвищенню його добробуту та скорочують масштаби бідності, створюють сприятливі умови для відпочинку й туризму і є чинником сталого соціально-економічного розвитку суспільства.
Детальніше
 • 0
Чи стане освіта конкурентною перевагою України у контексті Угоди про асоціацію з ЄС
Сучасні практики державного управління країн світу особливу увагу приділяють розвитку людини, яка обґрунтовано визнається основною продуктивною силою суспільства. При цьому найбільша увага приділяється підвищенню освітнього рівня населення та професійно-кваліфікаційних якостей людського капіталу як передумови технологічного прогресу та підвищення ефективності виробництва.
Детальніше
 • 0
Перспективи розвитку українського енергомашинобудування в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: акцент на малу і середню енергетикуСьогодні перед Україною постали амбітні цілі у сфері енергетики. Наша країна не переживає економічний бум або зростання чисельності населення, однак вона має одну з найбільш енерговитратних економік у світі, що робить її вкрай вразливою від коливань цін на енергоносії, та залишається суттєво енергозалежною від країни-агресора. Енергетична бідність є великою проблемою зсередини країни, адже значна частина населення витрачає значну частину свого доходу на сплату рахунків за електрику і газ.
Детальніше
 • 0
Василь Голян: природні ресурси можуть забезпечити подолання бідності українців
Сільські території сьогодні є найбільш депресивною складовою соціально-економічного розвитку України. Така ситуація зумовлена домінуванням на переважній більшості сільських територій сільськогосподарських підприємств, які входять у вертикально та горизонтально інтегровані підприємницькі об’єднання холдингового типу. Такі агроформування, як правило, відзначаються монокультурною спрямованістю, що призвело до зменшення потреби в робочій силі і відповідно прискорило процеси збільшення безробітних та зниження рівня доходів сільських мешканців.
Детальніше
 • 0
Імплементація Угоди про асоціацію Україна-ЄС: нові можливості та ризики щодо розвитку вітчизняного виробництва
Сьогодні в Україні спостерігаються перші ознаки уповільнення кумулятивного спаду економіки. Так, за даними Держстату України у вересні 2015 р. індекс промислової продукції становив 105,9% порівняно з попереднім місяцем. Упродовж ІІІ кварталу 2015 р. приріст обсягу прямих іноземних інвестицій в економіці України становив 4,3%, стабілізувався рівень роздрібного товарообороту, уповільнився процес зростання споживчих цін. Ці тенденції дають підстави для висновку, що економіка України починає наближається до максимальної точки падіння, після якої може розпочатися економічне зростання.
Детальніше
 • 0
Зона вільної торгівлі з ЄС: обережно, двері відчиняються!Угода про асоціацію між Україною та ЄС (далі Угода Україна-ЄС) передбачає запровадження поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ЗВТ) починаючи вже з 1 січня 2016 року. Сьогодні перед українськими товаровиробниками постає дві актуальні проблеми: по-перше, не втратити вже завойованих позицій на внутрішньому ринку через можливий імпорт здешевлених та якісних європейських товарів-субститутів (а таке можливо, наприклад, для ринку побутових товарів, електротехнічної продукції, одягу та взуття, харчових продуктів); по-друге, спробувати знайти ніші для експорту до країн ЄС не лише товарів сировинної групи, але й готової промислової продукції.
Детальніше