• 0
Дмитро Крисанов: Україна повинна прийняти правила гри Європейського Союзу
Ексклюзивне інтерв’ю провідного фахівця Інституту економіки та прогнозування НАН України Дмитра Крисанова журналу «Економіст»
Детальніше
 • 0
Михайло Хвесик: самодостатні територіальні громади – центри миру
Наближається Всесвітній саміт з питань сталого розвитку, що має відбутися 25-27 вересня в Нью-Йорку. Такого роду міжнародні форуми, як правило, формулюють магістральні напрями розвитку для всієї світової спільноти. Україна завжди виступала активним учасником такого роду глобальних проектів, добросовісно виконуючи взяті на себе в рамках міжнародних конвенцій зобов’язання. Нинішній всесвітній форум для України має доленосне значення, оскільки країна потребує допомоги міжнародної спільноти у вирішенні комплексу соціально-економічних та екологічних проблем, а також у проведенні важливих для подолання кризових явищ реформ. Надзвичайно важливими реформами виступають децентралізація влади та реформа місцевого самоврядування. З питаннями про те, як процеси децентралізації можуть наблизити Україну до сталого розвитку та підвищити результативність використання ендогенних чинників соціально-економічного піднесення її регіонів, ми звернулися до академіка НААН України, доктора економічних наук, професора, директора Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» Михайла Артемовича Хвесика.
Детальніше
 • 0
Професор Володимир Дідух: «Кластерна модель розвитку окремих галузей – основний резерв створення робочих місць на Волині»Відродження національного агропромислового комплексу на сьогодні залежить від ряду чинників, зокрема: від нарощення обсягів прямих та фінансових інвестицій у всі без винятку ланки агропродуктового ланцюга, відродження вітчизняної індустрії сільськогосподарського машинобудування, перегляду структури сільськогосподарського виробництва виходячи з відповідності розвитку окремих підгалузей наявним природно-кліматичним умовам, формування сучасних форм аграрного підприємництва, наближення наукових досліджень до реальної практики агропромислового виробництва.
Детальніше
 • 0
АКАДЕМІК МИХАЙЛО ХВЕСИК: Успішна модернізація водогосподарського комплексу можлива на основі диверсифікації джерел інвестиційного забезпеченняУкраїна належить до групи малозабезпечених водними ресурсами держав, що робить раціоналізацію водокористування однією з основних передумов господарської самодостатності та національної екологічної безпеки. Складність вирішення даної проблеми пов’язана також з секторальними і виробничо-технічними особливостями господарського освоєння водно-ресурсного потенціалу (в одних секторах вода виступає матеріально-речовою основою готової продукції, в інших – забезпечуючим технологічний процес виробництва компонентом) та високим рівнем спрацювання об’єктів водогосподарської і водоохоронної інфраструктури, що призводить до необґрунтованих втрат свіжої води в системах водопостачання, погіршення якості питної води, зниження рівня очищення зворотних вод.
Детальніше
 • 0
Професор Михайло Войнаренко: «Війна врешті-решт закінчиться, і дуже нагальним стане питання відновлення й відродження економіки України саме з регіонів і саме з використання кластерних ініціатив»
PROFESSOR MYKHAYLO VOYNARENKO:
“THE WAR IS GOING TO END AT LAST AND THE ISSUE OF RESTORATION OF UKRAINIAN ECONOMY STARTING FROM REGIONS USING CLASTER INITIATIVES WILL BE ACUTE”
Детальніше
 • 0
Економіка природокористування та сталий розвиток: реалії і перспективиВ умовах економічної кризи та загострення конфліктної ситуації на сході країни довгострокові пріоритети розвитку певною мірою відходять на другий план, поступаючись вирішенню поточних завдань. По-різному також сприймається за таких умов ідея сталого розвитку – такого, який забезпечує потреби теперішніх і не ставить під загрозу їх задоволення для прийдешніх поколінь.
Детальніше
Професор Олександр Черняк: «Моделі як зброя сучасної вітчизняної економічної науки»Загострення економічних криз у світі, вплив багатьох зовнішніх і внутрішніх факторів на розвиток економік країн світу все більше стимулює світову економічну наукову спільноту на пошуки нових підходів для вирішення непростих задач сьогодення. Як ніколи актуальним стає відомий вислів А.Ейнштейна «Ми не можемо вирішити проблеми за допомогою того ж самого мислення, яке ми використовували, коли створювали їх». Саме тому економічна наука шукає свою «чашу Грааля» саме на стику прикладного та гуманітарного – стику економіки з математикою. Адже саме математика здатна надати ґрунтовний базис для своєрідного моделювання й прогнозування ситуацій того, як велика сукупність зовнішніх і внутрішніх факторів впливає і може в подальшому вплинути на соціально-економічний розвиток країни та добробут її громадян.
Детальніше
 • 0
Щоб бути ефективним, маркетинг повинен змінитисяЗагострення конкуренції на більшості ринків вимагає формування мобільних систем маркетингу підприємства. Маркетингова концепція стає основною домінантою розвитку підприємницьких структур різних сегментів національного господарства, оскільки створення продукту чи надання послуги, які відповідають запитам основної маси споживачів, – запорука розширеного відтворення ресурсно-виробничого потенціалу суб’єкта господарювання. Досвід останніх років показує, що традиційні уніфіковані прийоми маркетингу вже не спрацьовують з очікуваним ефектом, тому в систему маркетингової діяльності мають умонтовуватися нові креативні способи просування продукту чи послуги на ринок, щоб задовольнити потреби надмірно вибагливого споживача.
Детальніше
 • 0
Бізнесові структури проявляють значний інтерес до волинського сапропелюВ останні десятиліття в Україні на переважній більшості сільськогосподарських угідь значно знизилася культура землеробства, що пов’язано з припиненням діяльності великої кількості крупнотоварних аграрних формувань і незадовільною системою державного контролю за дотриманням різними категоріями сільськогосподарських виробників вимог природоохоронного законодавства та принципів раціонального землекористування. Спад виробництва у галузі тваринництва призвів до різкого зниження обсягів внесення органічних добрив при вирощуванні переважної більшості сільськогосподарських культур, що надзвичайно негативно вплинуло на темпи відтворення гумусу.
Детальніше
 • 0
Соціальне розшарування стає результатом не тільки корупції, а й відсутності дієвих соціальних ліфтівУкраїна пережила в останні періоди вже не одну масштабну трансформацію як політичної, так і економічної підсистем суспільства. На жаль, магістральні напрями цих трансформацій дуже часто йшли в розріз із соціальними домінантами. Це призвело до виникнення українських феноменів «втраченого десятиліття» та «втрачених поколінь», відсутності «соціального ліфта», консервації квазіринкової моделі компрадорського капіталізму з тотальним домінуванням влади олігархів і перманентним зубожінням широких мас населення.
Детальніше
 • 0
Украинские банки ожидает жесткий отбор на выживаниеПоследние события в Украине, связанные с дестабилизацией политической обстановки, в значительной степени определили краткосрочные тренды на рынке банковских услуг. Некоторые банки временно ограничили снятие денег в банкоматах, также ограничили клиентов в использовании кредитных средств и приостановили обслуживание пластиковых карт в некоторых регионах, где политическая ситуация достигла апогея напряжения. Национальный банк Украины признал некоторые банки, приближенные к бывшему руководству страны, неплатежеспособными, что привело к созданию Фондом гарантирования вкладов физических лиц в этих финансово-кредитных учреждениях временных администраций.
Детальніше
 • 0
Володимир Пилипчук: «Європа бажає, щоб Україна стала одним з локомотивів ЄС, а не причіпним вагоном»Погляд відомого економіста та громадського діяча Володимира Пилипчука на інтеграційні перспективи України в розмові з оглядачем Вадимом Бардасем спеціально для журналу «Економіст».
Детальніше