Макроекономічний вплив фіскальної політики під час євроінтеграційного процесу


МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПІД ЧАС ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

MACROECONOMIC INFLUENCE OF FISCAL POLICY DURING THE EUROINTEGRATION PROCESS

Роман КОПИЧ
,
кандидат економічних наук,
Львівський національний університет імені Івана Франка

Roman KOPYCH,
PhD Economics,
Ivan Franko National University of L’viv

У статті проаналізовано взаємозв’язок дефіциту бюджету та головних макроекономічних показників країн Центральної та Східної Європи. Найбільш адекватним теоретичним інструментом, що здатен пояснити феномен швидкого зростання дефіциту бюджету напередодні вступу до Європейського Союзу, є модель міжчасової оптимізації споживання.
Для емпіричного дослідження впливу фіскальної політики на макроекономічні показники використано квартальні дані п`яти країн (Польща, Угорщина, Словенія, Чехія, Латвія) за період 1995–2009 років за допомогою методу векторної авторегресії (VAR/VEC), який дозволяє простежити у часі міжчасовий характер фіскальної політики. Зроблені емпіричні оцінки свідчать на користь моделі міжчасового споживання, оскільки спостерігається довгострокова сприятлива залежність економічного зростання загалом та інвестицій зокрема від дефіциту бюджету.

The article investigates the interconnection of budget deficits and main macroeconomic activities of Central European Countries (CEC). The most adequate theoretical instrument, which can explain the phenomena of quick budget’s deficit increasing on the threshold of EU integration, is the model of intertemporal consumption optimization.
Econometric estimation of fiscal policy effects was done for five CEC by the period of 1995–2009 using a structural Vector Autoregression approach. Empirical results showed that Poland is the ideal illustration of theoretically foreseen consequences of fiscal policy in the model of intertemporal optimization of consumption.
Детальніше
Світовий досвід та стратегічні орієнтири модернізації споживчої кооперації України


СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

GLOBAL EXPERIENCE AND STRATEGICAL GUIDES OF MODERNIZATION THE UKRAINIAN CONSUMER’S COOPERATIVE SOCIETY

Михайло ОКЛАНДЕР
,
доктор економічних наук,
Одеський державний економічний університет

Mykhaylo OKLANDER,
PhD Economics,
Odessa State Economical University

Олена ЧУКУРНА,
кандидат економічних наук,
Одеський державний економічний університет

Olena CHUKURNA,
PhD Economics,
Odessa State Economical University

У статті розглянуто світовий досвід кооперативного руху, принципи кооперації та особливості їх трансформації. Проаналізовано історію розвитку споживчої кооперації у різних країнах світу. Виявлено негативні чинники, які стримують розвиток споживчої кооперації України. Обґрунтовано стратегічні напрями модернізації споживчої кооперації в Україні.

The article describes the experience of the world cooperative movement, cooperative principles and features of their transformation. The history of consumer’s cooperative societies in the the world is analyzed. The negative factors constraining the development of consumer cooperatives in Ukraine are revealed. The strategic directions of modernization the сonsumer сooperatives in Ukraine are grounded.
Детальніше
Методологічні підходи до економічної оцінки вантажних перевезень


МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ECONOMIC ESTIMATION OF FREIGHT TRANSPORT

Михайло МАКАРЕНКО
,
доктор економічних наук,
ректор Державного економіко-технологічного університету транспорту, Київ

Mykhaylo MAKARENKO,
PhD Economics,
Rector of the State Economy and Technology University of Transport, Kyiv

Ісаак ГОЙХМАН,
кандидат економічних наук,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Ishak GOIHMAN,
PhD Economics,
State Economy and Technology University of Transport, Kyiv

Тамара РЯБЧУН,
начальник головного фінансово-економічного управління Укрзалізниці, Київ

Tamara RYABCHUN,
Head of the financial and economic management, Ukrzaliznytsya, Kyiv

У статті викладено результати системного дослідження взаємозалежностей і динаміки об’ємних і питомих фінансово-економічних показників перевезень вантажів залізничним транспортом. Запропоновано нові методологічні підходи щодо їх аналізу та оцінки на основі розроблених авторами нормативних моделей і коефіцієнтів кількісного впливу факторних чинників на результативні фінансово-економічні показники.

The system research results of interdependences and dynamics of the volume index and specific financial and economic indices of the cargo transportation by rail transport are presented in the article. The methodological approaches of their analysis and estimation on the basis of the normative models developed by the authors and coefficients of the quantitative are proposed.
Детальніше
Дослідження механізму дії комплексу чинників на витрати електроенергії моторвагонним рухомим складом


ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДІЇ КОМПЛЕКСУ ЧИННИКІВ НА ВИТРАТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ МОТОРВАГОННИМ РУХОМИМ СКЛАДОМ

INVESTIGATION OF THE MECHANISM OF ACTIONING THE INFLUENTIAL COMPLEX ON MOTORRAILROAD ROLLING STOCK’S ELECTRICITY CONSUMPTION

Людмила КУШНІР
,
Одеська залізниця

Lyudmyla KUSHNIR,
Odessa railway

У статті описано дію факторів, які впливають на зменшення витрат електроенергії на тягу поїздів у приміському сполученні залізничного транспорту, розглянуто одну з діючих методик розрахунку норми питомих витрат електроенергії, виявлено її недолік та запропоновано якісно новий підхід та економіко-математичну модель питомих витрат електроенергії на тягу приміських поїздів. Модель відтворює дію найбільш впливових факторів (експлуатаційних показників).

In the article the action of the factors, which influence the expenditures of electric power for the thrust of trains in the suburban traffic of rail transport, is described, one of the acting procedures of calculation of the standard of specific expenditures is examined, it is deficiency revealed and proposed a fundamentally new approach and economic and mathematical model of the determination of the specific expenditures of electric power for the thrust of suburban trains. The model reflects the action of the most contributing factors (operational indices).
Детальніше
Процеси виробництва та критерії якості статистичної інформації


ПРОЦЕСИ ВИРОБНИЦТВА ТА КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

PRODUCTION PROCESSES AND QUALITY CRITERIA OF STATISTICAL INFORMATION

Оксана ГОНЧАР
,
кандидат економічних наук,
Національна академія статистики, обліку та аудиту, Київ

Oksana HONCHAR,
PhD Economics,
National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, Kyiv

У статті розглянуто питання типізації процесів виробництва статистичної інформації, визначення їх вихідних продуктів та критеріїв якості цих продуктів. Зокрема, виділено сім типів процесів виробництва статистичної інформації: вибіркове обстеження або інші види несуцільного обстеження, суцільне обстеження, статистичний процес, що використовує дані з адміністративного або іншого джерела статистичної інформації, статистичний процес, що поєднує дані з різних джерел, процес побудови статистичних індексів, статистичне компілювання, статистичне моделювання та прогнозування. Окрім того, досліджено критерії якості статистичної інформації та конфлікти, що виникають між ними.

The issue of typification the statistical information production processes, determination of their output products and quality criteria of these products are considered in the article. In. particular, seven types of statistical information production processes are distinguished as sample survey and other kinds of unexhaustive survey, census, statistical process using administrative data or data from other non-statistical resources, statistical process combining data from different resources, indexes construction process, statistical compilation, statistical modelling and forecasting. In addition, the statistical information quality criteria and conflicts between them are investigated.
Детальніше
Інституціональне забезпечення обороту земельних ділянок сільськогосподарського призначення


ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОТУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

INSTUTIONAL SUPPLYING OF CIRCULATION THE AGRICULTURAL PLOTS OF LAND

Йосип ДОРОШ
,
ДП «Київський інститут землеустрою»

Yosyp DOROSH,
SE «Kyiv Institute of land-use system»

На основі аналізу використання земельних ділянок у приміській зоні Києва, Лісостеповій та Поліській природно-сільськогосподарських зонах Київської області запропоновано теоретико-методологічні підходи до інституціонального забезпечення обороту земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

The theoretical and methodological approaches to the institutional supplying of circulation the agricultural plots of land are offered basing on the analysis of using the lands in the suburbs of Kyiv, Forest-steppe and Woodlands natural-agricultural zones of the Kyiv region.
Детальніше
Теоретичні засади забезпечення раціонального землекористування


ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

THEORETICAL PRINCIPLES OF RATIONAL LAND USE

Олександр ГАРНАГА
,
кандидат економічних наук,
Національний університет водного господарства і природокористування, Рівне

Oleksandr GARNAGA,
PhD Economiks,
National university of water management and nature resources use, Rivne

У статті розглянуто теоретичні засади забезпечення раціонального землекористування, проведено системну інтерпретацію основних підходів до раціоналізації землекористування, організації території і охорони земель. Обґрунтовано недосконалість земельного законодавства та наголошено на необхідності його удосконалення.

Theoretical principles of rational land use providing are considered in the article, system interpretation of basic approaches is conducted to rational land use, organization of territory and guard of lands. Imperfection of the land legislation is grounded and marked on the necessity of it improvement.
Детальніше
Функції екологічного маркетингу сільськогосподарських товаровиробників


ФУНКЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

ENVIRONMENTAL MARKETING FUNCTIONS OF AGRICULTURAL COMMODITY PRODUCERS

Ірина ВОРОНЕЦЬКА
,
кандидат економічних наук,
Вінницький національний аграрний університет

Iryna VORONETS’KA,
PhD Economics,
Vinnytsya National Agrarian University

Обґрунтовано основні функції екологічного маркетингу сільськогосподарських товаровиробників з точки зору екологічного відтворення, що сприяє розвитку інструментарію організаційно-економічного механізму природокористування в агросфері.

The basic functions of environmental marketing of agricultural commodity producer are substantiated in terms of environmental reproduction which promotes the development toolkit of organizational-economic mechanism of nature in the agricultural.
Детальніше
Банківський сектор як чинник економічного зростання і згладжування фінансових коливань в умовах кризи


БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ І ЗГЛАДЖУВАННЯ ФІНАНСОВИХ КОЛИВАНЬ В УМОВАХ КРИЗИ

THE BANKING SECTOR AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH AND SMOOTHING THE FLUCTUATIONS IN FINANCIAL CRISIS

Ганна ПАНАСЕНКО
,
кандидат економічних наук,
Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Ganna PANASENKO,
PhD Economics,
Makiyivka Economics and Humanities Institute

У статті досліджується вплив банківського сектора на економічне зростання і його здатність згладжувати фінансові коливання в умовах кризи. З використанням поширеного підходу Panzar J.C. і Rosse J.N., на основі концепції Raghuram G. Rajan і Luigi Zingales побудовано оригінальну економетричну модель залежності дохідності банківських установ і темпів зростання ВВП на душу населення. Виділено п'ять «невизначеностей», які обумовлюють неможливість створення замкнутої системи прогнозу попиту та пропозиції інструментів фінансового ринку. На основі проведеної систематизації наукових досліджень розроблено теоретичний підхід для вивчення взаємозв'язку банківського сектора і динаміки ВВП.

The article examines the impact of the banking sector on economic growth and its ability to smooth out fluctuations in the financial crisis. With the widespread approach done by Panzar J.C. and Rosse J.N., based on the concept of Raghuram G. Rajan and Luigi Zingales it is built an econometric model of the original function of profitability of banking institutions and the growth rate of GDP per capita. The top five «uncertainties» that lead to the inability to create a closed system of forecasting demand and supply of money market instruments. On the basis of systematic research a theoretical approach to study the relationship of the banking sector and the GDP growth has been developed.
Детальніше
Сутність і практика креативного обліку


СУТНІСТЬ І ПРАКТИКА КРЕАТИВНОГО ОБЛІКУ

THE ESSENCE AND PRACTICE OF CREATIVE ACCOUNTING

Юлія ІВАХІВ
,
аспірант,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Yuliya IVAKHIV,
Postgraduate,
Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Статтю присвячено питанням наявності помилок і викривлень у фінансовій звітності підприємств. У ній розкрито сутність креативного обліку, встановлено його основні причини, мотиви, прояви і наслідки. За результатами досліджень автором наведено типові приклади неналежного розкриття інформації у фінансовій звітності.

The article is devoted to issues of errors’ presence and distortions in enterprise’s financial statements. The essence of creative accounting is considered and main reasons, motives for it, its evidences and consequences are determined. According to the author research’s results the most typical examples of undue disclosure of information in financial statements are presented.
Детальніше