• 0
Підприємства сфери послуг збільшують оборотиДержавна служба статистики повідомляє, що за січень-серпень 2012 року обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 191,2 млрд. грн., що у порівнянних цінах на 11,2% вище рівня відповідного періоду минулого року. У середньому одному жителю країни за січень-серпень поточного року було надано послуг на 4193,3 грн. Проте споживання послуг жителями різних регіонів України неоднакове і коливалося в межах від 1109,8 грн. на одну особу у Тернопільській області до 24685,3 грн. в місті Києві.

У серпні поточного року обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 26,0 млрд. грн., що на 6,6% вище (у порівнянних цінах) рівня відповідного місяця минулого року.

Детальніше
  • 0
Активи олігархів в Україні за останні 2 роки зросли майже в 2 разиВ Україні вже тривалий час триває дискусія про те, чи зростає економіка, чи ні, підвищується рівень життя населення чи падає, відбувається справедливий розподіл доходів чи продовжується експлуатація українського народу основними фінансово-промисловими групами?

Журнал «Економіст» підсумував вартість активів двохсот найбільших корпоративних структур України.
Детальніше
  • 0
Виктор Пинчук: Продажа Криворожстали иностранному инвестору – стратегическая, глобальная ошибкаС украинской Криворожсталью могли быть консолидированы еще несколько крупных металлургических предприятий. И по своим экономическим показателям возникла бы мощная стальная группа. Она могла бы объединить еще несколько групп в России или Европе и двинутся дальше.

Через несколько лет мы могли быть по экономическим показателям вторыми или третьими в мире. Создание нескольких таких групп вытягивало бы за собой всю экономику страны. Они как бы экспортировали бы украинскую мощь в остальной мир. Создание таких групп должно было бы стать краеугольным камнем украинской экономической политики.

А недавняя продажа Криворожстали иностранному инвестору – стратегическая, глобальная ошибка. Мы потеряли шанс. Мне скажут: «Ну, так нам же нужно демонстрировать инвестиционную политику. Показывать, что у нас инвестиционный климат хороший».
Детальніше
«Стратегії національного розвитку за умов глобальних трансформацій»
Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у міжвузівській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
«Стратегії національного розвитку за умов глобальних трансформацій»,

яка відбудеться на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка 7-8 листопада 2012 р.

Робота конференції буде проводитися за напрямками:

1. Глобальні трансформації економічної системи.
2. Макроекономічні стратегії національного розвитку в глобальному середовищі.
3. Інтеграційна стратегія країни: можливості та загрози.
4. Фінансові стратегії за умов посилення глобальної фінансової нестабільності.
5. Стратегічне управління в міжнародному бізнесі.
6. Міжнародний маркетинг: проблеми та перспективи розвитку за умов глобалізації.
Детальніше
Олександр Амоша. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення (2005) – закінчення
Динаміка і масштаби інновацій у сучасних умовах істотно залежать від рівня інформатизації всіх сфер економіки. Вплив інформатизації на інноваційні процеси можна розглядати з декількох боків.

По-перше, сам процес інформатизації висуває нові вимоги як у галузі технічного забезпечення, так і технологічного (телекомунікаційного), організаційного.

По-друге, із впровадженням інформаційних систем практично в усі сфери діяльності людини з’являється необхідність і можливість удосконалення організації самого процесу її діяльності, зростає потреба в технічних і технологічних інноваціях виробництва.

По-третє, інформатизація наукової сфери, освіти, медицини, бібліотечного фонду тощо, словом, тієї сфери діяльності людини, що формує електронні інформаційні ресурси, дозволяє в кілька разів скоротити пошук того, що вже зроблено, винайдено, і тим самим сприяє скороченню термінів розробки і впровадження нового.

По-четверте, інформатизація сприяє просуванню товарів як на внутрішній ринок, так і на світовий і в той же час забезпечує швидке ознайомлення з аналогічним товаром конкурентів. Щоб товар був конкурентоспроможним, виробникам необхідно витримувати певні вимоги покупців. Тому постійне відстеження і використання інновацій, що дозволяють поліпшити якість та інші характеристики товару, дозволяють підприємству бути конкурентоспроможним.

Для зростання темпів впровадження інновацій необхідно виділити необхідні кошти і скоротити термін впровадження програми «Електронна Україна».
Детальніше
Олександр Амоша. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення (2005)Інноваційне джерело зростання економіки є найбільш привабливим. Різниця між результатами науково-технічних та інших інновацій і витратами на них буває надто значною. Цим шляхом ідуть розвинені країни, і в нашому суспільстві є всі передумови орієнтуватися на нього. Тим більше, що значними енергоресурсами ми не володіємо.

Таким чином, формування активної інноваційної політики держави повинно стати першочерговим завданням.

Закон України «Про інноваційну діяльність» визначає інновації як новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукцію або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і соціальної сфери; а інноваційну діяльність – як діяльність, що спрямована на вирішення і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг [1].

Об’єктом дослідження статті є технологічні та продуктові інновації, а предметом – організаційно-економічні механізми управління та соціальні аспекти інноваційної діяльності.
Детальніше
  • 0
Аренда водоёмов: вопиющее нарушение прав простых украинских гражданПоследние годы значительное распространение получила практика передачи в аренду предпринимательским структурам природных водных объектов, которые для близлежащих населённых пунктов длительное время выступали источником сельскохозяйственного и бытового водоснабжения, рыбной ловли и отдыха. Как правило, новые пользователи водоёма, сделав определённые «откаты» органам местного самоуправления или государственным администрациям, получают право пользования важным элементом национального богатства без надлежащих правовых и производственно-технических предпосылок. В конечном итоге они монополизируют это право, используя водный объект в своих корыстных целях, которые не всегда корреспондируются с требованиями природоохранного законодательства и интересами местного населения.

Во многих населённых пунктах имеют место вопиющие факты, когда местное население, годами купавшееся, бравшее воду для полива огородов, ловившее рыбу, не имеет возможности даже приблизиться к арендованным водоёмам. Многократные иски в судебные инстанции о необходимости разрыва незаконных договоров аренды водных объектов наталкиваются на сопротивление лоббистов интересов новоиспечённых арендаторов – в преобладающем количестве местных нуворишей и правовых нигилистов. В большинстве случаев при рассмотрении споров между арендаторами и местным населением интересы первых отстаивают представители государственной экологической инспекции и управлений охраны окружающей природной среды, что создаёт простым людям ещё больше барьеров для возвращения водных объектов территориальным общинам.
Детальніше
Зміст № 8 (310) серпень 2012 рокуПОДІЇ
1
EVENTS

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES TIME


Юрий АРХАНГЕЛЬСКИЙ
О НЕОБХОДИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ С ПОЗИЦИИ ТЕОРИИ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
4
Yuriy ARKHANGELSKY
ON THE NECESSITY OF ECONOMY’S STATE PLANNING FROM THE OPTIMAL PLANNING THEORY POSITION

Тетяна ШИНКОРЕНКО, Лідія КУЗНЄЦОВА, Олександр БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ, Тетяна МАКУШЕНКО
РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ СУКУПНОГО ПОПИТУ
8
Tetyana SHYNKORENKO, Lidiya KUZNETSOVA, Oleksandr BILOTSERKIVETS, Tetyana MAKUSHENKO
DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN ECONOMY IN THE CONTEXT OF THE AGGREGATED DEMAND CONCEPT

Юрій КІНДЗЕРСЬКИЙ
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РОЗБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
15
Yuriy KINDZERSKYI
PROBLEMS OF INDUSTRY DEVELOPMENT AND CREATION OF EFFECTIVE INDUSTRIAL POLICY IN UKRAINE

Ганна ЯЦЕНКО
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН ЕМЕРДЖЕНТНОГО ТИПУ
23
Ganna YATSENKO
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF EMERGING ECONOMIES

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
SOCIAL POLICY


Наіля БАЛТАЧЕЄВА
НАПРЯМИ СИСТЕМНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
29
Nailya BALTACHEYEVA
DIRECTIONS OF SYSTEM TRANSFORMATION OF SOCIAL POLICY IN UKRAINE
Детальніше
О необходимости государственного планирования экономики с позиции теории оптимального планирования

О НЕОБХОДИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ С ПОЗИЦИИ ТЕОРИИ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ON THE NECESSITY OF ECONOMY’S STATE PLANNING FROM THE OPTIMAL PLANNING THEORY POSITION

Юрий АРХАНГЕЛЬСКИЙ
,
Киев

Yuriy ARKHANGELSKY,
Kyiv

В статье обосновывается с позиций теории оптимального планирования необходимость восстановления обновленного государственного планирования экономики в Украине. Обновление состоит в том, что балансировать спрос и предложение следует не административными методами, а с помощью уточняющихся цен, генерируемых Госпланом по межотраслевой и межрегиональной продукции.

In the article the necessity of restore the updated economy’s state planning from the optimal planning theory position is grounded. The update consists in the fact that balance supply and demand should be no administrative methods, but with the help of improved prices generated by the State Planning Commission for inter-sectoral and inter-regional products.
Детальніше
Розвиток української економіки в контексті концепції сукупного попиту

РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ СУКУПНОГО ПОПИТУ

DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN ECONOMY IN THE CONTEXT OF THE AGGREGATED DEMAND CONCEPT

Тетяна ШИНКОРЕНКО
,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Tetyana SHYNKORENKO,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Лідія КУЗНЄЦОВА,
кандидат економічних наук
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Lidiya KUZNETSOVA,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Олександр БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Oleksandr BILOTSERKIVETS,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Тетяна МАКУШЕНКО,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Tetyana MAKUSHENKO,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Проаналізовано тенденції розвитку сукупного попиту та здійснена оцінка впливу його складових на макроекономічну динаміку України. На основі порівняльного аналізу структури попиту в Україні та країнах ЄС встановлено основні диспропорції формування сукупного попиту, проявом чого є надмірна залежність української економіки від зовнішньої складової та хронічне відставання за нормою накопичення основного капіталу. Визначено ключові проблеми формування неефективної структури сукупного попиту, які полягають у консервації українського експорту на обмеженій групі товарів із низькою доданою вартістю, світові ринки яких не є стабільними і підлягають суттєвим щорічним коливанням, високій географічній концентрації експортних поставок, неефективному розподілі доходів та кредитних ресурсів між інституційними секторами економіки, посиленні диспропорцій між попитом та пропозицією. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності механізму соціально-економічної політики, спрямованої на удосконалення структури попиту з урахуванням існуючих можливостей української економіки.

Tendencies of aggregated demand development are analyzed and an assessment of its components impact on macroeconomic dynamics of Ukraine is conducted. On the basis of comparative analysis of the demand structure in Ukraine and EU countries main disproportions of aggregated demand formation are determined, which are demonstrated by excessive dependence of Ukrainian economy on external component and chronic backlog at the fixed capital accumulation standard. Key problems of forming ineffective structure of aggregated demand, which consists in conservation of Ukrainian export at the limited group of goods with low added value, global markets of which are not stable and are subject to substantial annual fluctuations, high geographical concentration of export supplies, ineffective distribution of incomes and credit resources between institutional sectors of economy, increase in demand and supply disproportion are determined. Measures for increase of efficiency of the mechanism of the socialeconomic policy which is directed at the improvement of the demand structure, taking into consideration current means of Ukrainian economy are offered.
Детальніше