Проблеми розвитку промисловості та розбудови ефективної промислової політики в Україні

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РОЗБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

PROBLEMS OF INDUSTRY DEVELOPMENT AND CREATION OF EFFECTIVE INDUSTRIAL POLICY IN UKRAINE

Юрій КІНДЗЕРСЬКИЙ
,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Yuriy KINDZERSKYI,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Розкрито проблеми розвитку вітчизняної промисловості в контексті структурно-виробничих, товарно-ринкових, зовнішньоекономічних, інвестиційно-відтворювальних аспектів функціонування галузі та здійснюваної щодо неї державної політики. Запропоновано деякі напрями вдосконалення цієї політики на основі відновлення активної господарської ролі держави.

Problems of development of the Ukrainian industry in a context of structurally-manufacturing, market, external economic, investment aspects of functioning of branch and a state policy carried out in it are opened. Some directions of improvement of this policy on the basis of restoration of active economic role of the state are offered.
Детальніше
Інноваційний розвиток країн емерджентного типу

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН ЕМЕРДЖЕНТНОГО ТИПУ

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF EMERGING ECONOMIES

Ганна ЯЦЕНКО
,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Ganna YATSENKO,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

У статті зазначається вагомий вплив групи країн емерджентного типу на розвиток світової економіки. Показано, що в даний час не сформовано єдиної думки відносно приналежності тієї або іншої країни до цієї групи. Тому на основі аналізу представлених у літературі класифікацій та авторської класифікації в статті зроблено висновок щодо наявності в Україні потенціалу для формування емерджентної економіки, а також запропоновано рекомендації для активізації даного процесу на основі створення об’єктів інноваційної інфраструктури, зокрема технологічних парків.

In this article author determines the enormous influence of emerging markets group on the world economic development. It is proved that nowadays there is no consensus among mainstream economists about the membership of a particular country in this group. Based on the classifications which are presented in the literature and on the author’s classification, the conclusion about the potential for emerging economy formation in Ukraine is made. Besides, recommendations about the intensification of this process on the basis of creation of innovative infrastructure objects (in particular, technoparks) are presented.
Детальніше
Напрями системної трансформації соціальної політики в Україні

НАПРЯМИ СИСТЕМНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

DIRECTIONS OF SYSTEM TRANSFORMATION OF SOCIAL POLICY IN UKRAINE

Наіля БАЛТАЧЕЄВА
,
доктор економічних наук,
Донецький національний університет

Nailya BALTACHEYEVA,
PhD Economics,
Donetsk National University

Запропоновано напрями системної трансформації соціальної політики в Україні. Обґрунтовано доцільність переходу від бюджетно-страхової до субсидіарно-страхової моделі реалізації соціальних потреб та створення в Україні системи незалежної соціальної експертизи.

Directions of social policy system’s transformation in Ukraine are offered. Transition expedience of social necessities realization from budgetary-insurance to the subsidiary-insurance model, creating system of independent social examination in Ukraine is grounded.
Детальніше
Проблеми та перспективи модернізації системи трудових відносин в Україні

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE LABOUR RELATIONS SYSTEM’S MODERNIZATION IN UKRAINE

Володимир ШЕДЯКОВ
,
доктор соціологічних наук,
Національний інститут стратегічних досліджень, Київ

Volodymyr SHEDYAKOV,
PhD Sociology,
National Institute for Strategic Studies, Kyiv

У статті досліджуються трудові відносини, їх характер і вектор змін. Виявляються різнорівневі чинники впливу на процеси трансформації, можливості й загрози у зв'язку з цим для національної економіки. Аналізуються ймовірні шляхи адаптації до модернізаційних змін глобального масштабу.

Labour relations, their character and vector of changes, are examined in the article. The multilevel factors of influence on the processes of transformation, possibilities and threats in this connection for national economy come to light. The credible ways of adaptation to the modernization changes of global scale are analyzed.
Детальніше
Проблеми зайнятості сільської молоді

ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ

THE PROBLEM OF COUNTRY YOUTH EMPLOYMENT

Руслана ТАРАТУЛА
,
кандидат економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Ruslana TARATULA,
РhD Economics,
Lviv National Agrarian University

Ірина ЗОЗУЛЯ,
Львівський національний аграрний університет

Iryna ZOZULYA,
Lviv National Agrarian University

Статтю присвячено розгляду проблеми зайнятості сільської молоді та пошуку шляхів зменшення безробіття на селі. Вказано на головні причини скорочення чисельності селян, в т.ч. молоді, зайнятих у сільськогосподарських підприємствах, а також тенденції розвитку самостійної зайнятості на селі.
Досліджено ситуацію на сільському молодіжному ринку праці та запропоновано основні напрями пом’якшення безробіття в сільській місцевості.

Article is analyzed the problems of employment of rural youth and search of ways of unemployment reduction on village. The main reasons of number of countrymen’ reduction, including the youth, occupied in the agricultural enterprises and the tendencies of independent employment development on village are specified.
The situation on a rural youth labour market is investigated, the basic directions of softening of unemployment in countryside are offered.
Детальніше
Особливості споживання суспільних благ сфери культури в економіці України

ОСОБЛИВОСТІ СПОЖИВАННЯ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ СФЕРИ КУЛЬТУРИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

THE PECULIARITIES OF THE ART PUBLIC GOODS’ CONSUMPTION IN ECONOMY OF UKRAINE

Маріанна КІЧУРЧАК
,
кандидат економічних наук,
Львівський національний університет імені Івана Франка

Marianna KICHURCHAK,
PhD Economics,
Ivan Franko National University of L’viv

Автором розглянуто особливості споживання суспільних благ сфери культури в Україні у 1991?2010 роках, обчислено ранговий індекс активності відвідувань закладів культури і мистецтва для країни та її регіонів, запропоновано низку рекомендацій щодо поліпшення споживання такої групи благ.

The author has envisaged the peculiarities of the art public goods’ consumption in Ukrainian economy in 1991-2010, has determined order index of activity of the art institutions visiting for country and its regions; has proposed some recommendations of improvement of art public goods’ consumption in national economy.
Детальніше
Фінансове забезпечення екологічної складової сталого розвитку природних ресурсів

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

FINANCIAL SUPPORT OF ENVIRONMENTAL COMPONENT’S SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF NATURAL RESOURCES

Михайло ЩУРИК
,
доктор економічних наук,
Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

Mykhaylo SCHURYK,
PhD Economics,
Ivano-Frankivsk University of Law of the King Danylo Halytsky

Доводиться потреба запровадження засад сталого розвитку в процеси використання, збереження та поліпшення природних ресурсів. Проаналізовано стан та рівень відтворення ресурсів природи Карпатського макрорегіону в умовах функціонування ринку. Пропонуються напрямки й джерела фінансування заходів імплементації моделі сталого розвитку. Запропоновано посилити роль та участь державних фінансових інституцій, місцевих органів влади у процесах, пов’язаних з використанням природних ресурсів, встановленням стратегічних напрямків фінансування.

It is proved the necessity of the application of ground of the stable development in the processes of using, keeping and improving the land resources. It is analyzed the situation and the level of the recreation of the land resources of nature of the Carpathian macroregion in the conditions of market’s functioning. It is proposed the directions and the sources for financing the steps of implementation the model of the stable development. It is proposed to intensify the role and participation of the state’s financial institutions, of the local state in the processes connected with using of land resources, and with establishing of the strategic directions of financing.
Детальніше
Математична інтерпретація залежності між ефективністю землекористування та інституціональним середовищем в аграрній сфері

МАТЕМАТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ ЕФЕКТИВНІСТЮ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

MATHEMATICAL INTERPRETATION OF RELATIONSHIP BETWEEN LAND USE EFFICIENCY AND INSTITUTIONAL ENVIRONMENT IN AGRICULTURE

Вадим БАРДАСЬ
,
аспірант,
Луцький національний технічний університет

Vadym BARDAS’,
Postgraduate,
Lutsk National Technical University

У статті розглянуто проблему вдосконалення інституціонального середовища землекористування у зв’язку з посиленням позицій великих агропромислових об’єднань. За допомогою класифікаційного та канонічного аналізу показано невідповідність між ефективністю землекористування та збільшенням площі сільськогосподарських угідь у приватній власності. Запропоновано шляхи підтримки розвитку фермерства та особистих селянських господарств.

The paper considers the problem of improving the institutional environment of land use in the growing position of large agro-industrial associations. Using the classification and canonical analysis shows the discrepancy between land-use efficiency and increasing the area of agricultural land in private ownership. Ways for the support of the farming and private farms development are proposed.
Детальніше
Цивілізаційні виміри реформування відносин власності в сільськогосподарському землекористуванні

ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ВИМІРИ РЕФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ

CIVILIZED DIMENSIONS DURING THE PROPERTY RELATIONS REFORMING IN THE AGRICULTURAL LAND USE

Андрій ПОЛІЩУК
,
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, Рівне

Andriy POLISHCHUK,
International Economics and Humanitarian University named after academician Stepan Demianchuk, Rivne

У статті розглянуто процеси реформування відносин власності у сільськогосподарському землекористуванні в контексті соціально-економічного піднесення сільських територій. Досліджено суперечливий характер інституту приватної власності на землі сільськогосподарського призначення. Виявлено причини пролонгації мораторію на вільний оборот сільськогосподарських угідь, запропоновано комплекс заходів по упередженню несправедливого перерозподілу земельної власності, обґрунтовано доцільність формування нової земельної доктрини.

The article deals with the property relations reforming in agricultural land use in the context of rural areas’ socio-economic growth. It is investigated the contradicting nature of private ownership of agricultural land. Reasons for extension of the moratorium on the free circulation of agricultural land are covered, measures for prevention the unjust redistribution of land ownership are proposed and the expediency of a new land doctrine forming is grounded.
Детальніше
ГІС-технології в регулюванні використання земельних ресурсів

ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ В РЕГУЛЮВАННІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

GIS ТЕCHNOLOGIES IN ADJUSTING OF THE LAND RESOURCES’ USING

Роман СТУПЕНЬ
,
Львівський національний аграрний університет

Roman STUPEN’,
Lviv National Agrarian University

Обґрунтовано доцільність використання ГІС-технологій для встановлення взаємозв’язку і взаємовпливу процесів зростання ринкової вартості активів земельних ресурсів у складі економічного потенціалу муніципального утворення. Запропоновано використовувати ГІС-технології для встановлення грошової оцінки земель.

The expediency of GIS technologies using for the finding of intercommunication processes of the market value of land assets increasing in the economic potential of the municipality is grounded. It is proposed to use GIS technologies for the lands’ fixing of value.
Детальніше