The development of inter-budgetary relations on the basis of assessment of regions’ financial potential

THE DEVELOPMENT OF INTER-BUDGETARY RELATIONS ON THE BASIS OF ASSESSMENT OF REGIONS’ FINANCIAL POTENTIAL

РОЗВИТОК МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН НА БАЗІ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ

Sergiy KOZ’MENKO
,
PhD Economics,
Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine, Sumy

Сергій КОЗЬМЕНКО,
доктор економічних наук,
Українська академія банківської справи НБУ, Суми

Viktoriya BORONOS,
PhD Economics,
Sumy State University

Вікторія БОРОНОС,
кандидат економічних наук,
Сумський державний університет

Oleksiy PLASTUN,
PhD Economics,
Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine, Sumy

Олексій ПЛАСТУН,
кандидат економічних наук,
Українська академія банківської справи НБУ, Суми

The article lays out the principles of inter-budgetary relations based on the assessment of financial potential. It offers changes to the formula of inter-budgetary transfers’ calculation: instead of the indicator of the local budgets’ revenues it proposes to use the financial potential of territories multiplied by the efficiency coefficient of the financial potential’s usage. This calculation makes it possible to give the real estimation of both the volumes of local budgets’ revenues and the volume of budgetary compensation they can lay a claim to.

Обґрунтовано принципові засади розвитку міжбюджетних відносин на базі оцінки фінансового потенціалу. Розроблено зміни до формули розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів: замість показника розрахунковий обсяг доходів, закріплених за відповідними місцевими бюджетами – пропонується використовувати обсяг фінансового потенціалу відповідної території, помножений на коефіцієнт ефективності використання фінансового потенціалу. Такий розрахунок дає змогу дати реальну оцінку як обсягів доходів місцевого бюджету, так і обсягів бюджетних компенсацій, на які він може претендувати.
Детальніше
Foreign experienсe and ukrainian realities of interbudgetary transfers prognostication

FOREIGN EXPERIENСE AND UKRAINIAN REALITIES OF INTERBUDGETARY TRANSFERS PROGNOSTICATION

ПРОГНОЗУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД ПРОГНОЗУВАННЯ

Viktoriya DOROSH
,
Lutsk National Technical University

Вікторія ДОРОШ,
Луцький національний технічний університет

Methodical approaches towards the prognostication of interbudgetary streams structure with the usage of matrix of probabilities transition (A.Markov’s chains) are revealed in the article. It will enable to investigate the situation in 2010 and to suggest a set of measures as to the regulation of interbudgetary relations in Ukraine during the transformation changes.
Purpose of the article is to investigate a situation which exists nowadays in the field of interbudgetary transfers and to predict their structure in 2010 by means of mathematical apparatus.
Investigation summary with the substantial report on the scientific results received. The first works in the field of economic prognostication and planning abroad are dated to the end of the ХІХ century. They occurred at defining certain tendencies of time series with the use of methods of expert estimation and extrapolation. However, it is «The Great Depression» in 1929-1933 that is considered by the majority of scientists to be the period of establishment of these sciences. For the first time in foreign practice planning and prognostication are applied at the macroeconomic level during the formation of fiscal and monetary policies with the usage of linear programming, system analysis models, expert assessment.
It’s worth mentioning that every country is characterized by different approaches to prognostication and planning of social-economic processes taking into account the specificity of national economy. The European experience of prognostication of social-economic processes singles out three methods:
- method of short-term economic analysis, aimed at the study of intraannual, monthly series as a rule. Reliability of such approach is not supported with either balance or economic modeling.
- method of «National Accounts», aimed at annual national accounts management, which later on are projected on to a future period. They include the prognoses of annual streams within the limits of national accounts.
- Ian Tinbergen’s method, aimed at economic modeling of last year's firm tendencies.
Going back to prognostication of interbudgetary transfers, we consider that it is prediction of the direction of interbudgetary streams development, their possible states in prospect, ways and terms of achievement of these states grounded on the basis of actual accounts. Prognosis is based on the detailed study of information concerning the interbudgetary streams state in current situation, determination of different variants of the predictive indexes achievement in accordance with the revealed conformities to natural laws, search of the best variant of interbudgetary relations development resulting from the conducted analysis.

У статті розглянуті методичні підходи до прогнозування структури міжбюджетних потоків з використанням матриці ймовірностей переходу (ланцюгів А.Маркова), що дасть можливість дослідити ситуацію на перспективу та запропонувати ряд заходів щодо регулювання міжбюджетних відносин в Україні в період трансформаційних змін.
Перші напрацювання у сфері економічного прогнозування і планування закордоном датуються кінцем ХІХ ст. Вони мали місце при визначені тенденцій часових рядів з використанням методів експертної оцінки та екстраполяції. Проте саме Велику депресію 1929-1933 років переважна більшість науковців вважає періодом становлення даних наук. Вперше в закордонній практиці планування та прогнозування застосовується на макроекономічному рівні при формуванні фінансово-бюджетної, грошово-кредитної політик з використанням лінійного програмування, моделей системного аналізу, експертних оцінок.
Відмітимо, що кожній країні з урахуванням специфіки національної економіки притаманні різні підходи до прогнозування і планування соціально-економічних процесів. Європейський досвід прогнозування соціально-економічних процесів виокремлює три методи:
- метод короткострокового економічного аналізу, який зводиться до вивчення внутрішньорічних, як правило, щомісячних рядів. Достовірність такого підходу не підкріплюється ні балансом, ні економічним моделюванням;
- метод національних рахунків, передбачає ведення щорічних національних рахунків, які потім проектують на майбутній період. Вони включають прогнози щорічних потоків в межах національних рахунків;
- метод Яна Тинбергена, в основі якого лежить економічне моделювання минулорічних стійких тенденцій.
Повертаючись до прогнозування міжбюджетних трансфертів вважаємо, що це є обґрунтоване на основі реальних розрахунків передбачення про напрям розвитку міжбюджетних потоків, можливих їх станах в перспективі, шляхах і термінах досягнення цих станів. Прогноз базується на детальному вивченні інформації про стан міжбюджетних потоків на даний момент часу, визначенні у відповідності з виявленими закономірностями різних варіантів досягнення передбачених показників, пошук у результаті проведеного аналізу найкращого варіанту розвитку міжбюджетних відносин.
Детальніше
Ecological conflicts in modern system of nature use: theoretical and methodological aspects

ECOLOGICAL CONFLICTS IN MODERN SYSTEM OF NATURE USE: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS

ЕКОЛОГІЧНІ КОНФЛІКТИ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Viktor SABADASH
,
PhD Economics,
Sumy State University

Віктор САБАДАШ,
кандидат економічних наук,
Сумський державний університет

The problems of determination of ecological conflict in the overall system of ecological and economic security are researched. The relationship of ecological conflict with resource regimes are defined, subject and object are characterized. Based on the analysis of classifications of conflict author's typology of ecological conflict is molded. Positive and negative functions of environmental conflict, methods and tools to resolve it are identified.

Формування ефективної системи природокористування і впровадження принципів сталого розвитку у практику суспільних відносин потребують перш за все вдосконалення концепції природокористування. Підтримка та покращання стану довкілля – це тільки попередня умова досягнення сталого розвитку, включаючи безпеку та зростання соціальних стандартів. Однак вже сьогодні екосистеми відчувають досить серйозний вплив чинників обмежуючого характеру, які становлять суттєві загрози ефективному вирішенню завдань сталого соціально-економічного розвитку. Обмеженість природних ресурсів, підсилена нерівномірним їх розподілом, нерівним доступом до них, а також несприятливими економічними, соціальними і культурно-історичними чинниками, є причиною екологічних конфліктів.
Важливою фундаментальною проблемою вивчення екологічного конфлікту є його детермінація, пов’язана з дослідженням його природи та визначення таких характеристик, як предмет, об’єкт, динаміка, типологія та методи врегулювання. На основі критичного аналізу основних економіко-екологічних і соціальних протиріч досліджено основні теоретико-методологічні аспекти екологічної конфліктології, а саме: питання детермінації екологічного конфлікту в загальній системі еколого-економічної безпеки; предмет і об'єкт екологічного конфлікту; характеристику взаємозв'язків екологічного конфлікту з ресурсними режимами. На основі аналізу класифікаційних ознак конфліктів сформовано авторську типологію екологічного конфлікту, визначено його негативні і позитивні функції, а також запропоновано відповідні методи й інструментарій його врегулювання.
Виснаження природно-ресурсного потенціалу і, як наслідок, зменшення багатства нації матимуть непередбачувані негативні наслідки для еколого-економічних систем вже в найближчій перспективі. Саме з цих позицій стратегічним завданням учасників ринку є вироблення консолідованого підходу до запобігання (вирішення) екологічних конфліктів, який би ґрунтувався на адекватних і найбільш ефективних механізмах їх врегулювання і забезпечував реалізацію визначених імперативів сталого розвитку.
Детальніше
An integral model of sustainable forest management in the context of natural capital theory

AN INTEGRAL MODEL OF SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF NATURAL CAPITAL THEORY

ІНТЕГРАЛЬНА МОДЕЛЬ СТАЛОГО ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ

Pavlo KRAVETS’

PhD Agriculture,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Kyiv

Павло КРАВЕЦЬ
кандидат сільскогосподарських наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Київ

In the context of analyzing concepts, approaches and models of forest management development, methodological tools have been enriched by such concepts as substitutional and critical natural capital. Forest management of Ukraine is characterized by a gradual, but unjustified transformation of critical natural capital into substitutional. Formation of an integrated model of sustainable forest management is an urgent issue, for which a conceptual functional scheme has been developed in this article.

У контексті аналізу концепцій, підходів і моделей розвитку лісового господарства, методологічний інструментарій збагачено поняттями субституційного і критичного природного капіталу. Лісове господарство України характеризується поступовою, але не виправданою, трансформацією критичного природного капіталу у субституційний. Нагальним є формування інтегральної моделі сталого лісового господарства, концептуальна схема функціонування якої була сформульована в статті.
Детальніше
Modern trends and directions of human capital development

MODERN TRENDS AND DIRECTIONS OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Микола БУТКО
,
доктор економічних наук,
Чернігівський державний технологічний університет

Mykola BUTKO,
PhD Economics,
Chernihiv State Technological University

Жанна ДЕРІЙ,
кандидат економічних наук,
Чернігівський державний технологічний університет

Jeannа DERIY,
PhD Economics,
Chernihiv State Technological University

The authors consider the problems of significant people depopulation with low-quality characteristics of human capital, intensification of migration, irrational demographic structure, reduction of human development.
The article shows that the main factors increasing of human capital in Ukraine are: the change in the labor market through improved qualification structure of the market; alignment of incomes of the population through the introduction of taxes on wealth and formation of welfare institutions; ensuring public health services through the introduction of health insurance; freedom for all-round development of personality.

У статті розглянуто проблеми значної депопуляції населення з низькими якісними характеристиками людського капіталу, активізації міграційних процесів, нераціональної демографічної структури, зниження рівня людського розвитку. Автори розглядають людський капітал як реально задіяний потенціал людських ресурсів, оцінений у конкретних суспільно-історичних умовах існування людини, інтенсивний продуктивний фактор суспільного виробництва, який включає людські ресурси, знання, освіту, інструменти інтелектуального розвитку, середовище існування. Людський капітал – це елемент національного багатства країни, який включає інтелектуальний капітал зокрема та поглинає поняття людського потенціалу як свою укрупнену складову.
Доведено, що основними чинниками нарощування людського капіталу в Україні виступають: зміна ситуації на ринку праці через поліпшення кваліфікаційної структури ринку; вирівнювання доходів населення через введення податків на багатство та формування інститутів добробуту; гарантування загальнодоступних медичних послуг через запровадження системи медичного страхування; свобода для всебічного розвитку особистості.
Детальніше
Influence of budgetary problems on the rates of growth of the productivity of labour

INFLUENCE OF BUDGETARY PROBLEMS ON THE RATES OF GROWTH OF THE PRODUCTIVITY OF LABOUR

ВПЛИВ БЮДЖЕТНИХ ПРОБЛЕМ НА ТЕМПИ РОСТУ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

Yuriy RADIONOV
,
PhD Economics,
The Accounting Chamber of Ukraine

Юрій РАДІОНОВ,
кандидат економічних наук,
Рахункова палата України

In the article problems are probed related to the uneffective and inefficient use of budgetary facilities. Influence of these problems is analysed on the level of the productivity of labour and providing of the economy growing. Concrete facts and volumes of budgetary violations are resulted from specificity and actuality of this question on the system. Some directions of improvement of position are drawn.

У статті досліджуються проблеми, пов’язані з неефективним та нераціональним використанням бюджетних коштів. Проаналізовано вплив цих проблем на рівень продуктивності праці та забезпечення економічного зростання. Наведені конкретні факти та обсяги бюджетних порушень вказують на системність mа актуальність даного питання. Накреслено деякі напрями поліпшення становища.
Детальніше
Institutional environment for innovation development of Ukrainian regions

INSTITUTIONAL ENVIRONMENT FOR INNOVATION DEVELOPMENT OF UKRAINIAN REGIONS

ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Lubov FEDULOVA
,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Любов ФЕДУЛОВА,
доктор економічних наук,
Інститут економіки і прогнозування НАН України, Київ

The article examines methodological and practical principles of creation of modern regional innovative system (RIS) that is institutional framework, conducive for innovations. It organically combines all components of the innovative process (science, education, system of financing of scientific research and research and development (R&D), system of commercialization and intellectual property protection and others). The article reveals the reasons that hinder the innovative factor that is important in raising of regional economy competitiveness. These reasons: lack of demand for innovation (as the Ukrainian economy in its current state does not form an active interest of most businesses in scientific research, or the businesses cannot effectively use innovation); absence of institutions that provide the innovative economy functioning in all its components (organization and management of development; its financing, marketing, commercialization and oth.); low solvency of people that generates inability to pay higher prices for higher quality products; a small number of highly skilled professionals able to work in the innovation sector and in high-tech manufacturing; absence of an effective and coordinated not only regional but also national industrial and innovation policy.
The author proposes to implement new organizational forms (organizational platforms), to implement innovative priorities that should be based on the effective separation (redistribution) of authority on the use of instruments of regional policy; that is to reinforce concrete management functions by the necessary legal statuses and resources. The author argues that the execution of the agreements should be one of the key problems of the Ukrainian regional policy and should become a subject of legal regulation and the object of attention from various social and political institutions.

У статті розглянуто методологічні та практичні засади створення сучасної регіональної інноваційної системи (РІС), що являє собою сприятливе для інновацій інституційне середовище, у якому органічно поєднуються всі складові інноваційного процесу (наука, освіта, система фінансування наукових розробок і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), система комерціалізації й захисту інтелектуальної власності та ін.). Виявлено причини, що стримують реалізацію ролі інноваційного фактору підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки, серед яких такі: незатребуваність інновацій, оскільки українська економіка в її нинішньому стані не формує активної зацікавленості переважної частки господарюючих суб'єктів у результатах наукових розробок, або ж останні виявляються не в змозі ефективно використовувати інноваційні розробки; відсутність інститутів, що забезпечують функціонування економіки інноваційного типу у всіх її складових (організація й управління розробками; їхнє фінансування, маркетинг, комерціалізація та ін.); низька платоспроможність населення, що породжує його нездатність платити більш високі ціни за більш якісну продукцію; мала чисельність висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в інноваційній сфері та в сфері високотехнологічного виробництва; відсутність ефективної й узгодженої не лише регіональної, але й державної промислової й інноваційної політики.
Запропоновано упровадити нові організаційні форми (зокрема, організаційні платформи) для забезпечення процесу реалізації інноваційних пріоритетів, які повинні започатковуватись на принципі ефективного розмежування (перерозподілі) повноважень стосовно використання інструментів регіональної політики, тобто підкріплювати конкретні управлінські функції необхідними нормативно-правовими статусами і ресурсами. Обґрунтовано, що виконання досягнутих домовленостей має бути однією із ключових проблем української регіональної політики і повинно стати як предметом правового регулювання, так і об'єктом уваги з боку різних суспільно-політичних інститутів.
Детальніше
Анализ состояния и тенденции развития морских торговых портов Украины

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МОРСКИХ ТОРГОВЫХ ПОРТОВ УКРАИНЫ

ANALYSIS OF THE STATE AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF UKRAINIAN SEAPORTS

Алиса ДЕМЬЯНЧЕНКО
,
кандидат экономических наук,
Азовский морской институт Одесской национальной морской академии

Alisa DEM’YANCHENKO,
PhD Economics,
Azov Maritime Institute of Odessa National Maritime Academy

Проведен анализ развития морской транспортной отрасли Украины в 2002-2011 годах. Охарактеризовано положение украинских морских портов в Черноморо-Азовском регионе. Определена зависимость между ростом мирового, национального ВВП и ростом грузооборота портов. Рассматриваются тенденции и направления дальнейшего развития отрасли.

It is analyzed the marine transport sector in Ukraine in 2002-2011 years. It is characterized the position of Ukrainian seaports in Chornomor-Azov region. It is determined the relationship between the growth of the world, the national GDP and the growth of cargo ports. The tendencies and directions of further development of the industry are being examined.
Детальніше
Statistical methods in calculating safety stocks

STATISTICAL METHODS IN CALCULATING SAFETY STOCKS
СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА СТРАХОВЫХ ЗАПАСОВ

Сергей АРХИПОВ
,
Одесский национальный экономический университет

Sergіy ARKHІPOV,
Odessa National Economic University

В статье рассмотрены проблемные вопросы, связанные с формированием политики управления запасами предприятия и применения на практике статистических методов при расчете страховых запасов в условиях нестабильности спроса и действий поставщиков. Проанализированы неточности в толковании отдельных терминов и определений, предложены пути их унификации и корректного использования.

The article deals with the problematic issues related to policy-making inventory management of the enterprise and practical application of statistical methods for the calculation of safety stocks in conditions of instability in demand and the actions of suppliers. The errors in the interpretation of certain terms and definitions are analyzed and ways of their harmonization and proper use are offered.
Детальніше
  • 17
Економіка в заручницях екології: хтось має це зупинитиВолодимир ПАРСЯК,
доктор економічних наук,
Національний університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова, Миколаїв


«Політика – це концентрований прояв економіки». Були часи, коли цей вислів мав надзвичайну популярність. Напевно і в наші дні знайдеться чимала кількість людей, які знайдуть безліч аргументів на його користь. Ми лише скористаємося прийнятною формою, аби завершити логічний ланцюжок: «Економіка – концентрований прояв екології». Коло замкнене.

Людство перетворило економічне зростання у нав’язливу ідею. Навіть сповільнення його темпів сприймається як трагедія, про яку сповіщають падіння фондових індексів, втрати мільярдів грошових одиниць найбагатшими людьми планети та останніх заощаджень міноритаріями, масові звільнення найманих працівників, зниження рейтингів інвестиційної привабливості країн, позиції яких у світі споконвіку здавалися непохитними тощо.
Детальніше