Макроекономічний вимір проблеми хабарництва: аналітика і взаємозв’язки


МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР ПРОБЛЕМИ ХАБАРНИЦТВА: АНАЛІТИКА І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ

MACROECONOMIC DIMENSION OF BRIBERY PROBLEM: ANALYTICS AND CO-RELATIONS

Казимир ВОЗЬНИЙ
,
кандидат економічних наук,
Тернопільський національний економічний університет

Kazymyr VOZ’NY,
PhD Economics,
Ternopil National Economic University

Тетяна ВОЗЬНА,
Тернопільський національний економічний університет

Tetyana VOZ’NA,
Ternopil National Economic University

У статті досліджено механізм неявних зв’язків між динамікою макроекономічних процесів та рівнем корумпованості національної економічної системи, зроблено спробу дати кількісну оцінку природи такого роду зв’язків і тенденцій їх взаємозалежності через показники валового внутрішнього продукту та індексу сприйняття корупції.

In the article the mechanism of existing correlations between macroeconomic processes dynamics and national economic system corruption level is researched, the attempt to qualitatively evaluate the nature of these correlations and trends of their inter-dependence through the indexes of Gross Domestic Product and Corruption Perception Index is made.
Детальніше
Пріоритетні напрями інтелектуального забезпечення інноваційного розвитку економіки регіонів України


ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

PRIORITY DIRECTIONS OF INTELLECTUAL PROVIDING OF UKRAINIAN REGIONS’ INNOVATIVE ECONOMY DEVELOPMENT

Олександр КОЛТУНОВИЧ
,
радник голови районної ради,
Луцька районна рада

Oleksandr KOLTUNOVYCH,
Advisor of the Head of district council,
Lutsk council district

У статті обґрунтовується необхідність формування й розвитку системи інтелектуального забезпечення інноваційного розвитку економіки на регіональному рівні. Проведено аналіз та оцінку рівня інтелектуального забезпечення інноваційного розвитку економіки регіонів України.

In the article the necessity of intellectual providing of innovation economy development at the regional level is grounded. It is analyzed and evaluated the level of intellectual providing of Ukrainian regions’ innovation economy development.
Детальніше
Уроки торговельної суперечки щодо експорту сиру в Російську Федерацію


УРОКИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ СУПЕРЕЧКИ ЩОДО ЕКСПОРТУ СИРУ В РОСІЙСЬКУ ФЕДЕРАЦІЮ

THE LESSONS OF TRADE ARGUMENT CONCERNING THE CHEESE EXPORT TO THE RUSSIAN FEDERATION

Тамара ОСТАШКО
,
доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Tamara OSTASHKO,
PhD Economics,
Institute for Economy and Forecasting,
Ukrainian NAS, Kyiv

У статті визначено чинники торговельної суперечки з приводу обмежень імпорту сирів з України на російському ринку. Масштаби конфлікту оцінено на основі аналізу товарообігу молочних продуктів між Україною та Російською Федерацією, структури та прогнозів розвитку світових ринків сиру. Визначено ризики в торгівлі молочними продуктами з РФ, оцінено можливі негативні наслідки торговельного конфлікту й розроблено рекомендації щодо їх подолання та уникнення втрат доходів від експорту в майбутньому.

This paper reveals the origins of trade argument concerning the restrictions of cheese import from Ukraine on Russian market. The scale of conflict is evaluated based on the analysis of dairy products’ trade between Ukraine and the Russian Federation and on the structure and forecasts of global cheese markets. Risks in dairy products trade with Russia are specified, consequences of trade conflict are evaluated and recommendations are provided to overcome negative consequences and to avoid losses of export earnings in future.
Детальніше
Сільські домогосподарства України в умовах глобалізації


СІЛЬСЬКІ ДОМОГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

RURAL HOUSEHOLDS OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Дмитро КРИСАНОВ
,
доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Dmytrо KRYSANOV,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Людмила УДОВА,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Ludmyla UDOVA,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Ольга ВАРЧЕНКО,
доктор економічних наук,
Білоцерківський національний аграрний університет

Olga VARCHENKO,
PhD Economics,
Bila Tserkva National Agrarian University

Проаналізовано вплив глобалізаційних процесів на функціонування й розвиток сільських домогосподарств; систематизовано виклики глобалізації для аграрного сектора та розкрито різнопланові ефекти й негативні наслідки, що мають місце в сільській місцевості. Виявлено тенденції та оцінено роль різних джерел у формуванні доходів сільських домогосподарств, особливу увагу приділено аналізу їх сільськогосподарської діяльності. Обґрунтовано пропозиції, спрямовані на обмеження та подолання негативних наслідків, гальмування процесів майнового розшарування й поглиблення соціальної нерівності.

An influence of globalization processes on functioning and development of rural households is analyzed; the calls of globalization for an agrarian sector are systematized and the different effects and negative consequences that take place in rural locality are exposed. Tendencies are educed and the role of different sources is appraised in forming of profits of rural households, the special attention is spared to the analysis of them agricultural activity. The suggestions, sent to limitation and overcoming of negative consequences, braking of processes of property stratification and deepening of social inequality, are grounded.
Детальніше
Сучасний стан цукрової галузі україни: проблеми та перспективи розвитку


СУЧАСНИЙ СТАН ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

THE CURRENT STATE OF THE SUGAR INDUSTRY IN UKRAINE: PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Інна ДИНЬКО
,
Луцький національний технічний університет

Іnna DYN’KO,
Lutsk National Technical University

У статті розглядаються особливості бурякоцукрового виробництва. Здійснено загальний огляд стану цукрової промисловості України. Проаналізовано експортний потенціал України. Досліджено основні проблеми цукрової галузі на сучасному етапі кризи аграрної сфери, а також перспективи подальшого розвитку бурякоцукрового виробництва України. Встановлено, що основними шляхами підвищення економічної ефективності виробництва цукру є зростання його продуктивності, зниження витрат і вдосконалення каналів реалізації.

The article outlines the peculiarities of the sugar production process. The general overview of the Ukrainian sugar industry has been fulfilled. Additionally, the exporting potential of Ukraine has been analyzed. This research paper also reviews the main problems of the sugar industry on the current stage of the agricultural crisis and considers the prospects of the further development of Ukrainian sugar production. It is determined that the basic ways of increasing the sugar production economic efficiency is the growth of its productivity, lowering the expenditures and expanding the selling channels.
Детальніше
Організаційні моделі митно-податкового адміністрування в зарубіжних країнах


ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ МИТНО-ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

ORGANIZATION MODELS OF CUSTOMS TAX ADMINISTRATION IN FOREIGN COUNTRIES

Віра ХОМУТЕНКО
,
кандидат економічних наук,
Одеський національний економічний університет

Vira KHOMUTENKO,
PhD Economics,
Odessa National Economic University

Олена ЗАПОРОЖЕЦЬ,
Одеський національний економічний університет

Olena ZAPOROZHETS’,
Odessa National Economic University

У статті розглядаються питання організаційних моделей адміністрування митних платежів і реалізації митної справи в передових країнах світу в цілях врахування відповідного досвіду при вдосконаленні національної практики ефективного наповнення державного бюджету митними податками і зборами.

In the article the questions of organizational models of administration of custom payments and realization of custom business are examined in the front-rank countries of the world for the account of the proper experience at the improvement of national practice of the effective filling with of the state budget custom taxes.
Детальніше
Податкове навантаження в Україні як чинник впливу на стан економічної стійкості підприємств


ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ В УКРАЇНІ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА СТАН ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

THE TAX BURDEN IN UKRAINE AS A FACTOR OF INFLUENCE ON THE STATE OF THE ECONOMIC STABILITY OF ENTERPRISES

Наталія ЛОХАНОВА
,
кандидат економічних наук,
Одеський національний економічний університет

Nataliya LOKHANOVA,
PhD Economics,
Odessa National Economic University

У статті зроблено оцінку ступеня податкового навантаження на бізнес в Україні у зв’язку зі змінами в системі податкового законодавства і запровадженням Податкового кодексу. Проаналізовано суть податкового навантаження з позицій теорії неоінституціоналізму. Визначено вплив податкового тиску на стан економічної стійкості й безпечного розвитку вітчизняних підприємств, а також запропоновано можливі шляхи його зменшення.

An estimate of the size of the tax burden on business in Ukraine in connection with the changes in the tax legislation and the introduction of the Tax code carried out in this article. The essence of the tax burden is analyzed from the standpoint of the theory of neoinstitutionalism. The influence of tax pressure on the state of the economic sustainability and safe development of the domestic enterprises are described, as well as possible ways of reducing the tax burden offered.
Детальніше
Моделювання залежності ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств від стану та ефективності відтворення основних фондів


МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВІД СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

A MODELLING OF EFFICIENCY’S DEPENDENCE OF ENTERPRISES’ PRODUCTION ACTIVITY FROM THE STATE AND EFFICIENCY OF CAPITAL ASSETS’ RECREATION

Наталя ШУРА
,
Криворізький національний університет

Natalya SHURA,
National University of Kryvyi Rig

У статті розглянуто методичні основи моделювання ефективності виробничо-господарської діяльності на основі відтворювальних процесів на промислових підприємствах. У ході використання прийомів багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу отримано модель залежності ефективності виробничо-господарської діяльності від стану та ефективності відтворення основних фондів у певний заданий період часу. Показано доцільність використання моделі в ході прийняття управлінських рішень, окреслено коло її користувачів.

The methodical bases of efficiency’s modelling of production activity are considered on the basis of reproductive processes at industrial enterprises are considered. During the use of receptions of multivariable cross-correlation analysis, the model of efficiency’s dependence of manufacturing activity from the state and efficiency of basic funds’ recreation at the certain period of time is got. An expedience of the model’s use is shown during the acceptance of administrative decisions, it is outlined the range of its users.
Детальніше
Моделювання пропозиції на інвестиційному ринку за допомогою використання економетричних методів


МОДЕЛЮВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ НА ІНВЕСТИЦІЙНОМУ РИНКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МЕТОДІВ

MODELING THE SUPPLY WITHIN THE INVESTMENT MARKET THROUGH THE USE OF ECONOMETRIC METHODS

Ігор КОБУШКО
,
кандидат економічних наук,
Сумський державний університет

Igor KOBUSHKO,
PhD Economics,
Sumy State University

У статті досліджено основні чинники впливу на пропозицію на вітчизняному інвестиційному ринку. Побудовано авторську модель інвестиційної пропозиції на основі використання економетричного інструментарію, яка порівняно з існуючими моделями звертає увагу на часові лаги рядів залежної й незалежної ознак.

It is analyzed main factors affecting the supply in the domestic investment market. It is constructed the author’s model of investment supply through the use of econometric tools that in compare with existing models, draws attention to the time series lags of the dependent and independent at tributes.
Детальніше
Методичні підходи до визначення собівартості вантажних перевезень в умовах реформування залізничного транспорту


МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

METHODICAL APPROACHES TO FREIGHT SERVICES’ COST PRICE IN CONDITIONS OF RAIL TRANSPORT’S REFORMING

Віктор ЧОРНИЙ
,
кандидат економічних наук,
Державний економіко-технологічний університет транспорту

Victor CHORNY,
PhD Economics,
State Economy and Technology University of Transport, Kyiv

Викладено основні методичні підходи до визначення собівартості вантажних перевезень, які враховують розвиток форм власності та перспективи подальшого реформування залізничного транспорту.

It is expounded the basic methodical approaches to determination of freight services’ cost price, which takes into account the property categories’ development and further perspectives of rail transport’s reforming.
Детальніше