• 0
Освітні округи врятують українську освітуЗ 2007 року в окремих регіонах України почали свою роботу освітні округи. Головною метою створення таких округів є формування єдиного освітнього простору в межах адміністративно-територіальної одиниці та належних умов для забезпечення навчально-виховного процесу, реалізації допрофільної підготовки і профільного навчання, розвитку творчих здібностей, нахилів, обдарувань дітей, впровадження сучасних освітніх технологій. Все це в цілому направлено на формування в регіонах високого інтелектуального потенціалу, що сприятиме соціально-економічному розвитку територій.

Порядок утворення та основні засади діяльності освітнього округу регулюються Положенням «Про освітній округ», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 777, де визначені основні засади регулювання системи освіти на регіональному рівні з урахуванням територіальних особливостей. Створення освітніх округів або кластерів дозволяє керівництву в регіонах більш ефективно розподіляти бюджетні кошти й організовувати навчальний процес. Зміни до Закону України «Про вищу освіту», ініційовані владою, дозволять створювати освітні округи, та оперативно реагувати на виклики часу. Це допоможе місцевим бюджетам, обласній територіальній громаді, громадам району планувати кошти і дії більш злагоджено, більш ефективно, із застосуванням логістики.
Детальніше
  • 0
Подальше знецінення євровалюти невигідне для економіки УкраїниЗниження курсу євро по відношенню до долара, яке спостерігається протягом останніх півтора року, і зростання невизначеності в напрямку подальшого розвитку зони дії єдиної європейської валюти стримує розвиток як світової економіки загалом, так і економіки України зокрема. На сьогодні відкритим залишається питання про можливість функціонування Єврозони в майбутньому, внаслідок чого зберігаються ризики для економічного зростання в Україні на 2013 та 2014 роки, які зумовлені тим, що в добувній та переробній галузі близько 40% виробленої продукції експортується.
Детальніше
  • 0
Європа не має бажання нарощувати інвестиції в економіку УкраїниРозвиток світової фінансової кризи в Європейському союзі та наростання політичної нестабільності в Україні відобразилися на розмірі капіталовкладень в національну економіку зі сторони іноземних, в тому числі і європейських інвесторів. За даними Державної служби статистики України, загальний обсяг прямих інвестицій в економіку України станом на 1 липня 2012 року склав 52426,7 млн. дол. США, що на 4,7% більше обсягів інвестицій на початок 2012 року та в розрахунку на одну особу населення становить 1151,6 дол. США.

В структурі капіталовкладень головним інвестором в економіку України залишається Європейський союз. Всього в національну економіку з країн ЄС внесено 41336,4 млн. дол. США інвестицій, що складає 78,8% загального обсягу акціонерного капіталу, тоді як із країн СНД інвестовано лише 4122,7 млн. дол. США, або 7,9% та з інших країн світу – 6967,6 млн. дол. США, що складає відповідно 13,3%. Однак за перше півріччя 2012 року із країн Європейського союзу було інвестовано 1925,2 млн. дол. США, що на 18,7% менше порівняно з аналогічним періодом 2011 року.

Детальніше
  • 0
Експорт вітчизняних товарів у країни ЄС знизився на 13,7%Знецінення євровалюти негативно відображається на позиціях вітчизняних експортерів. Так за даними Державної служби статистики експорт товарів у країни ЄС за перше півріччя 2012 року склав 8135,5 млн.дол. США, тоді як за аналогічний період 2011 року даний показник дорівнював 9423,7 млн.дол. США. При цьому на країни Європейського союзу припадає близько 25% від загального розміру експорту України.

Одними із лідерів падіння в географічному розрізі стали Греція та Італія, скорочення експорту в дані країни склало відповідно 43,3% і 34,3%. Одночасно одним з найбільш важливих торгівельних партнерів України у Європейському союзі залишається Польща, на яку припадає близько 4% від експорту товарів із України. Основними товарами, які експортуються до Польщі, є чорні метали, руди, шлак і зола, електричні машини. Оскільки Польща не входить в зону функціонування єдиної європейської валюти і менше зазнає негативного впливу від боргової кризи у ЄС, зниження експорту в дану країну склало 1,4%, що свідчить про наявність резервів розширення експорту в дану країну.

Детальніше
  • 0
Інноваційні проекти розвивають депресивні територіїВ останні роки все більшої актуальності набувають питання залучення позабюджетних коштів в економіку регіонів України. Одним із механізмів реалізації даного напрямку є отримання грантів під інноваційні та інвестиційні проекти. Уже є позитивний досвід у даному напрямку та конкретний результат.

Так, радник голови Луцької районної ради Олександр Колтунович (на фото) постійно проводить цілеспрямовану та ефективну роботу по залученню позабюджетних коштів в економіку Волинського регіону. Зокрема, у 2012 році виграно 4 гранти під інноваційні проекти в рамках реалізації Проекту ЄС та ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду», які направлені на впровадження новітніх технологій у сфері енергоефективності та енергозбереження загальною вартістю понад 400 тис. грн.
Детальніше
Зміст № 7 (309) липень 2012 рокуПОДІЇ
1
EVENTS

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES TIME


Олександр АМОША, Світлана ГРІНЕВСЬКА
СОЦІАЛЬНА ОРІЄНТАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: ПРОФОРМА ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?
4
Oleksandr AMOSHA, Svitlana GRINEVSKAYA
SOCIAL ORIENTATION OF ECONOMY: FORMALITY OR REALITY?

Игорь БЫСТРЯКОВ, Елена ОРЕХОВА, Александр ПЛЯКИН
СОВРЕМЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
8
Igor BYSTRYAKOV, Elena OREKHOVA, Aleksandr PLYAKIN
MODERN INFORMATIONAL SUPPORT OF REGIONAL MUNICIPAL EDUCATIONS’ DEVELOPMENT

Сергей ШКАРЛЕТ, Валерий ИЛЬЧУК, Валентина АНОПРИЕНКО
РАСШИРЕНИЕ КАТЕГОРИАЛЬНЫХ ПОНЯТИЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЫ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
13
Sergey SHKARLET, Valeriy ILCHUK, Valentina ANOPRIYENKO
EXTENSION OF THE RECREATIONAL AREAS’ CATEGORICAL IDEAS IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT’S PRIORITY SOCIAL SYSTEM

Микола МУРАШКО, Світлана НАЗАРКО
ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ СУБ’ЄКТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ
17
Mykola MURASHKO, Svitlana NAZARKO
INNOVATIVE FORMS OF INTERNATIONAL RELATIONS OF HIGHER SCHOOL’S SUBJECTS

АГРАРНИЙ СЕКТОР
AGRARIAN SECTOR


Дмитро КРИСАНОВ, Леся СТЕШЕНКО
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ Й ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: ОЦІНЮВАННЯ ТА МАКСИМІЗАЦІЯ
21
Dmytrо KRYSANOV, Lesya STESHENKO
EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF BUSINESS: EVALUATION AND MAXIMIZATION
Детальніше
Соціальна орієнтація економіки: проформа чи реальність?

СОЦІАЛЬНА ОРІЄНТАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: ПРОФОРМА ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?

SOCIAL ORIENTATION OF ECONOMY: FORMALITY OR REALITY?

Олександр АМОША
,
академік НАН України,
директор Інституту економіки промисловості Національної академії наук України, Донецьк

Oleksandr AMOSHA,
Academician of the NAS of Ukraine,
Director of the Institute of the Economy of Industry, National Academy of Sciences of Ukraine, Donetsk

Світлана ГРІНЕВСЬКА,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки промисловості Національної академії наук України, Донецьк

Svitlana GRINEVSKAYA,
PhD, Economics,
Institute of the Economy of Industry, National Academy of Sciences of Ukraine, Donetsk

Розкрито теоретичні та науково-методичні питання державного регулювання соціальної орієнтації економіки. Визначено, що сучасна бюджетна та соціальна політики передбачають жорстку економію коштів – структура видатків бюджету має укладатися в чітко визначені пріоритети соціально-економічного розвитку. Запропоновано напрями удосконалення державного регулювання соціальної орієнтації економіки.

The theoretical and scientifically methodical questions of government control of social orientation of economy are considered. Theoretical and scientifically methodical issues of regulation of balanced economic and social development in the conditions of restricted financial resources are regarded. The analysis of the tendencies of social development provision by budget is made. The recommendations to the formation of the social aspect of budget policy are worked out. Priorities of government budget policy and social policy are determined. Strategic directions of the social development in the aspect of budget financial support are proposed. Significant meaning of the questions of government regulation of social orientation of economy grows by means of regulation of social fees grows in the modern conditions of economic transformations.
Socially oriented economy in the present conditions of the development of Ukraine implies high level of redistribution of financial resources through budget, besides significant increase of budget expenses is unaccepted due to the following reasons: social duties of Ukraine are bigger than its possibilities; the absence of the sources of the budget deficiency financing disables the possibilities of the budget increase.
Детальніше
Современная информационная поддержка развития региональных муниципальных образований

СОВРЕМЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

MODERN INFORMATIONAL SUPPORT OF REGIONAL MUNICIPAL EDUCATIONS’ DEVELOPMENT

Игорь БЫСТРЯКОВ
,
доктор экономических наук,
государственное учреждение «Институт экономики природопользования и устойчивого развития НАН Украины», Киев, Украина

Igor BYSTRYAKOV,
PhD Economics,
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine

Елена ОРЕХОВА,
доктор экономических наук,
муниципальное бюджетное учреждение высшего профессионального образования (МБУ ВПО) «Волжский институт экономики, педагогики и права», Волжский, Россия

Elena OREKHOVA,
PhD Economics,
Municipal Budget Institution of Higher Professional Education «Volzhsky Institute of Economics, Pedagogy and Law», Volzhsky, Russia

Александр ПЛЯКИН,
доктор экономических наук,
Волжский гуманитарный институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования (ФГБОУ ВПО) «Волгоградский государственный университет», Волжский, Россия

Aleksandr PLYAKIN,
PhD Economics,
Volzhsky Humanitarian Institute (branch) of the Federal State Educational Institution of the Budget Higher Professional Education «Volgograd State University», Volzhsky, Russia

В статье с позиции эволюционно-генетического подхода обоснована система индикаторов конкурентоспособности, устойчивого и безопасного развития (КУБ-развития) муниципальных образований. Рассмотрена факторная структура исходных и относительных показателей, характеризующих итоговое состояние КУБ-развития муниципальных образований. Интерпретация показателей КУБ-развития выполнена в связи с представлениями об экономическом потенциале, экономической активности и качестве жизни населения муниципальных образований. Разработка и реализация программ обеспечения КУБ-развития в регионе требует создания региональных ГИС и активного использования ресурсов пространственных данных, характеризующих природно-ресурсный и социально-экономический потенциал каждого муниципального образования.

It is grounded the system of competitiveness’ indicators of stable and safe development (CSS-development) of municipal educations. It is examined the factorial structure of initial and relative indices, which characterize the final status of municipal educations’ CSS-development. It is implemented the interpretation of CSS-development’s indices because of conception of municipal educations’ economic potential and activity and population’s quality of life. The development and implementation of CSS-developments programs in region demands creation of regional geoinformation systems and active use of spatial data’s resources, which characterize natural and resource & social and economic potential of every municipal education.
Детальніше
Расширение категориальных понятий рекреационной сферы в системе социальных приоритетов экономического развития

РАСШИРЕНИЕ КАТЕГОРИАЛЬНЫХ ПОНЯТИЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЫ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

EXTENSION OF THE RECREATIONAL AREAS’ CATEGORICAL IDEAS IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT’S PRIORITY SOCIAL SYSTEM

Сергей ШКАРЛЕТ
,
доктор экономических наук, ректор,
Черниговский государственный технологический университет

Sergey SHKARLET,
PhD Economics, Rector,
Chernigov State Technological University

Валерий ИЛЬЧУК,
доктор экономических наук,
заведующий кафедрой финансов, Черниговский государственный технологический университет

Valeriy ILCHUK,
PhD Economics,
Head of the Chair of Finance, Chernigov State Technological University

Валентина АНОПРИЕНКО,
заместитель директора по научно-педагогической работе, Черниговский институт Межрегиональной академии управления персоналом

Valentina ANOPRIYENKO,
Deputy Director of Scientific and Pedagogical Work, Chernigov Institute of Interregional Academy of Personnel Management

Определено место рекреационной сферы в системе приоритетов социально-экономического развития страны. Подчеркнуты роль и значение рекреационной сферы как мощного резерва экономического роста регионов, показана ее значимость в развитии социальных стандартов качества жизни. Рассмотрена важность обогащения понятийного аппарата в развитии теории и практики научных исследований, при анализе и изучении экономических процессов и явлений в национальном хозяйстве. Раскрыта необходимость дальнейшего развития категориального инструментария научных исследований как условия накопления потенциала теоретико-методологических основ отраслевых наук.
Обосновано понятие «рекреационный продукт» как новая экономическая категория с освещением всех признаков категориальности, раскрыта ее сущность и определено место среди совокупности ключевых понятий, характеризующих рекреационную сферу. Выявлена значимость категории «рекреационный продукт» как совокупного результата технологий предоставления рекреационных и сопутствующих им услуг, направленных на удовлетворение потребностей широких слоев населения по восстановлению и сохранению здоровья.
Показано место рекреационного продукта как главной составляющей в коммерческой деятельности участников рынка рекреационных услуг, подчеркнута его общественная значимость и потребительские свойства, которые проявляются в конечном результате деятельности субъектов хозяйствования и обеспечивают его конкурентоспособность на отечественном и зарубежном рынках.

The place of recreation areas in the priorities of socio-economic development has been defined. The role and value of recreational areas as the provision of a powerful regional economic growth has been highlighted, its importance in the development of social standards of life quality is shown. The importance of enriching the conceptual development of the theory and practice of research, analysis and study of economic processes and phenomena in the national economy are considered. The need for further research tools categorical terms as accumulation potential theoretical and methodological foundations of industrial science is revealed.
The notion of «recreational product» as a new economic category with the lighting of all signs of a categorical is justified, its nature and the place of collection of key concepts that characterize the recreational sector is disclosed. The significant meaning of category of «recreational product» as the aggregate result of technology to provide recreational and associated services designed to meet the needs of the general public to restore and preserve health is considered.
The place of recreation as the main component of the product in commercial activities of market participants of recreational services is shown, its social significance and consumer characteristics, which appear in the final result of the activities of economic entities and ensure its competitiveness in domestic and foreign markets are revealed.
Детальніше
Інноваційні форми міжнародних зв’язків суб’єктів вищої школи

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ СУБ’ЄКТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ

INNOVATIVE FORMS OF INTERNATIONAL RELATIONS OF HIGHER SCHOOL’S SUBJECTS

Микола МУРАШКО
,
кандидат економічних наук,
директор Чернігівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом

Mykola MURASHKO,
PhD Economics,
Director of Chernihiv Institute of the Inter-Regional Academy of Personnel Management

Світлана НАЗАРКО,
кандидат економічних наук,
Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права ЗАТ МНТУ імені академіка Ю. Бугая

Svitlana NAZARKO,
PhD Economics,
Chernihiv Institute of Information Business and Law of the InternationalScientific and Technical University named after academician Yuriy Bugay

У статті проаналізовано основні інноваційні форми міжнародних зв’язків вищих навчальних закладів. Підкреслюється роль ринкових механізмів та конкуренції в стимулюванні інновацій. Виділено головні переваги міжнародних зв’язків для суб’єктів вищої школи та інноваційного розвитку країни.

The paper analyzes the main innovative forms of international relations in higher education. The role of market mechanisms and competition in promoting innovation is emphasized. It is highlighted the main benefits of international relations for the subjects of higher education and country’s innovative development.
Детальніше