Результативність й ефективність діяльності підприємств: оцінювання та максимізація

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ Й ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: ОЦІНЮВАННЯ ТА МАКСИМІЗАЦІЯ

EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF BUSINESS: EVALUATION AND MAXIMIZATION

Дмитро КРИСАНОВ
,
доктор економічних наук,
ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України», Київ

Dmytrо KRYSANOV,
PhD Economics,
Public Institution «Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS», Kyiv

Леся СТЕШЕНКО,
Національний університет харчових технологій, Київ

Lesya STESHENKO,
National University of Food Technologies, Kyiv

У статті проаналізовано наукові засади, методичні й практичні підходи до вимірювання різнопланової діяльності переробно-харчових підприємств, оцінювання її результативності й ефективності в різних економічних системах та з урахуванням рівня розвитку продуктивних сил. Особливу увагу зосереджено на проблемі досягнення запланованих результатів в умовах мінливого економічного середовища та з переходом на інноваційну модель розвитку. Розкрито засоби та інструменти інтеграції суб’єктів агропродовольчого ланцюга, запровадження яких сприятиме досягненню запланованих результатів та підвищенню ефективності діяльності підприємств.

The article analyzes the scientific principles, methodical and practical approaches to measuring different kinds of food-processing companies, assessing its effectiveness and efficiency in different economic systems and considering the level of productive forces. Particular attention is paid to the problem of achieving the planned results in a volatile economic environment and the transition to innovation model of development. Means and tools of integration of agro-industrial chain, the introduction of which will contribute to achieving the planned results and efficiency of enterprises are revealed.
Детальніше
Проблеми зростання харчової промисловості

ПРОБЛЕМИ ЗРОСТАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

PROBLEMS OF THE FOOD INDUSTRY’S DEVELOPMENT

Володимир ОЛЕФІР
,
кандидат економічних наук,
ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України», Київ

Volodymyr OLEFIR,
PhD Economics,
Public Institution «Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS», Kyiv

Розкрито сучасні проблеми вітчизняної харчової промисловості. Проаналізовано динаміку виробництва основних видів харчових продуктів і напоїв протягом 2007-2011 років. Виявлено основні причини стагнації харчової промисловості у 2008-2011 роках. Запропоновано ряд заходів щодо відновлення економічного зростання у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів.

The current problems of the domestic food industry are investigated. Dynamics of production of main types of foodstuff and drinks during 2007-2011 is analysed. The main reasons for stagnation of the food industry during 2008-2011 are defined. A number of actions concerning renewal of economic growth in production of foodstuff, drinks and tobacco products are offered.
Детальніше
Роль державного регулювання в забезпеченні продовольчої безпеки України: нормативно-законодавча складова

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧА СКЛАДОВА

ROLE OF GOVERNMENT REGULATION IN PROVIDING OF FOOD SECURITY IN UKRAINE: REGULATORY AND LEGISLATIVE BASE

Тетяна УМАНЕЦЬ
,
доктор економічних наук,
Одеський національний економічний університет

Tеtyana UMANETS’,
PhD Economics,
Odessa National Economic University

Ольга СИДОРЕНКО,
Одеський національний економічний університет

Ol’ga SYDORENKO,
Odessa National Economic University

Досліджено переваги та недоліки таких складових механізму державного регулювання економікою, як підтримка сільгоспвиробництва та регулювання експортно-імпортних операцій із сільгосппродукцією в забезпеченні продовольчої безпеки України. Вивчено й проаналізовано існуючу нормативно-правову базу та фактичне провадження регуляторних дій уряду. Подано рекомендації щодо необхідності якісного моніторингу запасів та необхідності забезпечення не лише фізичної, а й економічної доступності товарів.

It is analyzed the role of such mechanisms of state regulation of economy as support of agricultural production and regulation of exportimport operations of agricultural products to insure food security. It is investigated and analyzed the existing regulatory framework and the actual proceedings of regulatory actions of the state. It is offered recommendations for stock monitoring and necessity of insuring economical accessibility of food as well as physical.
Детальніше
Оподаткування фізичних осіб з високим рівнем доходів на засадах фіскального партнерства

ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ З ВИСОКИМ РІВНЕМ ДОХОДІВ НА ЗАСАДАХ ФІСКАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

TAXATION OF INDIVIDUALS WITH HIGH INCOMES BASED ON THE FISCAL PARTNERSHIP

Ганна КОТІНА
,
кандидат економічних наук,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ganna KOTINA,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Алла СЛАВКОВА,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Alla SLAVKOVA,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Марина СТЕПУРА,
кандидат економічних наук,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Maryna STEPURA,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Досліджено проблеми узгодження взаємовідносин між платниками податків і державою в процесі справляння особистого прибуткового податку та забезпечення прав і обов’язків платників. Систематизовано платників за рівнем доходу та фіскального значення. Обґрунтовано необхідність запровадження індивідуального підходу до обслуговування платників з високим рівнем доходів, визначено критерії їх відбору на основі світового досвіду оподаткування великих платників податків. Запропоновано структуру та принципи організації податкового супроводу платників з високим рівнем доходів у системі єдиного офісу обслуговування великих платників податків в Україні.

The problems of coordination of relationship between taxpayers and the state in the process of collecting personal income tax and promotion of taxpayers’ rights and obligations have been investigated. PIT payers in terms of revenue and fiscal value have been systematized. The necessity of introducing an individual approach to high-income taxpayers has been grounded. The criteria for their selection on the basis of international experience in taxing big taxpayers have been determined. The structure and principles of tax assistance of high-income taxpayers in the system of a single big taxpayer’s assistance service in Ukraine have been developed.
Детальніше
Банківські системи країн СНД: сучасний стан та наслідки фінансової кризи 2008 року

БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ КРАЇН СНД: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАСЛІДКИ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 2008 РОКУ

BANKING SYSTEMS OF THE CIS COUNTRIES: CURRENT CONDITION AND INFLUENCE OF THE FINANCIAL CRISIS OF 2008 YEAR

Богдана СТЕПАНЕНКО-ЛИПОВИК
,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ

Bogdana STEPANENKO-LYPOVYK,
Public Institution «Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS», Kyiv

Статтю присвячено аналізу показників розвитку банківських систем країн – членів Співдружності незалежних держав. Проаналізовано особливості їх функціонування на сучасному етапі та в період до початку світової фінансово-економічної кризи 2008 року. Здійснено порівняльний аналіз окремих показників розвитку банківських систем країн СНД. Визначено обсяги відтоку капіталу з країн співдружності через їх банківські системи в посткризовий період.

The article is devoted to the analysis of the banking systems’ performance of the Commonwealth of Independent States member countries. The characteristic of their activity at the present stage and in the period before the global financial crisis of 2008 year is given. The comparative analysis of individual indicators of banking systems development of CIS countries is presented. The amount of capital outflow through their banking systems in post-crisis period is determined.
Детальніше
Стратегічний аналіз системи формування ресурсного потенціалу банку в умовах конкурентного середовища

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКУ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

STRATEGIC ANALYSIS OF RESOURCE POTENTIAL’S FORMING SYSTEM OF BANK IN THE CONDITIONS OF COMPETITIVE ENVIRONMENT

Ірена БАРИЛЮК
,
кандидат економічних наук,
Львівський національний університет імені Івана Франка

Irena BARYLYUK,
PhD Economics,
Ivan Franko National University of Lviv

У статті теоретично обґрунтовано та адаптовано методику використання інструментарію стратегічного аналізу в процесі формування ресурсного потенціалу банків, яка передбачає розроблення збалансованої системи показників, що дозволить банкам підвищити ефективність формування та реалізації ресурсних стратегій в умовах динамічного розвитку зовнішнього середовища та зростання конкуренції на фінансових ринках.

In the article the methodology of using the tools of strategic analysis (based on the applying of the Balanced Scorecard) is theoretically grounded and adapted to the process of forming of resource potential of banks. The suggested approach will enable banks to improve the process of planning and implementation of the resource strategies in the conditions of dynamic development of environment and increasing competition in financial markets.
Детальніше
Становлення фінансової бази управління відходами в Україні

СТАНОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БАЗИ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ

ESTABLISHMENT OF FINANCIAL BASIS OF WASTE PRODUCTS’ MANAGEMENT IN UKRAINE

Володимир МІЩЕНКО
,
доктор економічних наук,
державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Volodymyr MISHCHENKO,
PhD Economics,
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Тетяна ОМЕЛЬЯНЕНКО,
провідний економіст,
державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Tеtyana OMELYANENKO,
Research assistant,
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Ураховуючи надбання європейського досвіду створення стійкого фінансового підгрунтя для послідовного вирішення проблеми відходів, розглянуто питання шляхів реформування екологічного податку в Україні. Підкреслюється масштабність посталих перед Україною завдань та необхідність адаптації до європейських стандартів у сфері поводження з відходами, зокрема до системи їх екологічного оподаткування, обліку та класифікації.

The issue of the stable financial basis creation for a consistent solution of waste problem in Ukraine, especially by environment tax reformation has been considered basing on the achievements of European experience. The magnitude of problems Ukraine is facing and the necessity of adaptation to European standards of waste management especially to the scheme of environment taxation, registration and classification has been emphasized.
Детальніше
Фіскальне регулювання лісокористування: пріоритети диференціації та диверсифікації

ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ: ПРІОРИТЕТИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЇ

FISCAL REGULATION OF FORESTRY: PRIORITIES OF DIFFERENTIATION AND DIVERSIFICATION

Анатолій КАРПУК
,
кандидат економічних наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування, Київ

Anatolіy KARPUK,
PhD Economics,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

У статті розкривається зміст системи фіскального регулювання лісокористування. Виявлено регіональні відмінності в обсягах надходжень збору за спеціальне використання лісових ресурсів до Державного бюджету України. З метою посилення рентної спрямованості стягнення плати за спеціальне лісокористування та стимулювання процесів лісовідновлення пропонується нормативно закріпити чотири основних складових системи фіскального регулювання лісокористування: плата за спеціальне лісокористування, штрафи за нераціональне лісокористування, плата за лісові трансакції, плата за право лісокористування.

The article exposes the contents of forestry’s fiscal adjustment. It is revealed regional differences in volume of the fee for special use of forest resources to the State Budget of Ukraine. In order to increase lending orientation fees for special forest regeneration processes and incentives it is proposed to consolidate four main components of the forest’s system fiscal control: use charges for special forest use, penalties for inefficient forest management, forest charges transactions, and fees for the right to use forest.
Детальніше
Трансформація природно-ресурсної сфери: передумови, проблеми та пріоритети

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОЇ СФЕРИ: ПЕРЕДУМОВИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ

TRANSFORMATION OF NATURAL AND RESOURCES SPHERE: PRECONDITIONS, PROBLEMS AND PRIORITIES

Сергій КУШНІР
,
Національний університет водного господарства і природокористування, Рівне

Sergiy KUSHNIR,
National University of Water Managementand Nature Resources Use, Rivne

У статті розглянуто структуру природно-ресурсної сфери як складної еколого-економічної системи. Виявлено інституціональні, фінансові та виробничо-технічні проблеми її розвитку в перехідний до ринку період. Обґрунтовано пріоритети ринкової трансформації природно-ресурсної сфери регіону. Розкрито зміст основних складових ринкової трансформації природно-ресурсної сфери регіону: реформування відносин власності щодо використання природних ресурсів, впровадження сучасних організаційно-правових форм підприємницької діяльності та удосконалення фінансово-економічного регулювання природокористування.

The article deals with the structure of the natural resource sector as a complex ecological-economic system. It is founded institutional, financial and technical problems of its development in the transition to market economy. It is grounded priorities of market transformation of natural resource areas in the region. The content the main components of market transformation of the natural resource sector of the region: the reform of property relations in the use of natural resources, modern organizational forms of business and improving of financial and economic regulation of natural resources.
Детальніше
Учетная политика предприятия: спорность исходной концепции

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ: СПОРНОСТЬ ИСХОДНОЙ КОНЦЕПЦИИ

ACCOUNTING POLICY OF ENTERPRISE: DIVISIVENESS OF THE ORIGINAL CONCEPT

Борис ВАЛУЕВ
,
доктор экономических наук,
Одесский институт финансов Украинского государственного университета финансов и международной торговли

Borys VALUYEV,
PhD Economics,
Odessa Institute of Finance of the Ukrainian State University of Finance and International Trade

Елена ДРОЗДОВА,
Одесский институт финансов Украинского государственного университета финансов и международной торговли

Olena DROZDOVA,
Odessa Institute of Finance of the Ukrainian State University of Finance and International Trade

Рассматриваются основные положения учетной политики предприятия, не имеющие в действительности политической направленности. Определены ее реальные направления, составляющие ее проблемный характер.

The main principles of accounting policy of enterprise without political orientation are reviewed. It is determined its real directions, consisting its problematic nature.
Детальніше