• 0
Можливі загрози використання газотранспортної системи України в умовах асоціації з ЄС
Вступивши до СОТ, підписавши угоду про асоціацію з ЄС і приєднавшись до Енергетичної Хартії, Україна, як би тим самим активно включилась в процеси світової глобалізації та інтеграції.
Детальніше
 • 0
Про принципи та практику фінансування наукових досліджень і розробок у сучасному світі: коментар до виступу В. Пинзеника
Нещодавно народний депутат України В. Пинзеник висловив свою думку щодо нового варіанту Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
Детальніше
 • 0
Освіта – важлива складова екологічно безпечного розвитку в контексті євроінтеграції
На межі ХХ-ХХІ століть людство усвідомило загрозу глобальних проблем сучасності. Важливе місце серед останніх посідають екологічні, породжені, перш за все, наростаючим розмахом господарської, виробничо-технологічної діяльності людини; хижацьким використанням природних ресурсів. Щоб виключити руйнівне використання останніх, як зазначає В.І. Вернадський, необхідно забезпечити новий стан цивілізації суспільства, коеволюцію природи і суспільства.
Детальніше
 • 0
Транскордонне співробітництво у сфері екологічного і соціального розвитку єврорегіонів
Серед найважливіших стратегічних пріоритетів державної політики України визначено курс на європейську інтеграцію. Важливим елементом Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є положення про створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ЗВТ). Важливим інструментом реалізації європейської інтеграції є системне транскордонне співробітництво, однією з найпоширеніших форм якого є діяльність євро регіонів.
Детальніше
 • 0
Стратегічні домінанти гарантування екологічної конкурентоспроможності регіонів України
Для нашої держави, яка має найдовші кордони серед європейських країн, важливо враховувати динамічний характер екологічних факторів, що впливають на рівень екологічної конкурентоспроможності території. Незначне використання передових інноваційних розробок у виробництві, незахищеність майнових та інтелектуальних прав власності, відтік висококваліфікованих кадрів є несприятливими факторами для високого рівня конкурентоспроможності України.
Детальніше
 • 68
Перспективи науково-технологічного розвитку України в контексті Угоди про асоціацію з ЄС
В сучасних умовах, особливо з огляду на євроінтеграційні процеси, у переліку найактуальніших проблем національної економіки продовжує залишатися низький технологічний рівень виробництва. Починаючи з 1991 року відбувалося стрімке зниження обсягів фінансування науково-технічної сфери. В свою чергу, фінансове забезпечення вітчизняної наукової сфери на такому низькому рівні обумовлює подальше посилення технологічного відставання української економіки від провідних економік світу. Проте, в деяких сегментах Україна й досі залишається конкурентоспроможною.
Детальніше
 • 0
Василь Голян: якою має бути плата за землю
Земельне питання вже не перший рік виступає об’єктом спекуляцій на найвищому представницькому та виконавчому рівнях влади. Нещодавня пролонгація мораторію на вільний оборот земель сільськогосподарського призначення тому свідчення, оскільки дане рішення підтримали лобісти інтересів найбільш потужних вертикально та горизонтально інтегрованих підприємницьких формувань, а для останніх продовження орендної кабали для власників паїв – найкоротший шлях для отримання надприбутків через присвоєння земельної ренти.
Детальніше
 • 0
Василь Голян: зерновий перегин – «бомба уповільненої дії» для економіки України
Твердження можновладців про те, що аграрний сектор став локомотивом розвитку національної економіки, є упередженим, оскільки збільшення валових обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та зростання експорту було забезпечено структурними зрушеннями, які в господарському та екологічному відношенні є надзвичайно деструктивними.
Детальніше
 • 17
Василь Голян: за окремими показниками економіка України скотилася до рівня 40-х років минулого століття
За остання двадцять п’ять років вищий політичний істеблішмент України та основні бізнес-групи застосували різноманітні поєднання важелів та інструментів впливу на окремі сектори національного господарства, що призвело до збільшення обсягів виробництва продукції у експортноорієнтованих галузях та згортання виробництва в цілому ряді структуроутворюючих сегментів економіки, що посилило сировинну орієнтацію відтворювальних пропорцій та виснажливі тенденції у сільськогосподарському виробництві.
Детальніше
 • 0
Василь Голян: десять кроків, які виведуть економіку України з кризи
Півтора року декларується необхідність проведення реформ. Професійні економісти розуміють, що навіть формально реформи відсутні, оскільки продовжується політика уряду Азарова. Тобто перевага надається використанню монетарних важелів макроекономічного регулювання, які в свою чергу зменшують платоспроможний попит населення і формують підґрунтя для подальшого скорочення ВВП.
Детальніше
 • 51
Голян: чому українцям продають дорогий газ і яка його справжня вартістьПриродний газ, котрий видобувається в Україні, є власністю громадян даної країни, тобто частина ренти має розподілятися на користь населення (формою перерозподілу частини ренти за видобуток природного газу є також його продаж населенню за собівартістю видобутку). Для корпоративних структур він має постачатися за цінами, які враховували б потребу газовидобувних підприємств в капітальних та поточних витратах.
Детальніше
 • 0
Чи може промисловість стати головним напрямком стратегічного розвитку України
Сучасний дискурс науково-експертної спільноти про стратегію виходу з глухої економічної кризи, у якій нині опинилася Україна, дав відповідь, яка полягає у нагальній необхідності проведення реіндустріалізації економіки. Шкода, але на високому політичному рівні усвідомлення цього ще не відбулося. Вочевидь тому у довгому переліку реформ, що згідно зі Стратегією сталого розвитку «Україна-2020» повинні повести країну до європейських стандартів життя та вивести її на провідні позиції у світі, про індустріальну реформу навіть не згадується.
Детальніше