Роль фінансового моніторингу для забезпечення фінансової безпеки України
РОЛЬ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ROLE OF FINANCIAL MONITORING TO ENSURE FINANCIAL SECURITY OF UKRAINE

Максим ВАСЮК
,
Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, Київ

Maksym VASIUK,
Academy of Financial Management of the Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv

У статті визначено роль фінансового моніторингу в Україні. Сформовано пропозиції щодо організації функціонування системи державного фінансового моніторингу як складової фінансової безпеки України. Систематизовано етапи розвитку фінансового моніторингу в Україні. Розроблено алгоритм основних процесів взаємодії банківських установ, державних та судових органів з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

The role of financial monitoring in Ukraine is defined in the article. It is suggested how to manage operation of the system of state financial monitoring as a component of Ukrainian financial security. The stages of financial monitoring development in Ukraine are systematized. The algorithm of main processes of interaction between banking institutions, state and judicial authorities regarding antimoney laundering, terrorist and spread of mass-destruction weapons financing.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали