Виноградарство та виноробство України. Сучасний стан, проблеми, тенденції розвитку
ВИНОГРАДАРСТВО ТА ВИНОРОБСТВО УКРАЇНИ. СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

VINEGROWING AND VINICULTURE OF UKRAINE. CURRENT STATE, PROBLEMS, DEVELOPMENT TENDENCIES

Володимир ОСИПОВ
,
доктор економічних наук,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Volodymyr OSYPOV,
Doctor of Economics,
Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, NAS of Ukraine, Odessa

Лариса ОСИПОВА,
доктор технічних наук,
Одеська національна академія харчових технологій

Larysa OSYPOVA,
Doctor of Technical Sciences,
Odessa National Academy of Food Technologies

Наведено аналіз стану розвитку виноградарства та виноробства у світі. Зроблено висновок про необхідність вдосконалення й розвитку цих галузей в Україні. Наявність об’єктивних передумов для розвитку диктують необхідність збільшення обсягів виробництва та покращення якості вітчизняних вин, оптимізації структури споживання алкогольних напоїв, розробки та впровадження конкурентоспроможних інноваційних технологій, інтеграції у світовий ринок вина, переробки вторинних продуктів виноробства на базі кластерів.

It is analysed the development state of global vinegrowing and viniculture. The authors arrived at a conclusion that these fields are to be improved in Ukraine. The existence of objective preconditions for development stipulates the necessity to increase production volumes, improve the quality of national wines, optimize the structure of alcohol drinking, develop and implement competitive innovative technologies, integrate the wine into global market and recycle secondary output of wine making on the basis of clusters.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали