Моніторинг діяльності фіскальних органів у сфері роз’яснення митного законодавства та мінімізації митних ризиків
МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ ФІСКАЛЬНИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ РОЗ’ЯСНЕННЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА МІНІМІЗАЦІЇ МИТНИХ РИЗИКІВ

MONITORING OF FISCAL REVENUE AUTHORITIES IN THE FIELD OF CUSTOMS LEGISLATION CLARIFICATION AND CUSTOMS RISK MINIMIZATION

Федір ТКАЧИК
,
кандидат економічних наук,
Тернопільський національний економічний університет

Fedir TKACHYK,
PhD in Economics,
Ternopil’ National Economic University

Катерина КРИСОВАТА,
кандидат економічних наук,
Тернопільський національний економічний університет

Kateryna KRYSOVATA,
PhD in Economics,
Ternopil National Economic University

У статті висвітлено роль митного консультування в діяльності фіскальних органів, а також сучасну специфіку управління митними ризиками. Проведено моніторинг роз’яснювальної роботи з питань реалізації митної та податкової політики задля втілення превентивних ініціатив щодо мінімізації митних ризиків і документальних перевірок. Запропоновано стратегічні пріоритети розвитку консультаційної діяльності митних органів у контексті мінімізації митних правопорушень.

The article shows the role of customs consulting in the activities of fiscal authorities and highlights the modern specifics of customs risks management. The monitoring of explanatory work on realization of customs and tax policy for the implementation of preventive initiatives to minimize the customs risks and documentary inspection was conducted. The strategic development priorities of consultancy activities of customs bodies in terms of minimizing customs offenses were proposed.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали