Стимулювання виробництва та міжрегіональне вирівнювання через спеціальні економічні зони: досвід польщі в контексті євроінтеграційного курсу України
СТИМУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИРІВНЮВАННЯ ЧЕРЕЗ СПЕЦІАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО КУРСУ УКРАЇНИ

STIMULATION OF PRODUCTION AND INTERREGIONAL ALIGNMENT BY MEANS OF SPECIAL ECONOMIC ZONES: EXPERIENCE OF POLAND IN A CONTEXT OF A EUROINTEGRATION COURSE OF UKRAINE

Юрій КІНДЗЕРСЬКИЙ
,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Yuriy KINDZERSKYI,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Висвітлюються особливості інституційного забезпечення та результати діяльності спеціальних економічних зон в Польщі. Вивчаються можливості використання польського досвіду у відновленні діяльності СЕЗ в Україні у контексті її курсу на євроінтеграцію та децентралізацію державного управління. Акцентується увага на активній ролі держави та системі преференцій для підприємців у розбудові СЕЗ в Польщі з точки зору формування прогресивної структури виробництва та забезпечення випереджаючого розвитку відсталих регіонів.

Features of institutional support and results of functioning of special economic zones in Poland are R. The possibilities of using Polish experience in restoration of SEZ activity in Ukraine in a context of its course towards European integration and government decentralisation are studied. The attention is paid to active role of the state and system of privileges for businessmen in development of SEZ in Poland from the point of view of forming of progressive structure of production and advancing development of backward regions.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали