Зміст № 7 (345) липень 2015 року
ІНТЕРВ’Ю
INTERVIEW


Академік Михайло ХВЕСИК
УСПІШНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ МОЖЛИВА НА ОСНОВІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Academician Mykhaylo KHVESYK
SUCCESSFUL MODERNIZATION OF HYDROECONOMIC COMPLEX IS POSSIBLE BASED ON DIVERSIFICATION OF INVESTMENT PROVIDING SOURCES

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА
FISCAL POLICY


Андрій ЗАБЛОВСЬКИЙ, Сергій ПЕТРУХА, Наталія НАЗУКОВА
ЄДИНА КОМПЛЕКСНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ НА 2015–2020 РОКИ: ОЦІНКА ДОРОГОВКАЗІВ ПОДАТКОВОГО РЕФОРМУВАННЯ
6
Andriy ZABLOVSKIY, Serhiy PETRUKHA, Nataliya NAZUKOVA
CONCERTED AND COMPREHENSIVE STRATEGY FOR AGRICULTURE AND RURAL TERRITORIES DEVELOPMENT FOR 2015 – 2020: TAX REFORM POINTERS’ EVALUATION

Аліна КУЛАЙ
ДОСВІД ЄС ІЗ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ Й МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
13
Alina KULAI
EU EXPERIENCE IN CONSOLIDATION OF DIRECT TAXATION AND THE POSSIBILITIES OF ITS USE IN UKRAINE

Андрій КРИСОВАТИЙ, Андрій ВОЙЦЕЩУК, Інна ГУЦУЛ
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВЕКТОРІВ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ МИТНО-ПОДАТКОВОЇ СФЕРИ
19
Andriy KRYSOVATYI, Andriy VOITSESCHUK, Inna GUTSUL
DIVERSIFICATION OF VECTORS FOR SPECIALISTS’ TRAINING FOR CUSTOMS AND TAX FIELD

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
NATURE MANAGEMENT


Орест ФУРДИЧКО, Ольга ГРИНИК
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ЗЕМЛЯХ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ
23
Orest FURDYCHKO, Ol’ha HRYNYK
SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS OF FARM MANAGEMENT ON RADIOACTIVELY CONTAMINATED LANDS OF KYIV POLISSYA

Дмитро ВОЙЧАК
СЕГМЕНТНО–СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ В ІНФРАСТРУКТУРІ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ
27
Dmytro VOICHAK
SEGMENTAL AND STRUCTURAL SHIFTS IN THE INFRASTRUCTURE OF AGRICULTURAL MARKET OF UKRAINE

Ольга ФАЙЧУК, Олександр ФАЙЧУК, Вікторія ВОЙЦЕХІВСЬКА
ЕФЕКТИВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОГРАМ
31
Ol’ha FAYCHUK, Oleksandr FAYCHUK, Victoriya VOITSEKHIVS’KA
EFFECTIVE FINANCING OF STATE TARGETED ECOLOGICAL PROGRAMS

РИНОК ЗЕМЛІ
THE LAND MARKET


Михайло СТУПЕНЬ, Галина ДУДИЧ
ОРЕНДА ЯК ФОРМА КОНСОЛІДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ
34
Mykhaylo STUPEN’, Halyna DUDYCH
LEASE AS A FORM OF LAND CONSOLIDATION РОЗВИТОК РЕГІОНІВ DEVELOPMENT OF THE REGION

Ольга РОМАНИШИН
ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ М’ЯСА В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
38
Ol’ha ROMANYSHYN
FORMATION OF REGIONAL MEAT MARKET IN TERNOPOL REGION


Друкувати