Соціально-економічні умови ведення сільського господарства на радіоактивно забруднених землях Київського Полісся
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ЗЕМЛЯХ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ

SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS OF FARM MANAGEMENT ON RADIOACTIVELY CONTAMINATED LANDS OF KYIV POLISSYA

Орест ФУРДИЧКО,

доктор економічних наук, академік НААН України,
Інститут агроекології і природокористування НААН України, Київ

Orest FURDYCHKO,
Doctor of Economics, Academician of NAAS of Ukraine,
Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS of Ukraine, Kyiv

Ольга ГРИНИК,
Інститут агроекології і природокористування НААН України, Київ

Ol’ha HRYNYK,
Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS of Ukraine, Kyiv

Проведено аналітичний огляд сучасного стану соціально-економічних та екологічних чинників, які визначають особливості ведення сільського господарства на радіоактивно забруднених землях Київського Полісся. Показано динаміку природного приросту населення Київського Полісся та зайнятості в сільськогосподарському виробництві. Доведено залежність рівня рентабельності сільськогосподарських підприємств регіону від рівня поверхневого забруднення ґрунту 137Cs. Розкрито головні чинники відновлення та розвитку сільськогосподарського виробництва на території Київського Полісся, а також наведено основні шляхи гарантування продовольчої безпеки регіону. Окреслено основні методологічні орієнтири розвитку сільського господарства Київського Полісся.

An analytical review of the current state of socioeconomic and environmental factors which determine the agriculture characteristics on Kyiv Polissya radioactively contaminated lands was conducted. The dynamics of Kyiv Polissya natural population growth and employment in agriculture was shown. The correlation between the profitability level of agricultural enterprises in the region and the level of 137Cs soil surface contamination was proved. It is revealed the main factors of agricultural production restoration and development in Kyiv Polissya. The basic ways to guarantee the food security in the region were shown. It is outlined the basic methodological guidance of Kyiv Polissya agriculture development.

Повний текст статті


Друкувати