Організаційно-інституціональне забезпечення територіального планування землекористування сільських територій
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

ORGANIZATIONAL AND INSTITUTIONAL PROVIDING OF TERRITORIAL PLANNING OF RURAL TERRITORIES’ LAND MANAGEMENT

Ольга ДОРОШ,

доктор економічних наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Ol’ha DOROSH,
Doctor of Economics,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Доведено, що інститути земельних відносин є недостатньо сформованими, особливо на місцевому, локальному та господарському рівнях. Обґрунтовано необхідність у плануванні розвитку сільських територій на основі територіального планування землекористування, в якому чільне місце посідає просторове планування. Запропоновано методологічний підхід формування організаційно-інституціонального середовища територіального планування землекористування на місцевому, локальному та господарському рівнях.

It is proved that the institutes of land relations are not fully-formed, particularly, at the local, regional and economic levels. The necessity of rural territories development planning based on territorial planning of land management, where the spatial planning is leading, is substantiated. The methodological approach to formation the organizational and institutional environment of territorial planning of land management at local, regional and economic levels is suggested.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали