Фінансове забезпечення освітньої галузі України: існуючі проблеми та перспективи їх вирішення
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: ІСНУЮЧІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

FINANCIAL SUPPORT FOR THE EDUCATIONAL SECTOR OF UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS OF THEIR SOLUTION

Тетяна БОГОЛІБ,

Доктор економічних наук, заслужений працівник освіти України,
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»

Tetyana BOHOLIB,
Doctor of Economics, Honored worker of education of Ukraine,
SHEE “Pereyaslav-Khmelnytskiy SPU named after Grygoriy Skovoroda”

У статті досліджено сучасний стан фінансового забезпечення освітньої галузі України; проаналізовано нормативно-правову базу, обсяги фінансових ресурсів, які держава витрачає для розвитку освіти, обґрунтовано значення освітньої субвенції; показано роль освіти у забезпеченні постіндустріального розвитку України; доведено, що людство вимушено все більшу частину національного продукту вкладати в підвищення рівня освіти, оновлення людського капіталу; у постіндустріальному суспільстві не речі, не рухоме та нерухоме майно, не природні багатства, в тому числі енергетичні ресурси, становлять головні багатства країни, а система освіти, яка готує людей, що виробляють знання, інформацію та інноваційні технології, й забезпечують успішний економічний розвиток країн. Визначено існуючі проблеми фінансового забезпечення розвитку освітньої галузі та перспективи їх вирішення.
Основним джерелом фінансування освітньої галузі є бюджетні кошти. Додатковими джерелами є плата за надання освітніх послуг; доходи від реалізації продукції виробничих майстерень, підприємств, цехів, господарств, надання приміщень в оренду, дотації з місцевих бюджетів, гранти, добровільні внески громадян, освітня субвенція. В останні роки фінансуються лише захищені статті, фінансові ресурси на розвиток освітньої галузі не виділяються.
Запропоновано напрями вирішення проблем фінансового забезпечення освітньої галузі, а саме: збільшення рівня фінансового забезпечення шляхом оптимізації мережі освітніх установ та організацій; подальший розвиток освітнього фандрайзингу; оптимізація та ефективність видатків Державного бюджету України та збільшення видатків на соціальну сферу; прозорість державних закупівель; виведення економіки з тіні; капіталізація вищої освіти й університетської науки; перехід на проектне та програмно-цільове фінансування; запровадження в освітній галузі державно-приватного партнерства.

In the article the current state of financial providing of the Ukrainian educational field is studied; the rules and regulations and the amounts of funding the state spends to develop education are analyzed; the importance of educational subvention is proven; the role of education in ensuring post-industrial development of Ukraine is shown; it is proved that the humankind is to invest increasingly greater part of the national output in the educational level upgrading, in renovation of human capital assets; in the industrial society not the things, movable property or real estate, not the natural wealth including power resources are the main country’s wealth, but the educational system that teaches people who produce knowledge, information and innovative technologies and ensure successful economic development of the countries. The existing problems of financial providing to ensure development of the educational field and the prospects of their solution are defined.
The main source for financing the educational field is budget funds. The additional sources are the tuition fee; revenues from manufactory, enterprises, workshops, economies sales, rent, giveaways from local budgets, grants, voluntary donations and educational subvention. Only the protected items have been financed recently, whereas the educational field development has not been financed.
The ways of solution of the problems of financial providing of the educational field are suggested. They are as follows: increase of the level of financial providing by means of optimization of the network of educational establishments and organizations; further development of educational fund-raising; optimization and the efficiency of the spendings of the State Budget of Ukraine and wider social responsibilities; transparency of the state procurements; economy’s unshadowing; capitalization of the higher education and academic research; transition to project and result-oriented financing; implementation of public-private partnership in the educational field.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали