Методологічні підходи до оцінки рівня фінансіалізації регіональних господарських систем
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСІАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE LEVEL OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS’ FINANCIALIZATION

Микола БУТКО,

доктор економічних наук,
Чернігівський національний технологічний університет

Mykola BUTKO,
Doctor of Economics,
Chernihiv National Technological University

Ольга ТРЕЙТЯК,
аспірант,
Чернігівський національний технологічний університет

Ol’ha TREYTYAK,
Post-graduate student,
Chernihiv National Technological University

У статті розглядаються методологічні підходи до оцінки розвитку масштабів впливу фінансіалізації загальноекономічного та специфічного характер. Надано їм характеристику, обґрунтовано та апробовано авторську методику визначення рівня впливу фінансіалізації на сталий розвиток регіону. Розглянуто динаміку розвитку фінансового сектору на деякі європейські країни: Чехію, Угорщину та Польщу.

The article considers methodological approaches to the assessment of the extent of the impact of financialization of general and specific character. They are characterized, validated, and the author methods of determining the level of financialization impact on sustainable development of the region is tested. The dynamics of the financial sector is taken into consideration in the following European countries: the Czech Republic, Hungary and Poland.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали