Віртуальна вода: можливості використання для України
Проблема дефіциту водних ресурсів на сучасному етапі є надзвичайно гострою. Зростаючий брак питної води пов’язаний як з результатами зміни клімату, так і діяльністю людини, що призводить до скорочення наявних водних ресурсів через забруднення і деградацію прісноводних екосистем, а також з неконтрольованою урбанізацією і змінами в землекористуванні. В таких умовах основні природні сховища прісної води зазнають значного впливу зі сторони людини.

Крім того, як свідчать результати аналізу, за масштабами і темпами зростання сучасне використання водних ресурсів перевершує всі найбільш інтенсивні процеси освоєння природного потенціалу. Одним з інструментів впливу і поліпшення ситуації є концепція віртуальної води, яка набула особливого поширення протягом останніх років. Віртуальна вода передбачає врахування обсягів водних ресурсів, витрачених на виробництво продукції і концентрованих у межах експортованих та імпортованих товарів між країнами (Allan J.A., Hoekstra A.Y.). За умови переміщення продукції в рамках зовнішньої торгівлі відбувається й міграція водних ресурсів, що, у свою чергу, призводить до значного міжнародного перерозподілу водного потенціалу. З поняттям віртуальної тісно пов’язується поняття водного сліду.

На думку експертів сайту водного сліду (www.waterfootprint.org), торгівля віртуальною водою може потенційно скоротити водоспоживання як на рівні країни, так і глобальному. Стосовно останнього, то водна економія шляхом торгівлі можлива у випадку, коли сільське господарство країни-експортера менш водоємне, ніж у країни-імпортера. Одночасно слід зважати і на протилежний погляд, згідно з яким критиці піддається загальний підхід до віртуальної води.

Крім скорочення водоспоживання і поліпшення балансу водних ресурсів держави, використання та можливості врахування потоків віртуальної води формують сприятливий вплив для фінансових ринків. По-перше, шляхом економії водних ресурсів акумулюється вагомий фінансовий резерв для держави (з можливістю активації інноваційного інструментарію) і, по-друге, на основі використання інструментів віртуальної води є можливості до трансформації та модернізації секторів економіки.

Якими величинами віртуальної води можна оперувати в масштабі України? Згідно з розрахунками експертів Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», загальний показник експорту для України дорівнював 19,5 млрд м3, який оцінюється на рівні 8,5 млрд грн за внутрішніми цінами і 11,5 млрд дол США – за світовими (табл.).

Таблиця

Експорт-імпорт віртуальної води в Україні та її базові вартісні характеристики за станом на 01.01.2013 р.

Віртуальна вода: можливості використання для України

Показник експорту є значним і свідчить про вагомий потенціал формування віртуальної води в межах України. Якщо порівняти його з іншими показники сфери водокористування, то можливо побачити, що він у значній кількості випадків їх перевищує. Зокрема, це стосується обсягу забору і використання води протягом останніх років. За умови зростаючого дефіциту води такі обсяги «вимивання» водних ресурсів за межі держави не сприяють формуванню сприятливих тенденцій для водного балансу.

У галузевому розрізі такі показники формуються як наслідок експортної активності АПК (близько 81,5% від загальнодержавного значення за обсягами в м3 і внутрішніми цінами). Промисловість займає другорядні позиції. Це пояснюється тим, що найбільші об’єми віртуальної води концентруються саме в аграрній продукції (наприклад, експортованих зернових культурах).

Відносно імпортних характеристик, то величини віртуальної води не є такими вагомими і обмежуються показником 1,84 млрд м3, який оцінюється на рівні 5,5 млрд грн за внутрішніми цінами і 1,78 млрд дол США – за світовими. Галузева ситуація щодо імпорту протилежна. Наявне переважання промисловості, яка займає 93,5% від загальнодержавного значення за обсягами в м3 і внутрішніми цінами. Не зважаючи на високий вміст віртуальної води у продукції АПК, агропромислова продукція у загальному імпорті не займає вагомої питомої ваги.

У регіональному вимірі максимальні величини експорту та імпорту віртуальної води тяжіють до столиці та регіонів південного сходу (рис.).

Які можливі шляхи використання показників віртуальної води?

Якщо ми говоримо про використання, то основна увага зосереджується на показниках експорту (обсяги, що формуються в межах України). Показники є вагомі та можуть здійснювати значний вплив на індикатори розвитку економіки в цілому. Якщо припустити, що певна частина експорту буде локалізована в межах України, то акумулюється вагомий фінансовий резерв для держави (особливо в цінах світових). На основі цієї вартості можливе запровадження новітніх інструментів регулювання, до числа яких відносяться сек’юритизація водних активів, пільгове кредитування бізнес-проектів для водного сектору тощо. Перспективним є формування і використання транскордонних інструментів компенсації за потоки віртуальної води.
Віртуальна вода: можливості використання для України
Рис. Регіональний розріз експорту та імпорту віртуальної води


Локалізація вартості віртуальної води в межах України можлива за рахунок трансформації та модернізації секторів економіки, яка передбачає трансформацію структури зовнішньоекономічних операцій та зміни у виробничих процесах. На сьогоднішній час склалася ситуація, коли в експорті переважає сировинна спрямованість і з України експортуються товари з низькою доданою вартістю. Саме в цих товарах концентруються значні обсяги віртуальної води, що витрачені на їх продукування. Поступова орієнтація на товари більш вищих ступенів готовності дасть змогу зменшити показники експорту віртуальної води з України.

Зокрема, можливо запровадити певні зовнішньоекономічні квоти на експорт певних груп товарів. Якщо товар належить до групи тих, що максимальним чином концентрують віртуальну воду, то квота для держави або регіону буде меншою, а для товару з незначними обсягами віртуальної води – більшою.

По-друге, зміни у виробничих процесах (насамперед, для промисловості). Якщо торкнутися галузевих особливостей, то високі значення віртуальної води припадають на металургійне виробництво. Якщо запровадити водоощадні технології та сучасні системи повторного використання водних ресурсів, то це дасть змогу суттєвої економії ресурсу. Це дасть змогу виробляти продукцію з меншими показниками віртуальної води як для внутрішнього споживання, так і на експорт.


Людмила Левковська,
доктор економічних наук

Анатолій Сундук,
доктор економічних наук

Державна установа «Інститут економіки природокористування
та сталого розвитку Національної академії наук України»


Друкувати
Найбільш популярні матеріали