Сектор ІКТ України як об’єкт стратегічного планування
СЕКТОР ІКТ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

UKRAINE IT SECTOR AS STRATEGY PLANNING OBJECT

Анна СОЛДАТКІНА,

Одеська національна академія зв'язку ім. О.Попова

Anna SOLDATKINA,
Odessa National Academy of Telecommunications named after O.Popov

Статтю присвячено дослідженню особливостей сектора ІКТ як об’єкта стратегічного планування, які повинні бути враховані при розробці стратегії розвитку сектора ІКТ України. Розглянуто категорію «стратегічне планування», запропоновано визначення поняття «стратегічне планування сектора економіки». Досліджено економічні характеристики та особливості сектора ІКТ, що включають: зміну змісту й характеру праці, використання інформації в якості п’ятого фактора виробництва, підвищення частки наукоємності виробництва та зниження органічної будови капіталу. Введено визначення інформаційної ренти. Здійснено розрахунок величин інформаційної ренти, показників наукоємності та органічної будови капіталу для восьми розвинених країн за період 2000-2011 років. Надано рекомендації щодо формування стратегії розвитку сектора ІКТ України та визначено завдання подальших досліджень.

This article is dedicated to analysis and research of IT sector as strategy planning object factors which have to be considered in Ukraine IT sector development strategy. This work includes following items and themes: strategy planning «category review; «Economic sector strategy planning» definition proposed; Economic characteristics and factors of IT sector analyzed: labour nature and labour manner changes, information usage as fifth factor of manufacture, R & D capacity increase and organic composition of capital decrease trends; information rent definition propose; information rent, product development cost indexes and capital organic composition calculation done for 8 MEDC (more economic developed countries) for 2010-2011 period; recommendations for Ukraine IT sector development plan and further researches define.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали