Роль земельної реформи в економічних перетвореннях
РОЛЬ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕННЯХ

ROLE OF THE LAND REFORM IN ECONOMIC TRANSFORMATIONS

Мирослав БОГІРА,

кандидат економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Myroslav BOHIRA,
Ph.D. in Economics,
L’viv National Agrarian University

Розглядається вплив земельної реформи в Україні на природне середовище, результати сільськогосподарського виробництва та якісний рівень життя працівників села. Вказується на окремі недопрацювання в підготовці та проведенні земельної реформи в Україні, на невизначеність кінцевої мети земельної реформи та упущення в управлінні процесами реформування земельних відносин органами влади. Запропоновано шляхи організації раціонального використання й охорони земель сільськогосподарського призначення та поліпшення соціальних умов селян у ринкових умовах.

The influence of the land reform in Ukraine upon environment, the results of agrarian production and the high-quality standards of living are analyzed. The attention is drawn to the certain shortcomings in preparation and implementation of the land reform in Ukraine, to the indetermination of the land reform’s ultimate end and to the authorities’ derelictions of land relations reforming processes. The ways to organize the rational usage and protection of agricultural lands and improvement of peasants’ social conditions in terms of the market conditions are suggested.

Повний текст статті






Друкувати
Найбільш популярні матеріали