Нова «зборка» активів на території регіону як механізм його капіталізації
НОВА «ЗБОРКА» АКТИВІВ НА ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНУ ЯК МЕХАНІЗМ ЙОГО КАПІТАЛІЗАЦІЇ

NEW “COLLECTION” OF ASSETS ON THE REGION’S TERRITORY AS A MECHANISM OF ITS CAPITALIZATION

Наталія КУХАРСЬКА,

доктор економічних наук,
Одеський національний економічний університет

Nataliya KUKHARSKA,
Doctor of Economics,
Odessa National Economic University

Проаналізовано найбільш системні проблеми, які постають перед розробниками регіональних інноваційних програм. Доведено, що базою для третього стратегічного напрямку – нової «зборки» активів на території регіону як механізму його капіталізації – має стати інноваційна економіка, інструментами якої є регіональні виробничі кластери, вільні економічні зони, регіональні інноваційні системи, технопарки, що відіграють роль перехідних майданчиків та «вікон» у міжрегіональний і глобальний ринок і виступають в якості «локомотивів» і «точок зростання» відносно іншої території регіону.

The most system-defined issues the regional innovative programs’ authors face have been analysed. It has been proven that the innovative economy with production clusters, free economic zones, regional innovative systems, techno parks that serve as an intermediaries and “windows” into the interregional and global market and play the role of “engine rooms” and “growing point” compared with the rest of the region’s territory is to be the basis for the third strategic direction: new “collection” of assets on the territory of the regions as a mechanism of its capitalisation.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали