Ранжирування мотиваторів та демотиваторів мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами

РАНЖИРУВАННЯ МОТИВАТОРІВ ТА ДЕМОТИВАТОРІВ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ

RANGING OF MOTIVATORS AND DEMOTIVATES OF MOTIVATIONAL MECHANISM OF STRATEGIC TRADING NETWORKS MANAGEMENT

Олена БЄЛОВА
,
Київський національний торговельно-економічний університет

Olena BELOVA,
Kyiv National University of Trade and Economics

У статті визначено сутність мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами, в якому наголошується на ролі мотивування кадрового потенціалу торговельних мереж. Аналізуються основні мотиватори та демотиватори працівників торговельних мереж, оцінюється сила їх впливу на працівників у процесі стратегічного управління.

The article defines the essence of motivation mechanism of strategic trading networks management, which emphasizes the role of human resources motivation in trading networks. The main motivators and demotivates of employees of trade networks are analyzed and it is estimated the force of their influence on workers in the process of strategic management.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали