Управління підприємствами залізничного транспорту на основі збалансованої системи
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ

RAILWAY TRANSPORT ENTERPRISES MANAGEMENT BASED ON THE BALANCED SYSTEM

Ірина НАУМЕНКО,

кандидат економічних наук,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Iryna NAUMENKO,
Ph.D. in Economics,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Статтю присвячено узагальненню й подальшому розвитку теоретичних засад управління вагонобудівними та вагоноремонтними підприємствами залізничного транспорту на підставі моделювання й розроблення інформаційних технологій із використанням збалансованої системи показників.
В основу теоретичних і прикладних розробок покладено дослідження застосування збалансованої системи показників на вагонобудівних і вагоноремонтних підприємствах, а також процес аналізу ЗСП, що містить опис загальних процедур її створення. Сформульовано концептуальні положення управління цими підприємствами залізничного транспорту на базі ЗСП, реалізація яких спрямована на здійснення технології підтримки вимірювання, оцінювання й контролю на рівні оперативного та стратегічного управління підприємством.
Запропоновано інформаційно-аналітичну систему оперативного управління виробництвом на основі OLTP і стратегічного управління підприємством із застосуванням OLAP.

The article is devoted to generalization and further development of theoretical bases of Carriage and Wagon railway undertakings on the basis of modelling and development of information technology, using a balanced scorecard.
The basis of the theoretical and applied development work entrusted trial of Balanced Scorecard in Carriage and car-repair enterprises, and the LSS process analysis that includes a description of the general procedures of its creation. Conceptual management of these provisions of rail transport at the GSP, the implementation of which is aimed at supporting the implementation of technology measurement, evaluation and control at the operational and strategic management. The method of sales volume forecasting of carriage-building and car-repair enterprises was developed using a polynomial trend and seasonality factor.
An information system operations management based OLTP and strategic management using OLAP.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали