Використання системи інтерактивних маркетингових комунікацій для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародному ринку
ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ІНТЕРАКТИВНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

USAGE OF THE SYSTEM OF INTERACTIVE MARKETING COMMUNICATIONS TO ENSURE THE COMPETITIVENESS OF DOMESTIC ENTERPRISES AT AN INTERNATIONAL MARKET

Олександра МЕЛЬНИК,

кандидат економічних наук,
Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів

Oleksandra MEL’NYK,
Ph.D. in Economics,
Hetman Petro Sahaidachny National Army Academy, L’viv

Анна РАДЬКО,
аспірант,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Anna RAD’KO,
Post-graduate student,
National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

Для виходу на європейський ринок необхідна адекватна система просування продукції. У сучасних умовах побудови постіндустріального суспільства вирішальною є роль Інтернет-маркетингу. У практичній діяльності вітчизняних підприємств використання системи інтерактивних маркетингових комунікацій не відповідає вимогам міжнародного ринку.
У статті проаналізовано певні параметри ряду сайтів агрохолдингів України. Здійснено експертну оцінку можливості залучення покупця залежно від рівня сайту. На цій основі досліджено вплив рівня використання системи інтерактивних маркетингових комунікацій на привабливість підприємства. Запропонований підхід є засобом практичної діагностики рівня використання системи інтерактивних маркетингових комунікацій та засобом виявлення резервів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародному ринку.

Entering the European market requires an adequate system of products promotion. Under modern conditions of establishment of post-industrial society, the role of online marketing is crucial. The use of interactive marketing communications by domestic companies does not meet the requirements of the international market.
The article analyses the certain parameters of a number of sites of Ukrainian agro-holdings. The expert assessment of the possibility of attracting a buyer depending on the site level has been conducted. On this basis the impact of the level of using interactive marketing communications on the attractiveness of the company has been investigated. The suggested approach is a tool of practical diagnostic of the level of using interactive marketing communications and a tool of identification of reserves to improve the competitiveness of domestic enterprises at the international market.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали