Інтелектуалізація, соціальна відповідальність та обліково-аналітичний вимір нематеріальних активів
ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ, СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ ВИМІР НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

INTELLECTUALIZATION, SOCIAL RESPONSIBILITY, ACCOUNTING AND ANALYTICAL MEASUREMENT OF INTANGIBLE ASSETS

В’ячеслав ДИБА,

кандидат економічних наук,
Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Vyacheslav DYBA,
Ph.D. in Economics,
Kyiv National Economic University named after V. Hetman

У статті розглянуто доцільність поряд із традиційними фінансовими показниками ефективності діяльності компанії використовувати індикатори, які відображають соціальну відповідальність бізнесу, рівень інтелектуалізації. Це дозволяє одночасно звернути увагу на інтереси всіх груп впливу, що існують всередині або за межами компанії (стейкхолдерів).
Доведено відсутність можливості розробки інвестиційної стратегії компанії зі значною питомою вагою інтелектуальних ресурсів лише в рамках фінансових показників. У зв’язку із цим зроблено порівняння акціонерної та стейкхолдерської моделей виміру ефективності корпоративного управління. Обґрунтовано можливість трансформації фінансової перспективи стратегічного розвитку підприємства з урахуванням зацікавлених сторін.

The article deals with the necessity to use the indicators that reflect the social responsibility of business, the level of intellectualization with the traditional financial indicators of the company’s activity. It creates the possibility to pay attention to the interests of all these groups that exist inside or outside the company, which are defined as stakeholders.
Lack of opportunity to develop investment strategy of the company with a significant proportion of intellectual resources only according to the financial indicators is proved. Moreover, a comparison of shareholder and stakeholder models measuring the effectiveness of corporate management is made. The possibility of transformation of the financial perspective of strategic development company based on the needs of stakeholders is substantiated.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали