Сутність аудиту державних ресурсів як форма фінансового контролю
СУТНІСТЬ АУДИТУ ДЕРЖАВНИХ РЕСУРСІВ ЯК ФОРМА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

ESSENCE OF AUDIT OF STATE RESOURCES AS A FORM OF FINANCIAL CONTROL

Юрій ПІХОЦЬКИЙ,

здобувач
Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України

Yuriy PIKHOTSKYI,
External doctorate student
of L’viv National Institute of Public Administration of the President-sponsored National Academy of Public Administration

На сьогодні в діяльності країни прослідковуються зміни характеру управління соціально-економічним розвитком. Ці зміни торкнулися системи державних фінансів у всіх її найважливіших аспектах, таких як макроекономічна стабілізація, зміцнення фінансової дисципліни, активна інвестиційна діяльність держави, відкритість фінансових ринків, розвиток спільних інвестицій бізнесу і держави. У зв’язку з цим триває робота над створенням ефективної системи державного контролю. Особливого значення в цей період набуває державний аудит – визнана в міжнародній практиці форма контролю.

Nowadays we can observe the way social and economic development management changes in terms of state activity. These changes are related to the system of state finances in its all most important aspects, including macroeconomic stabilisation, strengthening of financial discipline, active investment activities of the state, openness of financial markets, and development of joint investments of the businesses and the state. That’s why the work to establish the effective system of state control is underway. The state audit being a recognized form of control in terms of international practice is of particular importance during this period.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали