Розвиток індустріальних парків в Україні: проблеми та напрями політики стимулювання
РОЗВИТОК ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ПОЛІТИКИ СТИМУЛЮВАННЯ

DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PARKS IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROMOTION POLICY DIRECTIONS

Алла ПАВЛЮК,

кандидат економічних наук,
Національний інститут стратегічних досліджень, Київ

Alla PAVLIUK,
Ph.D. in Economics,
National Institute for Strategic Studies, Kyiv

Обґрунтовано важливість реалізації послідовної політики стимулювання розвитку індустріальних парків в Україні як синергетичного механізму стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності, що чинить системний багатоцільовий вплив на економіку, сприяючи структурно-технологічній модернізації й водночас виступаючи потужним рушієм місцевого та регіонального розвитку. Проаналізовано інституційне забезпечення, результати діяльності зі створення індустріальних парків в Україні. Виявлено проблеми, що перешкоджають ефективному процесу розвитку індустріальних парків. Запропоновано напрями вдосконалення державної політики стимулювання створення і функціонування індустріальних парків.

The importance of implementing a consistent policy to stimulate the development of industrial parks in Ukraine has been proved. Industrial parks are a synergetic mechanism to stimulate investment and innovation which causes impact multi-systemic effect on the economy, contributing to structural and technological modernization of the economy while also influence local and regional development. The regulatory framework and the results of the creation of industrial parks in Ukraine have been analysed. The problems that hinder effective process of industrial parks have been revealed. Directions of improving public policies to encourage the creation and operation of industrial parks have been offered.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали